دانلود متن فارسی استاندارد ISO 9001

دانلود متن فارسی استاندارد ISO 9001 متن ایزو متن ایزو9001 چیست و چه کاربردی دارد؟ یکی از تصمیم های مهم و استراتژیک از سوی سازمان ها استفاده از یک نوع سیستم مدیریتی با کیفیت مطلوب در سطح بالا است. این تصمیم به سازمان کمک می کند تا عملکرد خود را ارتقا داده و بر یک […]

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت)

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2008  سیستم مدیریت کیفیت) استاندارد ایزو 9001:2008 استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 چهارمین ویرایش استاندارد ISO9001 میباشد. اولین ویرایش ودر حقیقت نسخه اول استاندارد ISO9001 درسال 1987 انتشار یافت. جهت گیری کلی نسخه استاندارد ISO9001:1987 ایزو 9001 ویرایش 1987کنترل کیفیتی بود. یعنی ایجاد سیستمی جهت کنترل […]

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015 )

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2015 ) استانداردهای ایزوISO  بعداز گذشت 5 سال ازتاریخ انتشار بازنگری میشوند. ایزو 9001 ویرایش 2008 نیزدر سال 2013 توسط اعضای هیئت نظارت براستانداردهای ایزو مورد بازنگری قرارگرفت تااینکه درسپتامبر سال 2015 آخرین ویرایش ایزو 9001 یعنی ISO9001:2015 نهایی شد. نسخه جدید استاندارد 9001 یعنی ایزو […]