چگونه میتوان فهمید گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) اصل است؟ این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) موارد زیررا کنترل نمایید.
نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.
سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده ( گواهی نامه ISO )  رامطابق بالسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهید.
 نام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB ( مخفف همین سه کلمه ) و غیره
تاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.
وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) رارویت و کنترل نمایید.
کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو
نظربه احتمال وجود افراد و شرکتهای سودجو و عدم توانایی دارندگان ویا متقاضیان گواهینامه ایزو درتشخیص تمامی موارد ذکرشده ، کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میتوانند درهر زمان بصورت کاملاً رایگان ، راهنمای شما بوده و تنهابا مراجعه ویا باارسال تصویه گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) ازطریق ایمیل به ایمیل رسمی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، صحت و اصل بودن یانبودن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) خود مطلع گردید.
بامادر ارتباط باشید...