روش اجرایی مدیریت تامین کنندگان

روش اجرایی مدیریت تامین کنندگان

روش اجرایی مدیریت تامین کنندگان روش اجرایی مدیریت تامین کنندگان جهت مدیریت بهینه پیمانکاران و تامین کنندگان تهیه و تدوین گردید. امروزه خیلی از شرکتها و سازمانها بخش هایی از فرایندهای خود را به تامین کنندگان بیرونی واگذار می کنند. تامین کنندگان بیرونی فقط به تولید ختم نمی شود. بلکه در حوزه خدمات نیز خیلی […]

enemad-logo