صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو صدور گواهی نامه ایزو ازدغدغه های فکری شرکتهایی میباشدکه جهت شرکت درمناقصات اغلب جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکند. البته دلایل متعددی هستندکه شرکتها جهت گواهی نامه ایزو اقدام میکنند، من جمله مناقصات، توسعه و بهره وری، تبلیغات و … صدور گواهی ایزو مقوله یی میباشدکه اغلب شرکتها و سازمانهای معتبر که […]

صدور گواهينامه ISO

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهينامه ISO صدور گواهينامه ISO دغدغه غالب شرکتهای متقاضی ایزو هست. ايزو يك سازمان جهاني است كه اعضاي آن نمايندگان كشورهاي مختلف ميباشند. فعاليت اين سازمان درخصوص هماهنگي وانتشار قوانين ودستورالعمل هايي است كه باعث بهبود سطح ايمني وكيفيت كالا ها ميشود. انجمن IAF عضوي از اين مجموعه است كه مسئول معرفي نمايندگان سازمان […]

صدور گواهینامه ISO

خدمات صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ISO صدور گواهینامه ISO چگونه است؟ امروزه، با توجه به این که مدیران متوجه تاثیر ایزو در کسب و کارشان شدند، تقاضا برای کسب این گواهی بیشتر میشود. در نتیجه ی این تقاضاها، شاهد افزایش موسسه ها و سازمان های صادر کننده ی ایزو هستیم. بعضی از این مکان های صدور ایزو ، […]