دستورالعمل نگهداری از اموال

دستورالعمل نگهداری از اموال

دستورالعمل نگهداری از اموال اموال و تجهیزات هر شرکتی جزو دارایی های هر شرکتی هست. این اموال و تجهیزات در خدمت عوامل سازمان است تا بتواند وظایف محوله را اجرا نمایند. وظیفه مدیریت، حفظ، تحویل و تحول اموال بر عهده اموال دار یا جمعدار می باشد. نمونه دستورالعمل جمعداری یا نگهداری اموال در این مطلب […]

enemad-logo