نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نظامنامه سندی میباشدکه بیان میکند هرشرکت یاسازمان برای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی چه برنامه ای رااجرا و مستقر کرده و چه روشهای اجرایی راتدوین و اجرا کرده است. نظامنامه هرسیستم مدیریتی باید ازسیستم مدیریتی دیگر منفک باشد. مثلا اگر سازمان تنها سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 راداراست باید […]