نمونه اهداف HSE

نمونه اهداف HSE اهداف HSE باید بادرنظر گرفتن خط مشی HSE وامکانات و قابلیتها و توانمندیهای افراد کلیدی وکارکنان سازمان تنظیم شود. اهداف بایدقابل کمی شدن باشند یعنی قابل اندازه گیری بوده بطوریکه بتوان فرمولی جهت پایش درنظر گرفت و حاصل رابا عدد بیان کرد . وقتی فرمول پایش تعریف میشود بازه زمانی هم بابت […]

رشته HSE

رشته HSE

رشته HSE رشته HSE درداخل هرکشور ازملزومات فعالیت شرکتهای پیمانکاری وتولیدکنندست وبرای اینکه بتوانند بفعالیتهای خودادامه دهندباید استاندارد HSE رابا روشهای خاصی خوددریافت کرده و براساس قوانین این استاندارد درسطح کشور فعالیت کنند HSE درزمینه بهداشت فردی ایمنی شغلی و منابع زیست محیطی درکشور بحث میکند و ازنهادهای مراجعه کننده میخواهد بدرستی درفعالیتهای کاری خودشاخصهای […]

روند دریافت گواهینامه HSE ( HSE-MS یا اچ اس ای )

روند دریافت گواهینامه HSE ( HSE-MS یا اچ اس ای )

روند دریافت گواهینامه HSE ( HSE-MS یا اچ اس ای ) روند دریافت گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS ( HEALTH , SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  ) مستلزم طی کردن مراحل و گام های زیر می باشد . تماس با مرکز سیستم کاران گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران […]

استعلام HSE

استعلام HSE

استعلام HSE استعلام HSE منظورازاین کلمه استعلام گواهی مرجع صدور مدرک HSE میباشدکه بسیار گواهینامه مهمی نیزمحسوب میشود، مراحل دریافت گواهی hse و الزامات اجرایی استاندارد آندر مجموعه گامی مثبت درپیشرفت و حرکت روبجلوی کارکنان و یاشرکتهای بزرگست ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتی میباشد چونکه رعایت الزاماتش میتواند جان بسیاری ازکارکنان و کارگران مجموعه رادر شرکتهای […]

اخذ گواهینامه HSE فوری

اخذ گواهینامه HSE فوری

  اخذ گواهینامه HSE فوری اخذ گواهینامه HSE فوری چگونه ممکنست؟ شرکتها میتوانند گواهینامه HSE فوری جهت ارائه شرکت برای مناقصه دریافت کنند. همچنین سعی میکنند حداکثر امتیاز کسب کرده برنده مناقصه باشند. مناقصات شرکتها بسیار باب شده تمایل جهت شرکت درمناقصه بیشتر بنابراین خواستن دریافت گواهینامه HSE بیشترشده شرکتها گواهینامه HSE فوری دریافت میکنند. […]

مراحل گرفتن گواهینامه HSE

مراحل گرفتن گواهینامه HSE

مراحل گرفتن گواهینامه HSE مراحل گرفتن گواهینامه HSE همان طور گواهینامه های عرضه کننده توسط شرکتهای متقاضی بایدروشهای اصولی و قانونی خودرا طی کند. گواهینامه HSE نیز بایدشرایط و مراحل قانونی خودرا طی کرده جهت خواهان خودفراهم شود. تمامی چنین قوانین صفت و سخت موجود جهت راحتی و آسایش بشر صورت میپذیرد. تاانسان بتوانددر کمال […]

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE مراحل گرفتن HSE بجهت شرکتهایی که متقاضی اخذ استاندارد HSE درسطح کشور هستند درابتدا باید زمینه فعالیت شرکت واسنجی گردد. اخذ استاندارد HSE باتوجه با پیچیدگی روند دریافت خاصی که دارد بستگی به فعالیتهای شرکتهای متقاضی دارد. همانطور که گفتیم در ابتدا باید توسط شرکت مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار گیرد. […]

چگونه گواهی HSE بگیرم؟

چگونه گواهی HSE بگیرم؟

چگونه گواهی HSE بگیرم؟ چگونه گواهی HSE بگیرم؟ کاملابه اخذ گواهی ایزو مربوط میشود و نحوه دریافت گواهی HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود. زیراکاملا گواهینامه های همراستایی هستند. بااینکه گواهیهای مجزا هستند اما باهم ارتباط دارند. شرایطی یکسان دارند. ولی ازطریق مراجع مختلفی صادر میشوند. HSE جیست؟ اقدام جهت دریافت گواهی نامه HSE ابتدا شناخت […]

راهنمای دریافت گواهینامه HSE

راهنمای دریافت گواهینامه HSE

راهنمای دریافت گواهینامه HSE راهنمای دریافت گواهینامه HSE گواهینامه HSE یا HSE – MS چیست؟ راهنمای دریافت گواهینامه HSE توسط CB های با اعتبار IAF درخواست و دریافت و اخذ فرم ثبت نام گواهی نامه HSE تعیین اهداف سازمانی از اخذ گواهینامه HSE و انتخاب نوع CB تعیین گواهینامه HSE و تهیه و تدوین نمونه […]