نمونه خط مشی HSE

نمونه خط مشی HSE

نمونه خط مشی HSE خط مشی HSE روشنگر راه و نشان دهنده سیاستهای سازمان در رابطه با مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  هست.  خط مشی HSE یک بیانیه در سطح عالی برای استقرار سیستم مدیریت HSE سازمان است. اکثر کارشناسان ایمنی برای تدوین این سند نیاز به یک نمونه خط مشی HSE دارند. […]

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS سندیست که توسط مدیر عامل تهیه و تدوین می گردد. خط مشی IMS اعضای سازمان ، از مدیرعامل تا پایین ترین سطح تشکیلاتی سازمان را جهت برقراری ، اجرا ، پایبندی و رعایت الزامات ، توسعه و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 […]

enemad-logo