دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی یکی از مهمترین و پرکاربردین دستورالعمل های مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات می گردد. قطعا در شرکتهای مختلف یکسری تعمیرات صورت می گیرد که با جان افراد ارتباط مستقیم دارد. جهت تعمیرات قطعا بایستی نکات ایمنی مخصوصی رعایت گردد. دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی مورد نظر در […]

دستورالعمل نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

دستورالعمل نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

دستورالعمل نگهداری و تعمیرات ماشین آلات نمونه دستورالعمل نگهداری و تعمیرات ماشین آلات بعنوان یک دستورالعمل اجرایی در واحد نگهداری و تعمیرات مطرح است. معمولا شرکتهای تولیدی و یا حتی پیمانکاری دارای یکسری ماشین آلات و دستگاههایی هستند. به منظور پیشبرد فرآیندهای تولیدی و اجرایی بایستی تمام دستگاهها و ماشین آلات به نحو احسن کار […]

enemad-logo