نمونه نقشه فرآیند Process Map

نقشه فرآیند Procces Map

نمونه نقشه فرآیند Process Map نقشه فرآیند یا Process Map یکی از ابزار شناسایی و مدلسازی فرآیندهای سازمانی در سازمان‌های کوچک و بزرگ در مباحث مدیریتی، عامل مهمی در موفقیت سازمان‌ها است. در پایان این مقاله فایل نمونه نقشه فرایند Process Map برای دانلود رایگان قرار دارد. اما ابتدا مطالعه مفاهیم اولیه و اطلاعات تکمیلی […]

enemad-logo