نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی

نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی
4.9/5 - (2532 امتیاز)

نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی

نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی میتواند یکی از معیارهای پایش عملکرد HSE باشد. به همین علت تدوین روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی و نحوه تعیین و دریافت الزامات قانونی مربوط HSE رالازم و ضروری میکند. اهمیت شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی تاحدی میباشدکه یک بند از استانداردهای ISO 14001 و ISO 45001 بدان اختصاص یافته است. دراستاندارد ایزو 14001 ویرایش 2004 ( ISO14001:2004 ) بند 4-3-2 دقیقا بانام الزامات قانونی و سایر الزامات LEGAL AND OTHER REQUIREMENT وجود داشت امادراستاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 (ISO14001:2015 ) شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی به “تعهدات به تطابق” تغییر نام داده است.

الزامات قانونی میتواند الزامات از جانب ارگانهای دولتی و مقامهای مسئول ی اقوانین ومقررات بین المللی ، ملی و محلی یا الزامات مشخص شده درپروانه ها و مجوزها ، قوانین یا بخشنامه های وضع شده از سوی دستگاههای وضع کننده مقررات ، قضاوت دادگاهها یا دیوان اداری باشد.

مطابق روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی ، الزامات کارفرمایی و دیگر ذینفعان نیزباید مهم شمرده شود. الزامات کارفرمایی میتواند شامل توافق نامه ها باسازمانهای دولتی یاغیردولتی ، الزامات و مستندات دورن سازمانی ، آیین نامه های داخلی ، تعهدات برگرفته ازقراردادها و تفاهم نامه ها ، و استانداردهای صنعتی یاسازمانی مرتبط بازمینه فعالیت باشد.

یکی ازوظایف مسئول HSE مطابق روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی شناسایی بروز ترین و جدید ترین ویرایشهای الزامات قانونی و کارفرمایی و بروز آوری معیارهای پایش عملکرد HSE مطابق این الزامات است.

روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان

1-  هدف :

 هدف از تدوین این روش اجرایی چگونگی شناسایی , دستیابی و بروز سازي الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط و قابل اعمال به جنبه هاي زیست محیطی،کنترل خطرات وکاهش ریسکهاي ایمنی خدمات، فعالیتها و محصولات سازمان می باشد.

 

2- دامنه كاربرد :

این روش اجرایی در کلیه واحدها و فعالیت هاي شرکت که جنبه هاي زیست محیطی و خطرات ایمنی آنها داراي الزامات قانونی و سایر الزامات می باشد کاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • مسئولیت نظارت : نماینده مدیریت
 • مسئولیت اجرا: مسئولیت شناسایی و دستیابی، تفسیر قوانین و مقررات ، ابلاغ قوانین و مقررات،به روز آوري قوانین زیست محیطی وخطرات و ریسکهاي ایمنی با سرپرست یا مسئول HSE می باشد

4- شرح

4-1-کلیه قوانین و مقررات و استانداردهاي زیست محیطی ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده توسط مراجع قانونی و سازمانهاي ذیربط ( وزارت تعاون، رفاه و کار ، سازمان حفاظت محیط زیست ,وزارت بهداشت، وزارت نیرو ، وزارت صنایع و… ) جزو الزامات قانونی سازمان می باشند و سایر الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی که لزوماَ قانونی نمی باشندتدوین شده توسط سازمان یا موسسه هایی که شرکت زیر نظر آنها مشغول به کار (مشتریان ) می باشد.

4-2- شناسایی قوانین و مقررات :

قوانین , مقررات , ضوابط و استانداردهاي مرتبط و قابل اعمال به جنبه هاي زیست محیطی و خطرات و ریسکهاي ایمنی فعالیتها , محصولات و خدمات توسط فرم ثبت قوانین ومقررات با کد F-42-00-01 قابل دستیابی می باشد.

4-3- دستیابی به قوانین :

براي بدست آوردن قوانین و مقررات مرتبط و قابل اعمال در خصوص مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مسئول محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی با نظارت نماینده مدیریت اقدام مینماید, لذا با توجه به فرم ثبت قوانین ومقررات با کد F-42-00-01. براي دریافت الزامات قانونی و سایر الزامات, در مورد هر یک از قوانین , با سازمانهاي مورد نظر تماس گرفته ( حضوري , تلفنی, فاکس,نامه ) و خواهان دریافت قوانین و مقررات مذکور به صورت مکتوب می گردند.

4-4- تفسیر قوانین و مقررات:

4-4-1- در مورد قوانین و مقرراتی که به صورت عدد و ارقام موجود می باشد براي مسائل زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارشناس HSE با نظارت نماینده مدیریت ضمن اندازه گیري جنبه هاي زیست محیطی و ریسکهاي ایمنی مورد نظر , نتایج آنها را با الزامات قانونی بررسی می نماید.

4-4-1-1- در صورتی که اعداد بدست آمده از اندازه گیري جنبه هاي زیست محیطی وخطرات و ریسکهاي ایمنی سازمان در حد پایین تر از حد تعیین شده استاندارد باشد سازمان یک دستورالعمل کنترلی براي حفظ آن تدوین خواهد نمود.

4-4-1-2- در صورتی که اعداد بدست آمده از اندازه گیري هاي جنبه هاي زیست محیطی وخطرات و ریسکهاي ایمنی سازمان بالاتر از حد تعیین شده استاندارد باشد، برنامه هایی براي کاهش میزان جنبه زیست محیطی وخطرات و ریسکهاي ایمنی سازمان ارائه خواهد گردید.

4-4-2- در صورتی که قوانین و مقررات بصورت عددي موجود نباشد سازمان براي پوشش دادن به آن الزام مطابق یک برنامه یا یک دستورالعمل رفتار خواهد نمود.

4-5- ابلاغ نتایج بررسی به واحدهاي ذیربط :

4-5-1- نتایج بررسی ها در مورد قوانین و مقررات و مواردي که پرسنل واحدهاي مختلف ملزم به رعایت آنها می باشد و مطابق روش اجرایی ارتباطات ومشاره با کد P-43 به پرسنل و پیمانکاران و طرفهاي ذینفع مرتبط منتقل می گردد .

4-5-2- ارزیابی واقعی رعایت قوانین و مقرراتی که پرسنل ملزم به انجام آن هستند، مطابق روشهاي اجرایی پایش و اندازه گیري توسط نماینده مدیریت با همکاری مسئول HSE صورت می گیرد.

4-6- بروز سازي قوانین و مقررات :

کارشناس HSE وظیفه دارد سالیانه جهت دریافت آخرین نسخه به روز قوانین به مراجع مذکور در فرم ثبت قوانین ومقررات با کد F-42-00-01 براي دریافت الزامات قانونی مراجعه حضوري و یا مکاتبات رسمی نماید .

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 فرم ثبت قوانین و مقررات F-42-00-01

دریافت گواهینامه ایزو

نمونه دستورالعمل شناسایی الزامات قانونی

شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی یکی از مهمترین بخشهای طراحی و پیاده سازی ایزو 14001 و ایزو 45001 هست. یعنی هر مجموعه ای که بخواهد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بگیرد، بایستی این بند را اجرا کند. از مهمترین مراجع قانونی که بایستی الزامات آنها شناسایی گردد، موارد زیر را میتوان گفت:

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- اداره کار

3- سازمان محیط زیست

4- سازمان آتش نشانی

5- شهرداری ها

6- فرمانداریها

7- سازمان مهندسی ساختمان استان تهران

و…

لذا یک مسئول HSE بایستی با تمام سازمانها و ارگانهای فوق ارتباط برقرار کند. متناسب با زمینه فعالیت شرکت، الزامات مرتبط را شناسایی کند. سپس تمامی الزامات در فرم ثبت قوانین و مقررات فهرست گردد.

الزامات قانونی و کارفرمایی معمولا توسط خود مراجع بازبینی و مورد ویرایش قرار می گیرند. بنابراین کارشناس اچ اس ای همواره باید حواسش به این تغییرات باشد. در صورت ایجاد تغییرات آنها را در فرم ثبت قوانین و مقررات ، ثبت و به روز نماید.

الزامات کارفرمایی چیست؟

الزامات و نیازمندیهای کارفرمایان مجموعه ای از قوانینی است که توسط خود کارفرما تعیین می گردد. معمولا کارفرمایان این الزامات را با توجه به نیاز خود به پیمانکاران ابلاغ می کنند. یک شرکتی ممکنست سختگیر باشد و یک شرکت ممکنست سختگیر نباشد. از جمله شرکتهای کارفرمایی که سختگیری می کنند، می توان به سازمانهای تابعه وزارت نفت اشاره کرد. در بعضی مواقع کارفرماهای سختگیر از پیمانکاران خود HSE PLAN می خواهند.

نمونه HSE PLAN های مختلف را می توانید از سایت ما ملاحظه بفرمایید. کافیست بر روی گزینه نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN ) کلیک نمایید.

گواهینامه ایزو ، الزامات قانونی و کارفرمایی

در اکثر استانداردهای ایزو ، موضوع الزامات قانونی و کارفرمایی مطرح است، اما موضوع اصلی ما در این مقاله متمرکز بر دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 می باشد. همانطورکه می دانید استاندارد های زیادی توسط سازمان استاندارد جهانی تهیه و تدوین می گردند.

لیست استاندارد های ایزو ، یک لیست جامعی است که مطالعه آن به کارشناسان HSE توصیه می گردد. برای آشنایی با استاندارد های پرمصرف برروی گزینه لیست گواهینامه های ایزو | انواع ایزو بر اساس نوع کسب و کار کلیک نمایید.

روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مناقصات

شرکت در مناقصات ، امروزه دارای ساز و کار اصولی و مهمی هست. سازمانهای مناقصه گزار روز به روز سختگیر تر و نکته بین تر می گردند. به همین دلیل از پیمانکاران خود جهت ورود به مناقصات ، گواهینامه HSE مطالبه می کنند. برای دریافت گواهینامه HSE موضوع شناسایی الزامات کارفرمایی الزامی است. نحوه دریافت گواهینامه HSE برای مناقصات را خیلی از کاربران نمی دانند. چنانچه تمایل دارید با این موضوع آشنا شوید، بر روی مقاله گواهینامه HSE برای مناقصات کلیک نمایید. در این مقاله نحوه گرفتن یک گواهینامه HSE معتبر و انواع آن به طور کامل مطالب خوبی وجود دارد.

مستندسازی الزامات قانونی و کارفرمایی

منظور از مستندسازی الزامات قانونی و کارفرمایی ، تهیه و تدوین دستورالعمل و یا روش اجرایی مرتبط با آن است. خیلی از کاربران و کارشناسان HSE ، آشنایی با نحوه مستند سازی سیستم های مدیریتی ندارند. مرکز سیستم کاران برای تمامی فرآیند استاندارد ها ، نمونه های مختلفی از روشها و دستورالعملها مدون کرد. تمامی این دستورالعمل ها و روشهای اجرایی به همراه فرمهای مرتبط در همین سایت موجود است.

دانلود رایگان مستندات استاندارد ها در بخش دانلود رایگان مستندات ایزو به صورت فایل Word موجود است. همچنین چنانچه بدنبال مستند خاصی هستید، می توانید با سیستم کاران به شماره 79165-021 تماس حاصل نمایید.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

11 Responses

 1. برای الزامات کارفرمایی علاوه بر گواهینامه hse میشه گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ رو دریافت کنیم؟

  1. بله گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بسیار توصیه میشه که یک گواهی تحت عنوان ims با اخذ این سه برای شرکت صادر می گردد

 2. نمونه‌ مستندات کامل گواهینامه hse را چگونه باید از شما تحویل بگیریم ؟ نمونه مستندات فوق متناسب با شرکت ما نوشته و تنظیم میشه یا از قبل بصورت کلی تهیه شده و باید متناسب با فرایندها طراحی و اجراش گنیم؟

  1. این مستندات در قالب WORD تهیه شده که به راحتی شرکتها بتوانند آن را متناسب با نیاز خود تغییر بدهند.

 3. روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی بالاخره با اخذ گواهینامه HSE بدست می‌آید یا دو گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱؟ اصلا گرفتن کدام یکی آسانتر و بی درد سرتر هست

  1. HSE با ایزو۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ متفاوت هست. هر کدام از اینها یک گواهینامه متفاوت هست. هر سه به یک طریق ثبت و صدور می گردند.

 4. گواهینامه hse اجرای قوانین و الزامات کارفرمایی را اثبات می‌کند یا فقط مربوط به پیمانکاران میشه این گواهینامه ؟ بعد کلی یک کارفرما چه استانداردهایی را میتونه بگیره

 5. گواهی یا مدرکی که اثبات کننده گذراندن روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی باشه را میخواستم ولی آگاهی از راه و روش و مدارک و شرایط اخذ این گواهی را ندارم . ممنون میشم راهنمایی نمایید.

 6. نمونه روش اجرایی مربوط به الزامات و دستور العمل‌ های کارفرمایی را برای اداره بهتر مجموعه درخواست دارم. گواهینامه هایی که بعد از اجرای الزامات صادر میشه را هم درخواست دارم
  هدف اخذ گواهی هست و نیازی نیست از مراجع قانونی صادر بشه
  یک گواهی با هزینه مناسب نیاز داریم …

 7. من شنیدم اجرایی کردن نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی برای اداره بهتر مجموعه بسیار کاربردی هست.
  مطالعه ی این مطالب کمک خوبی به سازمان دهی الزامات قانونی و کارفرمایی میکنه.
  توصیه میکنم حتما مطالعه بفرمایید.

 8. برای دریافت و پیاده سازی روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی باید حتما گواهینامه های HSE و استانداردهای ISO 14001 و ISO 45001 را دریافت کنیم و برای دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت های پیمانکاری چه مدارکی لازمه و پروسه صودر گواهینامه چقدر زمان میبره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo