دستورالعمل امور دبیرخانه

دستورالعمل امور دبیرخانه

دستورالعمل امور دبیرخانه دستورالعمل امور دبیرخانه که با عناوین مختلفی همچون روش اجرایی دبیرخانه نیز بیان می گردد. از مهمترین مستندات ایزو ، گواهینامه ایزو مهم برای کلیه شرکتها هست. دبیرخانه یکی از اصلی ترین و عمومی ترین قسمتها و واحدهای سازمانها محسوب می گردد. به همین جهت روش اجرایی امور دبیر خانه برای تمامی […]

enemad-logo