دستورالعمل نمونه برداری

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه برداری نمونه برداری در فرایندهای کنترل کیفیت و یا آزمایشگاه یک فرایند ویژه محسوب میگردد. دستورالعمل نمونه برداری برای مواقعی کاربرد دارد که واحد آزمایشگاه و یا واحد کنترل کیفیت قادر به کنترل و یا آزمون کل محموله نیست. در چنین مواقعی که حجم انباشته زیاد باشد، بایستی از انباشته نمونه گیری یا […]

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری نمونه گیری فرایندی جهت کنترل یک محموله با حجم بالاست. وقتی حجم یک محموله کنترلی خیلی زیاد باشد و قادر به کنترل تک به تک اجرای آن نباشیم، مجبور به نمونه گیری از آن محموله هستیم. روش اجرایی نمونه گیری یا دستورالعمل نمونه گیری برای خودش یک راهکار و چارچوب اصولی محسوب […]

enemad-logo