شرایط تمدید گواهینامه ایزو

چگونه اعتبار گواهینامه خود را تمدید کنیم؟

شرایط تمدید گواهینامه ایزو گواهینامه ایزو سه ساله صادر خواهد شداما شرایط مشخص تمدید ممیزی انجام خواهد شد. تمدید ممیزی مراقبتی توسط مراجع صادرکننده صورت میپذیرد. نامه ایی رسمی توسط مراجع صادرکننده بشرکت دارنده گواهینامه ایزو اطلاع رسانی خواهد شد هزینه گواهینامه ها جهت شرکتها بدلیل سیاستهای مختلف مراجع صادرکننده متفاوت بوده عدم تفاوت هزینه […]