روش اجرایی بهبود مستمر

روش اجرایی بهبود مستمر

روش اجرایی بهبود مستمر روش اجرایی بهبود مستمر یکی دیگر از مستندات ایزو 9001 هست که مطابق با ورژن 2015 تهیه و تدوین می گردد. هر سازمان جهت پیشرفت و بهره وری بایستی فرآیندهای خود را بهبود ببخشد. کلیه واحدهای شرکت در جهت بهبود فرآیندهای سازمان منطبق با روش اجرایی بهبود مستمر ISO9001:2015 دخیل هستند. […]

enemad-logo