هزینه گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) باعوامل و فاکتورهای زیادی مرتبط میباشدکه میتوان مجموع عوامل موثر درهزینه های گرفتن ایزو دوبخش تعریف کرد.
بخش 1: هزینه ثبت صدور گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )
بخش 2: هزینه طراحی، مستند سازی و پیاده سازی ایزو
بخش1: هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )
هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) هزینه ایی هست که بایستی به مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو پرداخت کرد. هزینه صدور گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) نظربه نوع CB وسطح اعتبار CB آنهابستگی دارد.هرCBبرای مبلغ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) ازبرندخودرا براساس تحلیل عواملی همچون هزینه پرسنلی خود، هزینه مکان خود هزینه تجهیزات خود، هزینه ستادی خود، میزان انرژی و خدماتی که صرف میکند، میزان سود خودکه البته این مورد خیلی مهم و متغییر میباشد وسایر هزینه های دیگر قسمت نهایی صدور گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) خودراتعیین و اعلام میکند. طبیعتاٌ قیمتهای اعلام شده ازسوی CBها خیلی باشد متفاوت شود. متاسفانه یک مرجع رسمی وجود نداردکه ازنظر تعرفه بتواند روی مراکز ثبت و صدور نظارت داشته باشد. همین موضوع باعث میشودکه بعضی ازCBها پا رافراترگذاشته وبه عواملی همچون جیب طرف مقابل خود نگاه کنند وقیمت رابطور کاذب بالا ببرند. پس میتوان نتیجه گرفت قیمت اعلام شده ازطرف شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو دارای تنوع عجیبی هست و میتوان باکسب استعلام و چانه زنی آنرابه حداقل رساند.
بخش 2: هزینه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی ایزو
هزینه های طراحی، مستندسازی، پیاده سازی ایزو ازمبلغ صفر تومان لغایت میلیونها تومان میتواند متغیر باشد. تعجب نکنید! مبلغ صفر تومان . بعضی ازافراد حقیقی وقتی شرکتهای حقوقی که خودرا مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) میدانند درحالیکه معتبر نیستند و گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) تقلبی میفروشند، اعلام میکنندکه اصلاٌ نیازی به طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی ایزو نیست و کافیست که نام و مشخصات شرکت خودرا به آنها بدهید و پس ازچند روز، گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) پرینت گرفته شودبه شما فروخته شود .ولی اگر قرار باشداز یک مرکزمعتبر صدور گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) ، گواهینامه گرفته شود، حتما بایستی حداقلها رعایت گردد، مستندات تهیه گردد، آموزشهاداده شود و الی آخر، لذا هزینه پخش 2 رامیتوان نظربه گستره سازمان ، میزان درصد پیاده سازی سیستم ، نوع و سطح سخت گیری CB متغیر اعلام کرد.به همین دلیل افراد سودجو ازعدم اطلاع مدیران بدون هیچ حساب و کتابی اعداد و ارقام نجومی جست پیاده سازی اعلام میکنند.
کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران این آمادگی رادارند تاکلیه مواردحقوقی و هزینه های روز مرتبط باهر دو بخشی رابه متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) بطور کاملاً رایگان اطلاع رسانی نمایند.