مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001

مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001
3.6/5 - (610 امتیاز)

مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001 

تفاوتها و مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001 برای کارشناسان قدیمی که اوهساس 18001 را استقرار دادند جای سئوال هست. ایزو45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از سال 2018 جایگزین OHSAS18001 شد. استاندارد ایزو 45001 ضعفها و کاستی های OHSAS را پوشش داد. استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی در قالب ایزو 45001 منتشر گردید.

اگر قبلاً دارای گواهینامه ohsas 18001 داشتید بعید است هنگام انتقال به ISO 45001 تغییرات عمده ای را مشاهده کنید. برخی از تفاوت هایی که مشاهده خواهید کرد عبارتند از:

1 – تأکید بیشتر بر مشارکت نیروی کار

در OHSAS 18001 ، تأکید اولیه بر افراد در نیروی کار است. این شامل اطمینان از آگاهی کارکنان در مورد ایمنی شغلی و مشارکت فعال در این فرایند است و    ISO 45001  این تمرکز را تقویت می کند

تمرکز بر مشارکت و دانش کارکنان در ISO 45001 یافت می شود. این به این دلیل است که سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی هنگامی که افراد در سراسر سازمان مشغول به کار هستند، بسیار موثر هستند. بندهای 4 و 8 هر دو به طور خاص بر این الزامات تمرکز می کنند.

اکثر الزامات جدید در بند 4 (زمینه سازمان) و بند 8 (عملیات) ایجاد می شود. با این حال، ساختار  ISO 45001 با ساختار OHSAS 18001 تفاوت چشمگیری دارد.

2.تمرکز گسترده بر برنامه های بهداشت و ایمنی

تفاوت قابل توجه دیگری که بین OHSAS 18001 و ISO 45001 مشاهده خواهید کرد تمرکز بر مزایای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت کارگران است.

OHSAS 18001 در درجه اول بر کاهش تأثیرات منفی حوادث بهداشتی و ایمنی تمرکز داشت. از سوی دیگر ،ISO 45001  بر ارزیابی تأثیر مثبت برنامه های بهداشت و ایمنی کارگران تمرکز می کند. این مزایا ممکن است شامل موارد زیر باشد:

کاهش حق بیمه

بهبود بهره وری محل کار

روحیه بهتر در محل کار

تشخیص مسئولیت اجتماعی توسط مشتری

ISO 45001 بر مدیریت ریسک تمرکز دارد، اما همچنین بر نقشی که مدیریت ایمنی و بهداشت می تواند در ایجاد تغییرات مثبت فرهنگی در یک سازمان داشته باشد، تمرکز می کند. این تأکید از طریق افزایش تعداد الزامات برای مشارکت کارکنان نشان داده می شود. همچنین با تمرکز اضافه بر درک زمینه سازمانی ، از جمله ذینفعان ، تأثیرات خارجی و الزامات نظارتی نشان داده می شود.

3 – کاهش تمرکز بر رویه های استاندارد شده

بسیاری از سازمانها متوجه خواهند شد که الزامات صدور گواهینامه ISO 45001 نسبت به  OHSAS 18001 کمتر استاندارد شده است. الزامات موجود در بندهای 6 (برنامه ریزی) ، 7 (رهبری) و 8 ( عملیات) به طور خاص با انعطاف پذیری در نظر گرفته شده است، اما بر اساس ریسک و فرصت است.

ISO 45001 همچنان از سازمانها می خواهد که روشهای ایمنی و بهداشت را به صورت ساختارمند پیاده سازی و ثبت کنند. با این حال، الزامات خاصی برای اجرای این رویه ها در استاندارد وجود نخواهد داشت.

این تغییر به دو دلیل انجام شده است:

اطمینان حاصل کنید که برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت برای نیازها و خطرات خاص مشاغل مورد نظر اعمال می شود.

کمک به ادغام برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت در فرهنگ سازمان با اطمینان از اینکه برنامه ها به جای تحمیل خارجی به تصویب داخلی می رسند.

از آنجا که نیازهای ایمنی در صنعت متفاوت است،ISO 45001  به برنامه های ایمنی محل کار نیز اجازه می دهد تا متفاوت باشند. به عنوان مثال، خطرات شغلی در صنعت ساختمان بسیار متفاوت از خطرات صنعت داروسازی است. بنابراین، هر دو سازمان ممکن است برنامه های متفاوتی را برای کاهش خطر خود دنبال کنند. انعطاف پذیری استاندارد جدید باید سازمان ها را در طراحی برنامه های ایمنی و بهداشتی که خطرات خاص آنها را برطرف می کند، آسان کند.

تفاوت استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001

موضوع تفاوت استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001 عنوان مقاله ای میباشد که در ادامه بدان میپردازیم. در ابتدا بایستی بدانیم در واقع ISO 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ورژن جدید OHSAS 18001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد. از سال 2018 با تدوین استاندارد ایزو 45001 ، استاندارد 45001 جایگزین OHSAS18001 گردید.

امروزه مراجع ثبت و صدور گواهینامه بجای استاندارد OHSAS 18001 ، استاندارد ISO 45001 را به سازمانهای متقاضی پیشنهاد میکنند. بایستی بجای اهساس 18001 سازمانها جهت اخذ ایزو45001 اقدام کنند. پس بایستی بدین سطح از آگاهی رسیده باشند که استاندارد ISO45001 ورژن جدید و کامل شده و اصلاح یافته OHSAS 18001 میباشد. لذا سازمانهای متقاضی بدانند که ISO 45001 را بجای OHSAS18001 طراحی و پیاده سازی و تدوین کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی گواهینامه OHSAS 18001 را بخوانید.

تفاوت استاندارد ISO45001 و OHSAS18001
ISO 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ورژن جدید OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد

تفاوت استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001 چیست؟

هر دو استاندارد اوهساس18001 و ایزو 45001 در جهت بهبود و ایمنی و سلامت شرایط کاری سازمان گام برمیدارد. اما تفاوتهایی را هم دارند که زیر تعدادی از آنها را تشریح میکنیم.

تعهد مدیریت

در استاندارد ISO45001 مدیریت ارشد نقش مهم و اساسی و رهبری قویتر در برنامه سلامت و ایمنی را داراست. در حالیکه در استاندارد OHSAS18001 کنترل ریسک برعهده مدیریت ایمنی میباشد. یکی از تفاوتهای میان دو استاندارد ISO45001 و همچنین OHSAS18001 تعهد مدیریت میباشد. درون استاندارد ISO45001 تعهد مدیریت در مرکز اثربخشی استاندارد قرار دارد. تغییر در استاندارد جدید برعهده مالکیت مدیریتی میباشد. فرهنگ ایمنی سازمان بایستی با تعامل میان مدیریت و کارگران صورت پذیرد و مورد حمایت قرارگیرد. بجای مدیریت بایستی رهبر واقعی ایمنی باشد. در صورتیکه درون استاندارد OHSAS18001 مدیر ایمنی تمام وظایف را در جهت کنترل ریسک برعهده دارد.

مشارکت کارگر

مشارکت کارگر از دیگر تفاوتهای میان دو استاندارد 45001 و 18001 میباشد. طبق استاندارد ISO45001 مسئولیت مدیریت ایمنی با تمامی افراد سازمان میباشد. یعنی کارمندان بایستی بجهت شناسایی خطرات و کمک شرکت بجهت ارائه یک برنامه ایمنی موفق فعالیت کنند. برای ارائه یک برنامه ایمنی موفق کارمندان نیز مشارکت کنند. همچنین ممیزیهای داخلی و نتیجه ارزیابی ریسک بایستی به کارگران و کارمندان منتقل شود.

خطر در مقابل خطر

تفاوت دیگر میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 خطر در مقابل خطر میباشد. استاندارد ISO45001 بدنبال یک فرآیند پیشگیرانه میباشد و در واقع راهکارهایی را ارائه میدهد که با شناخت و ارزیابی ریسک در جهت رفع و پیشگیری وقوع از آن خطرات و ریسکها میپردازد. استاندارد ISO45001 سازمان خطرات احتمالی را قبل وقوع آن شناسایی میکنند. یعنی قبل از اینکه اتفاقات احتمالی باعث آسیب رسانی شوند. ممیزی و نظارت برعملکرد سازمان بجهت اطمینان ازپیاده سازی ISO45001 ضروری میباشد.

تفاوت اساسی دیگر میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 ازلحاظ ساختار میباشد.

تفاوت گواهینامه ISO45001 و OHSAS18001 در یک جمع بندی کلی بصورت کلیدی تغییرات اعمال شده در ایزو 45001 بدین شرح میباشد:

مفهوم کسب و کار بند 4-1 ، در این بند عبارات جدیدی برای نظارت برحوزه کسب و کار بیان میکند.

مورد دیگر کارگران و دیگر احزاب علاقمتد میباشد بند4-2 در این بند به نسبت بندهای استاندارد OHSA18001 نیازها و انتظارات کارگران و دیگر افراد ذینفع بیشتر مدنظر قرارگرفته و مرکز توجه میباشد. همچنین مشارکت کارگران در این بند بیان گردیده است. این مساله عواملی را بطور سیستماتیک شناسایی میکند که بایستی مدیریت آنرا مدیریت کند.

مدیریت ریسک و فرصت تغییر دیگر استاندارد ایزو 45001 میباشد که در بندهای 6.1.1 ، 6.1.2.3 ، 6.1.4 شرکتها برای شناسایی و اقدام و رسیدگی هرگونه ریسک و یا فرصتها که ممکن است تاثیر خوب و یا بد، مثبت و یا منفی بر روی سازمان داشته باشند، اقداماتی اتخاذ نمایند.

تعهد رهبری و مدیریت دیگر تغییر عنوان شده درون استاندارد 45001 میباشد در بند 1.5 ، ISO45001 بیشترین تاکیدش بر روی مدیریت ارشد میباشد.

اهداف و عملکرد از دیگر تغییرات بندهای میان دو استاندارد ISO45001 و OHSAS18001 میباشد که بندهای 6.2.1 و 6.2.2 مرتبط با اهداف و بند 9.1.1 مرتبط با ارزیابی عملکرد میباشد.

تفاوت گواهی نامه ISO45001 و OHSAS18001 ، با توجه با توضیحات داده شده از مهمترین تفاوت میانشان ، ایجاد بندهایی برای محیط کسب و کار ، کارگران و نیازها و انتظارات ذینفعان ، ریسکها و فرصتهای مرتبط با سیستم مدیریتی ، ارتباطات و غیره میباشد. همچنین توجه یکپارچگی آسان استاندارد 45001 با سایر استانداردهای مدیریتی جدید و تازه تدوین شده درون استاندارد ایزو45001 مورد توجه قرار گرفته است.

ISO 45001 چیست؟ ایزو 45001 چیست؟
ایزو 45001 چیست؟ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با عنوان ایزو 45001 امروزه جایگزین OHSAS18001 شد است.

 

ISO45001 چیست؟

ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یکی از مهمترین استانداردهای مهم و حیاتی و مورد نیاز تمامی سازمانها و شرکتها محسوب می شود. فرقی هم نمی کند که در چه زمینه ای فعالیت می کنند و زمینه فعالیت آنها چیست و در کدام حوزه فعالیت می کنند. تمامی شرکتها به هر نحو نیازمند اخذ گواهینامه ایزو45001 هستند. شرکتها بنابر دلایل مختلفی اقدام به دریافت گواهی ایزو45001 می کنند و همچنین آن را با دیگر استانداردها ادغام می کند. مهمترین اهداف شرکتها را می توان اینگونه طبقه بندی کرد:

اخذ گواهینامه ایزو45001 جهت رقابت در بازار داخلی

دریافت گواهی ISO45001 جهت رقابت در بازار جهانی

اخذ گواهی نامه ایزو 45001 جهت صادرات

دریافت ایزو45001 جهت مناقصات

گرفتن گواهی ایزو45001 برای تبلیغات و برند سازی

اخذ گواهینامه ISO45001 جهت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی

دریافت گواهی ایزو45001 برای اخذ سیستم مدیریت یکپارچه

دریافت گواهی ایزو 45001 جهت پیاده سای واقعی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

اخذ گواهی ایزو45001 به دلیل ادغام و همسویی با استانداردهای همراه ایزو14001 و ایزو9001

و دریافت ISO 45001 به هزار و یک دلیل دیگری که خود شرکتها می دانند و به همان دلیل اقدام به اخذ ایزو45001 می کنند.

ISO 45001 چیست؟ ایزو 45001 چیست؟

ISO 45001 چیست؟ ایزو 45001 چیست؟ ایزو 45001 با ویرایش سال 2018 در واقع همان استاندارد OHSAS18001:2007 میباشد. سازمان استاندارد جهانی ISO درسال 2018 متن استاندارد ISO45001:2018 را که ویرایش شده متن استاندارد OHSAS18001:2007 میباشد را بطور آزمایشی منتشر کرد. استاندارد ISO45001:2018 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی جایگزین استاندارد OHSAS18001:2007 میشود.

البته کسانیکه گواهینامه OHSAS18001 را دارند نباید نگران باشند چون از زمانیکه گواهینامه ISO45001:2018 قابلیت ثبت و صدور پیدا میکند، شرکتهایی که قصد گرفتن گواهی نامه را دارند میتوانند گواهینامه ISO45001:2018 دریافت کنند. شرکتهاییکه گواهینامه OHSAS18001 دارند تا سه سال فرصت دارند که گواهینامه OHSAS18001 خود را به گواهینامه ISO45001:2018 سوئیچ کنند. البته طبق معمول بهتراست جهت اخذ گواهی نامه ISO45001:2018 ابتدا یا همزمان گواهی نامه ISO9001 اقدام گردد. همچنین ISO45001:2018 بعلت وجود الزامات مشترک با استاندارد ISO14001 نیز پیشنهاد میگردد بهمراه استاندارد ISO45001:2018 گواهینامه ISO14001 دریافت گردد. لازم بذکراست ISO45001:2018 جزئی از سیستم مدیریت یکپارچه یعنی IMS میباشد.

ISO45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع اطلاع رسانی درخصوص اخذ گواهینامه های بین المللی ISO ، HSE و CE و…در خدمت هموطنان عزیز میباشد.

مزایای پیاده سازی ایزو45001

ایزو45001 و پیاده سازی ایزو45001 برای سازمانها مزایای بسیاری را به همراه دارد که از مهمترین این مزایا می توان موارد زیر را بیان کرد:

1 – صرفه جویی در هزینه های ناشی از اتفاقات و حوادث ناگوار و غیر قابل چیش بینی که ممکن است خسارات مالی جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

2 – کاهش ریسک های احتمالی و حفظ سلامت جانی کارکنان و امنیت محیط کار که تلفات جانی ناشی از حوادث احتمالی را به حداقل می رساند.

3 – بالا رفتن انگیزه کارکنان یک سازمان به جهت اینکه مطمئن شوند در محیط کاری ایمن فعالیت می کنند.

4 – افزایش تولید و به تبع آن ارائه خدمات بیشتر.

5 – شناسایی ریسکها و خطراتی که در سازمانها نمی توان دید و قابل مشاهده نیستند و اما در محیط وجود دارند.

6 – کاهش عواقب بلند مدت در طول زندگی کارکنان به دلیل کاهش صدمات جانی و یا نقص عضو و صدمات بدنی جبران ناپذیر.

و بسیاری مزایای دیگری که پیاده سازی ایزو45001 به همراه دارد.

نمونه ای از پیاده سازی ایزو45001

1 – مانور زلزله و حریق و آتش سوزی : مانورهای زلزله و آموزشهای لازمه جهت اتفاقات مختلف همچون آتش سوزی در محل و دیگر اتفاقات از نمونه هایی هست که پیاده سازی آن باعث ایجاد محیط کاری ایمن خواهد شد. نیروی آگاه می داند چطور هنگام مواجهه با اتفاقات با آنها برخورد کند.

2 – چکاپ کارکنان و کارمندان : از دیگر مواردی که در پیاده سازی 45001 می توان انجام داد اینست که هر شش ماه کارکنان آزمایش انجام دهند تا از سلامت خود مطمئن شوند.

3 – تهیه تجهیزات ایمنی هنگام کار : ایزو45001 بیان می کند که چه تجهیزاتی لازم است تا حین کار امنیت کاری کارکنان تامین شود.

اینها نمونه هایی هستند که با پیاده سازی در سازمان موجب ایمنی محیط کار و بهداشت و سلامت کارکنان می گردد.

ادغام گواهینامه ایزو 45001 با دیگر گواهی نامه های ایزو

ISO45001 چیست؟ و ارتباط آن با دیگر گواهینامه های ایزو چیست؟ گواهی ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کنار ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی طراحی و پیاده سازی می گردد. دو استاندارد ایزو14001 و ایزو45001 دو گواهی نامه ای هستند که با یکدیگر ادغام می شوند و مکمل یکدیگر هستند. همچنین ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت از پیش نیازهای تمامی استانداردهاست که توصیه می گردد پیش از طراحی و پیاده سازی هر استانداردی در ابتدا استاندارد ISO9001 طراحی و پیاده سازی گردد.

همچنین در خصوص ایزو45001 نیز در ابتدا طراحی و پیاده سازی ایزو9001 مهم و ثمر بخش می باشد و توصیه می گردد. لازم به ذکرست که هنگامی که سه استاندارد ایزو9001 و ایزو 14001 و ایزو45001 در کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند گفته می شود که سازمان یک سیستم مدیریت یکپارچه را طراحی و پیاده سازی نموده است. هنگامی که بیان می شود سازمان IMS ارائه بدهد، منظور طراحی و پیاده سازی همین سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 هست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم مدیریت یکپارچه مقاله تخصصی گواهینامه IMS را بخوانید.

مراحل اخذ ایزو 45001

در ابتدا نامه اعلام قیمت ایزو توسط سیستم کاران از طریق تلگرام و یا واتساپ برای سازمان فرستاده می شود. سازمان متقاضی هر برندی را که مد نظرش هست انتخاب می کند و سپس برایش فرم درخواست ایزو ارسال می گردد که شامل اطلاعاتی هست که به فارسی و لاتین در فرم درج می گردد. این فایل در قالب WORD ارسال می شود تا سازمان بتواند به راحتی آن را پر کند. بعد از پر کردن فرم دوباره توسط سازمان متقاضی عودت داده می شود و چنانچه اصلاحاتی لازم باشد دوباره انجام می گیرد. در نهایت بعد از طی پروسه مالی فایل به قسمت اجرایی جهت ممیزی و ثبت و صدور ایزو ارجاع داده می شود و در نهایت گواهینامه ایزو 45001 صادر می گردد.

مرکز سیستم کاران به عنوان یکی از اولین و بزرگترین مراجع و مراکز جهت اخذ انواع گواهی نامه های ایزو در خدمت متقاضیان می باشد. خدمات مشاوره مرکز 24 ساعته بوده و رایگان می باشد. در خصوص کسب تمامی اطلاعات در خصوص انواع گواهی ایزو و ISO45001 چیست؟ تنها یک تماس کافیست.

گواهینامه ایزو اصل
چگونه گواهینامه ایزو ISO اصلی و معتبر را از گواهی نامه های غیر اصیل و معتبر تشخیص بدهیم؟

گواهینامه ISO

مدرک یا گواهی نامه ISO ، اخذ گواهینامه ISO ، گواهی نامه ISO ، مدرک ایزو ، نشان ISO ، گواهینامه ISO ، نحوه دریافت ISO ، اخذ گواهی نامه ISO ، لوگو ایزو ، چگونه گواهی ایزو بگیرم؟ چگونگی اخذ و دریافت گواهینامه ISO ، چگونه گواهی ایزو بگیرم؟ و بسیاری از عناوین دیگری که شرکتها به دنبال اخذ گواهی ایزو و کسب اطلاعات در خصوص ISO برایشان پیش میاید. تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان بنا بر دلایل مختلفی به دنبال اخذ و دریافت گواهینامه ایزو هستند.

گواهی ISO چیست؟

گواهی نامه ISO در یک سازمان نشان می دهد که آن سازمان و شرکت فرآیندهایش را بر طبق یک سیستم مدیریتی عملی می کند و نظم می بخشد. ایزو ها سیستم های مدیریتی هستند که درون سازمان جهانی ایزو تهیه و تدوین می شوند و وقتی که این استانداردها و سیستمهای مدیریتی در سازمانی طراحی و پیاده سازیی می گردد در قالب گواهی نامه به آن شرکت اعطا می گردد و شرکت مورد نظر موفق به دریافت ایزو می گردد. این ایزوها انواع و اقسام مختلفی دارند که در ادامه مختصرا به چند تا از آنها اشاره ای خواهیم کرد. برای کسب دانش بیشتر در مورد ایزو مطلب تخصصی ایزو ISO چیست؟ را بخوانید.

انواع گواهی نامه ISO

در بالا بیان شد که گواهی ایزو چیست و ایزو ها انواع مختلفی دارند که با توجه به نیاز و زمینه فعالیت سازمان متنوع و متعددند. تعداد مشخصی را شاید نتوان گفت اما تا به امروز بیش از 23000 استاندارد در جهان و در سازمان جهانی ایزو تهیه و تدوین و تایید و منتشر شده اند. هر روزه بر این تعداد افزوده می شود. همچنین لازم به ذکرست که مدام این ایزو ها ویرایش می خورند و ورژن های جدیدی از آنها منتشر می گردد و نقایص و کمبودهای ورژنهای قبل را پوشش می دهد. انواع استانداردهای ایزو را می توانید را در سایت سازمان جهانی ISO به آدرس WWW.ISO.ORG مشاهده نمایید. توجه نمایید که نام سایت را با دقت و صحیح درج نمایید.

گواهینامه های ایزو پر کاربرد

گواهی نامه های ایزو پر کاربرد و لیست ISO های پر کاربرد:

گواهینامه ایزو9001 ISO9001 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت

گواهی نامه ایزو 14001 ISO14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهی ایزو 45001 ISO45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهینامه ایزو22000 ISO22000 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

گواهی نامه ایزو 50001 ISO50001 با عنوان سیستم مدیریت انرژی

گواهی ایزو 13485 ISO13485 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

گواهینامه ایزو10002 ISO10002 با عنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهی ایزو100015 ISO100015 تحت عنوان توسعه دانش و توانمندی منابع انسانی

گواهینامه ایزو10004 ISO10004 با نام سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

گواهی ایزو10006 ISO10006 و گواهی ایزو21502 ISO21502 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت پروژه

گواهی ایزو31000 ISO31000 سیستم مدیریت ریسک

گواهینامه ایزو 10001 ISO10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها

و بسیاری از استانداردهای دیگر که تعدادشان بسیار زیاد هست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استانداردها و انواع گواهینامه های ایزو متناسب نیاز و زمینه فعالیت سازمان با مرکز سیستم کاران تماس بگیرید. از خدمات مشاوره رایگان مرکز استفاده نمایید. از بین استانداردهای پرکاربرد و کاربردی ISO9001 ، ISO14001 و ISO45001 از همه عمومی تر و کاربردی تر هستند. حالا سوال پیش میاید که از کجا گواهینامه ایزو بگیریم و جهت اخذ گواهی نامه ISO از کجا اقدام کنیم؟ مراجعی که گواهی نامه ایزو می دهند کدامند؟

از کجا گواهینامه ISO بگیریم؟

مراجع ثبت و صدور و شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو را در اصطلاح CB می نامند. CB های صادر کننده ایزو تعدادشان بسیار زیاد هست که هر CB بایستی تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده بالا دستی با عنوان AB فعالیت کند و مجوز فعالیت داشته باشد. AB ها یک نهاد دولتی و قانونی هستند که یک یا چند CB تحت نظرشان فعالیت می کنند. در نهایت یک نهاد بین المللی با عنوان IAF بر این نهادها نظارت می کند. یکسری مراجع نیز هستند که خصوصی هستند و CB و AB ها خصوصی هستند و زیر نظر IAF نیستند. به این دست مراجع غیر IAF می گویند و به گواهی نامه های ایزو صادره اینچنینی ایزو غیر IAF می گویند.

مراحل دريافت قانونی گواهی ايزو
شرایط دريافت قانونی گواهی ايزو 79165 – 021 مراحل اخذ قانونی گواهینامه ایزو معتبر در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه را از سیستم کاران بخواهید

مراحل دريافت قانونی گواهینامه ايزو

طی کردن مراحل دریافت قانونی گواهی ایزو شامل موارد زیر میباشد:

1- تعیین کنید که به چه منظوری قصد اخذ مدرک ایزو را دارید

هر شرکتی دلایل متفاوتی از کسب علائم تجاری استانداردها دارد که مراحل مربوطه را متفاوت خواهد کرد. شرکتهای زیادی وجود دارند که تنها به فکر نشان ISO بوده و به عنوان تبلیغات موثر به آن نگاه می کنند. برخی دیگر نیز بنا به درخواست کارفرمایان خود و یا شرکتهای طرف قرار دادشان و نیز بدلیل اجبار مناقصه گذاران، به سیستم های مدیریت روی میاورند.

اما دسته ای از صاحبان مشاغل هم، قصد اجرای دستورالعمل ها و مقررات معین را دارند. آنها بدنبال ارتقای سطح کیفیت عملکرد سازمان خود می باشند. این حالات معین می کنند که چه میزان هزینه و زمان را صرف تهیه مدارک مورد نظر نمائید. بنابراین در قدم اول هدفتان را تعیین کنید.

2- نوع استاندارد مناسب مجموعه خود را انتخاب نمائید

نوع استاندارد در حقیقت نوع گواهی و یا سیستم مدیریت را بیان میکند که بطور معمول از دو بخش تشکیل میشود. قسمتی از آنها عمومی و پر مصرف هستند و زمینه های مختلف را شامل میشوند اما بخشی دیگر تخصصی هست و حوزه های صنعتی بخصوصی را هدف قرار میدهند. آیزو های عمومی و محبوب عبارتند از:

( ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت

( ISO14001 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

( ISO45001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

( ISO10002 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

( ISO10004 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

که اغلب در کلیه مشاغل بکار میرود.

بخش دیگر تخصصی هستند و فعالیتهای مشخصی را در بر میگیرند که از این جمله میتوان به (ISO 29001) یا سیستم مدیریت کیفیت، ویژه نفت و گاز و پتروشیمی را نام برد و شرکتهای فعال در این صنعت (نفت وگاز وپتروشیمی) را شامل میشود. یا (ISO13485) سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی که محدود به همین صنعت و فعالان حوزه تجهیزات وصنایع پزشکی را در بر می گیرد.

(ISO 22000) سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی هم جزء سیستم های تخصصی میباشد که تنها در صنایع غذایی کاربرد داشته در صنعت دیگری قابل استفاده نخواهد بود. ایزوهای تخصصی دیگر که برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص آنها، میتوانید با مشاوران و متخصصان مجرب مرکز مشاوره سیستم کاران ارتباط برقرار کند تا بصورت کاملا رایگان شما را یاری دهند.

3- مراجع صادر کننده و اعتبار دهندگانشان را ارزیابی و شناسایی کنید

موسسات زیادی در کشور ما و سایر کشورها مدارک آیزو را ارائه میدهند. هر کدام مجموعه خود را قانونی و معتبر معرفی میکنند و با القابی همچون وزارت صنایع و معادن و یا عنواین مختلف شرکتهای دولتی، موسسه خود را با اعتبار بالا نشان میدهند. درحالی که اینطور نیست و حتی برخی مواقع اسناد کاملا تقلبی و جعلی صادر میکنند.

در حقیقت انجمن IAF (انجمن بین المللی اعتبار دهندگان) موسسه ای است که عضو هست سازمان ISO و اعضایش از نمایندگان کشورهای مختلف بوجود آمده اند که Accreditation Body (AB) نامیده میشوند. نماینده کشور ما هم، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) ، جزء آن میباشد.

لیست نام و مشخصات این نمایندگان در سایت IAF با آدرس WWW.IAF.NU موجود میباشد. همه اشخاص میتوانند به این سایت مراجعه نمایند. یکی از وظایف AB ها تعیین اعتبار و معرفی مراکز صادر کننده گواهی ایزو (Certification Body یا CB) میباشد.

بدین ترتیب CB ها باید تحت نظارت انجمن IAF و AB معتبر فعالیت نمایند. همین امر موجب گردید تا عملکردشان کاملا قانونی و سخت گیرانه باشد. مدارک خود را تحت شریط ویژه و با صرف هزینه و زمان زیادی ارائه می دهند.

حال بسیاری از شرکتها، همانگونه که قبلا گفتیم ، تمایلی به مستند سازی واقعی و صحیح استانداردها ندارد و یا زمان کافی و هزینه های پیاده سازی کامل را در اختیار ندارند و این مسئله برایشان خوشایند نیست. از اینرو مراجعی بوجود آمدند که زیر نظر IAF نبوده و میتوانند بدون لحاظ کردن مقررات سخت و با کاهش هزینه ها و زمان دستیابی، اسناد مربوطه را صادر نمایند. البته لازم بذکر است که مدارک مذکور، اعتبار IAF را ندارند اما بهر صورت برای موسسات بسیاری، موثر و مفید واقع میشوند.

4- مرجع صدور مناسب ودلخواه را معین کنید

با توجه به توضیحات بالا، به سادگی میتوان مرجع ثبت و صدور متناسب با شرایط و اهداف مجموعه و همچنین مبتنی بر هزینه ها و مدت زمان مورد نظر برای دستیابی و نیز میزان مستندسازی و اجرای دستورالعمل های استاندارد معین را پیدا کرد و قرارداد همکاری بست.

5- مستندات و الزامات سیستم مدیریت را پیاده سازی نمائید

در این قسمت باید نسبت به میزان دلخواه و مورد لحاظ اقدام به اجرای کلیه مصوبات و دستورالعمل های ایزو پرداخت و تمامی ضوابط مشخص را برقرار نمود که قوانین آنها براساس تعیین مرجع صدور متغییر میباشد. می توانید از خدمات یک مشاور حرفه ای استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره ایزو، مقاله مشاوره سیستمهای مدیریتی را مطالعه بفرمایید.

6- بازرسی و ممیزی مجموعه توسط CB

پس از انجام کلیه مراحل اجرایی، CB انتخابی را مطلع میکنیم تا به بازرسی و ممیزی نهایی بپردازد. این عمل تحت تاثیر میزان اعتبار مرکز خواهد بود سطح سخت گیری آنها متفاوت است اما بعد ازممیزی گواهینامه آیزو ثبت میگردد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این شرکتها، مقاله شرکتهای ممیزی ایزو ISO را بخوانید.

7- مدرک صادرشده را دریافت کرده و استعلام نمائید

مرحله آخر گرفتن گواهینامه ایزو 45001 میباشد و پس از آن میبایست با استفاده و مراجعه به سایتهای انجمن IAF و یا نهادهای اعتبار دهنده، از صحت و درستی آن اطمینان حاصل کرد. اما در خصوص مراجعی که تحت نظارت IAF نیستند، باید به سایت مرکز صدور رفته و از ثبت گواهی ایزو مطمئن گردید.

مرکز سیستم کاران به عنوان اولین و بزرگترین مراکز ثبت و صدور ایزو با ارائه خدمات مشاوره رایگان و شناخت تمامی استانداردهای ایزو و مراجع صادر کننده ایزو معتبر در خدمت شماست.

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. ممنون از اطلاعات خوبتون در خصوص گواهینامه های ایزو 45001 و OHSAS 18001 . ممنون از زبان گویا و روان شما

  2. گواهینامه های ایزو در صنعتهای پتروشیمی چه مدت اعتبار داره و هزینه ها به چه صورت است؟

  3. ایزو 45001 در چه مشاغلی کاربرد داره؟ پیاده سازی استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به چه صورته؟ از کجا میشه مشاهده کرد مراحلشو؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo