نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS سندیست که اعضای سازمان ، ازمدیرعامل تاپایین ترین سطح تشکیلاتی سازمان راجهت برقراری ، اجرا ، پایبندی و رعایت الزامات ، توسعه و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتOHSAS18001  متعهد میکند. […]

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS نظامنامه IMS یا نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه سندی گویا ازآنچکه برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 دریک سازمان صورت گرفته است میباشد. نظامنامه IMS ترکیب نظام نامه سه استاندارد ISO 9001 ، ISO14001 و OHSAS18001 […]

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS IMS ، سیستم مدیریت یکپارچه راگویند.همواره مدیران ، صاحبان صنایع ، کارشناسان HSE ، کارفرمایان به‌جستجو درزمینه گواهینامه IMS میپردازند. IMS مخفف Integrated Management System میباشد. زمانیکه‌مجموعه ای سه سیستم مدیریتی کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت رابه‌طور همزمان و یکپارچه اجرایی نماید میگوییم سیسیتم مدیریت یکپارچه رادر سازمان […]