سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS )

سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS )

سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS ) سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS ) به یکسری از سیستمها و رویکردها گفته می شود که اطلاعات را از مجموعه گسترده ای از منابع گردآوری کرده و جمع می کند، این اطلاعات را کامپایل کرده و در قالب قابل خواندن ارائه می کند.مدیران از MIS من باب ایجاد گزارشهایی […]