دستورالعمل نمونه برداری

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه برداری نمونه برداری در فرایندهای کنترل کیفیت و یا آزمایشگاه یک فرایند ویژه محسوب میگردد. دستورالعمل نمونه برداری برای مواقعی کاربرد دارد که واحد آزمایشگاه و یا واحد کنترل کیفیت قادر به کنترل و یا آزمون کل محموله نیست. در چنین مواقعی که حجم انباشته زیاد باشد، بایستی از انباشته نمونه گیری یا […]

enemad-logo