شرايط صدور گواهينامه ايزو

شرايط صدور گواهينامه ايزو

شرايط صدور گواهينامه ايزو شرايط صدور گواهينامه ايزو كلمه iso اختصار كلمهinternattional organization for standard  و در معناي سازمان بين المللي استاندارد سازي ميباشد اين سازمان باحدودا 157 عضووكشور ايران ازاعضاي اصلي ان ميباشد.اين سوال هميشه ذهن مديران سازمانهاي بزرگ رادرگير كرده كه شرط صدور گواهينامه ايزو چيست؟و بايد چه مواردي رعايت شودتابراي يك سازمان […]