مقاله و مطلب در مورد ایزو ISO و IMS و CE و سایر استاندارد های ملی و بین المللی

گواهینامه تایید ایمنی پیمانکاران و سایر گواهینامه ها

مقاله و مطلب در مورد ایزو ISO و IMS و CE و سایر استاندارد های ملی و بین المللی مقاله و مطلب در مورد ایزو ISO و IMS و CE و سایر استاندارد های ملی و بین المللی بسیار متنوع هستند. همه این مطالب در سایت سیستم کاران گنجانده گردید. مجموعه سیستم‌کاران درصدد است تا […]

اخذ گواهینامه HSE فوری

اخذ گواهینامه HSE فوری

  اخذ گواهینامه HSE فوری اخذ گواهینامه HSE فوری چگونه ممکنست؟ شرکتها میتوانند گواهینامه HSE فوری جهت ارائه شرکت برای مناقصه دریافت کنند. همچنین سعی میکنند حداکثر امتیاز کسب کرده برنده مناقصه باشند. مناقصات شرکتها بسیار باب شده تمایل جهت شرکت درمناقصه بیشتر بنابراین خواستن دریافت گواهینامه HSE بیشترشده شرکتها گواهینامه HSE فوری دریافت میکنند. […]

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE مراحل گرفتن HSE بجهت شرکتهایی که متقاضی اخذ استاندارد HSE درسطح کشور هستند درابتدا باید زمینه فعالیت شرکت واسنجی گردد. اخذ استاندارد HSE باتوجه با پیچیدگی روند دریافت خاصی که دارد بستگی به فعالیتهای شرکتهای متقاضی دارد. همانطور که گفتیم در ابتدا باید توسط شرکت مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار گیرد. […]