گواهینامه آموزشی MBA

گواهینامه آموزشی MBA جهت دریافت گواهینامه آموزشی MBA ، باید بدانیم MBA چیست و در دنیای مدیریت چقدر حائز اهمیت است. از آنجا که مدیریت فیلد مهم و اساسی در سطح جهان میباشد. ارتقا سطح مدیریتی جهت توسعه کسب وکار و پیشبرد اهداف بلند مدت از جانب مدیران برای شرکتها و سازمانها، از اهمیت ویژه […]

enemad-logo