دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون)

دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون)

دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون) دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون) یک روش اطمینان بخشی از عملکرد دستگاهها و وسایل اندازه گیری است. روش اجرایی کالیبراسیون تشریح نحوه تعیین فواصل زمانی و اعمال کنترل ، کالیبره کردن ، نگهداری و […]

enemad-logo