شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک شرایط دریافت رتبه انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک جهت شرکتهای فعال درزمینه IT و ITC کاربرد دارد. شرکتهای فعال حوزه ی انفورماتیک جهت وارد شدنِ بازارهای کاری جدید بایستی رتبه انفورماتیک رابگیرند واز پیش نیازهای شرکتهای متقاضی ورودبه بازار کاری جدید جهت شرکتهای فعال درحوزه IT و ITC میباشد. مرجع صدور رتبه […]

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

 شرایط اخذ رتبه انفورماتیک شرایط اخذ رتبه انفورماتیک چیست؟ رتبه انفورماتیک برای شرکت در مناقصات دولتی است شرکت و سازمان رتبه یا گرید میبایست کسب کند. پایه رتبه 1 تا 7 میباشدو رتبه 7 شروع واولین رتبه و بالاترین رتبه 1 میباشد. رتبه انفورماتیک قابل دریافت برای شرکتهای تازه تاسیس نیز میباشد. گواهینامه انفورماتیک اعتبار […]

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک درسطح کشور ازدغدغه شرکتهایی هست که میخواهند وارد بازار کاری خاصی شوند. که جهت فعالیت نیازبه رتبه انفورماتیک پیدا میکنند مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک نیزیک پروسه حجیمی میباشدکه سازمانهای متقاضی تمامی این فرآیندها رابرای شرکت خوداعمال کننداین رتبه ازسوی شورای عالی صادر میگردید اما […]

شرایط دریافت رتبه IT

شرایط دریافت رتبه IT

شرایط دریافت رتبه IT شرایط دریافت رتبه IT و شرکتهای انفورماتیک برای اینکه بتوانند به فعالیتهای انفورماتیکی خود در کشور ادامه دهند. باید در ابتدا رتبه بندی IT شرکت خودرا مشخص کنند. تا بتوانند دراین زمینه درکشور فعالیت داشته باشند. برای دریافت رتبه IT بایداین سازمان هابه کارفرمایان صادر کننده رتبه مورد نظر مراجعه کرده […]

رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک در داخل کشور مختص شرکتهای انفورماتیکی هست. وقتی میخواهند در زمینه مورد نظر فعالیت داشته باشند. این نهاد نیزباید درزمینه های انفورماتیکی درسطح منطقه مورد نظرخود فعالیت کنند. و میزان تواناییها و قابلیتهای شرکت خود را به شرکتهای رقیب نشان دهند. نهادهای امروز در سطح کشور از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ […]

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

  الزامات اخذ رتبه انفورماتیک الزامات اخذ رتبه انفورماتیک جهت سازمانهایی میباشد که درسطح کشور درزمینه انفورماتیک فعالیت میکنند. این سازمانها باید از صلاحیت لازم دراین زمینه برخوردار بوده باشند. تابتوانند گرید انفورماتیک رابدست آورند و بر اساسش در کشور فعالیت کنند. شرکتهای انفورماتیکی باید در زمینه انفورماتیک اطلاعات کافی را نیزداشته باشند. تا بتوانند […]

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

  نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک درداخل کشوربرای اندسته ازنهادهایی میباشدکه درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت میکننداین ارگان هابرای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر خودرا درکمترین زمان ممکن بدست اورند بهترست بابت مشاوره درابتدا به سازمانهای مشاوره مراجعه کنند و سوالات خاص خودرااز مشاوران موجود دراین نهاد ها بپرسند. وتا حدودی […]

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک نحوه دریافت رتبه انفورماتیک و رتبه انفورماتیک درسطح جهان یکی ازشاخصهای سنجش شرکتها درزمینه فعالیتهای انفورماتیک بودست و تمامی شرکتهای متقاضی نیزبرای اینکه بتواننداین رتبه راکسب کنند بایدشرایط و قوانین درست انرا یاد گرفته ودر اجرا کردنش مشکلی نداشته باشند.   رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک بابت شرکتهای انفورماتیک درکشور هست. نهادهای […]

راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک مختص متقاضیان گواهینامه صلاحیت انفورماتیک است. البته رتبه یا گرید انفورماتیک یک اصطلاح عامیانه است. نام دقیق گرید انفورماتیک، گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی است. اما در جامعه معمولا به رتبه IT یا گرید IT می شناسند. در هر حال […]