ممیزی ایزو چیست؟

استخدام ممیز ایزو

ممیزی ایزو چیست؟ ممیزی ایزو چیست؟ مرحله ممیزی ایزو یکی از مراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه توسط ممیز انجام میگیرد. روند دریافت گواهی نامه ایزو شامل مراحل مختلفی میشودکه مهمتر ازهمه انتخاب مرجع صادرکننده ایزو میباشد. که انتخاب مرجع صادرکننده درروند اخذ دریافت گواهینامه ایزو و زمانبر بودن و همچنین هزینه و سهولت […]

ممیزی انواع سیستم , نکات مهم

تمدید گواهینامه ایزو

ممیزی انواع سیستم , نکات مهم ممیزی انواع سیستم , نکات مهم که باید بدانید. این مرحله اخذ گواهی ایزو ازمهمترین مراحل انواع سیستم مدیریتی میباشدکه توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO انجام میگیرد. هرسازمان نیازداردکه دریک فاصله زمانی ازپیش تعیین شده ویاحتی تعیین نشده فرآیندهای خودرا ارزیابی کرده ومورد پایش قرار دهد، در اصطلاح […]

شرکتهای ممیزی ایزو ISO

تمدید گواهینامه ایزو

شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهایی هستندکه وظیفه ممیزی گواهی ایزو رابر عهده دارند. نهادهای صادرکننده انواع گواهی نامه ایزو شخصی رابعنوان ممیز جهت ممیزی میفرستندبه شرکتهای متقاضی گواهینامه ISO تاآنها رامورد ممیزی قرار دهد. شخص ممیز تمامی امکانات شرکت متقاضی رابررسی میکند. و عدم انطباقها رادرون تمامی فرآیندها بررسی میکند. سپس […]