روش اجرایی کنترل محصولات / خدمات نامنطبق

روش اجرایی کنترل محصولات / خدمات نامنطبق

روش اجرایی کنترل محصولات / خدمات نامنطبق روش اجرایی کنترل محصولات / خدمات نامنطبق از دیگر روشهای اجرایی ذکر شده در مستندات محسوب می گردد. دستورالعمل کنترل محصولات / خدمات نامنطبق منطبق با ایزو 9001 تهیه و تدوین شده است. روش اجرایی کنترل محصولات / خدمات نامنطبق به شرح نحوه مدیریت خدمات و محصولات نامنطبق […]

enemad-logo