کنترل مستندات چیست؟

نمونه مستندات ایزو

کنترل مستندات چیست؟ سوال اغلب کاربران در خصوص کنترل مستندات چیست؟ بخاطر الگو برداری جهت کنترل مستندات شرکتشان است. کنترل مستندات Documentation Control مهمترین بخش استاندارد ISO 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت است. سازمانها بایستی اطمینان حاصل کنند که بر اسناد خود هنگام ایجاد و هنگام بروز رسانی آنها کنترل دارند. در عین حال از […]

نمونه نقشه فرآیند Process Map

نقشه فرآیند Procces Map

نمونه نقشه فرآیند Process Map نقشه فرآیند یا Process Map یکی از ابزار شناسایی و مدلسازی فرآیندهای سازمانی در سازمان‌های کوچک و بزرگ در مباحث مدیریتی، عامل مهمی در موفقیت سازمان‌ها است. در پایان این مقاله فایل نمونه نقشه فرایند Process Map برای دانلود رایگان قرار دارد. اما ابتدا مطالعه مفاهیم اولیه و اطلاعات تکمیلی […]

enemad-logo