متن استاندارد ایزو ISO

سیستم کاران عضو رسمی کمیته فنی متناظر ، تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد
5/5 - (14586 امتیاز)

متن استاندارد ایزو ISO

شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو کمیته فنی مربوطه خود در ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند.
متن استاندارد ایزو  ISO همواره درحال تغییر و تکمیل هستند. لذا خیلی ازعلاقمندان تمایل دارندکه متن استاندارد بروز شده ی مورد نیاز خودو متناسب با سیستم مدیریتی مدنظر خود تهیه و مطالعه و استفاده نمایند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت خدمت رسانی هرچه بهتربه هموطنان عزیز تهیه و نشرمتن فارسی و انگلیسی استاندارد ایزو ISO ( استانداردهای پرمصرف درجامعه ) را در دستور کار خودقرارداد. هموطنان و علاقمندان میتوانند از طریق لینکهای دانلود رایگان متن استاندارد ایزو (مندرج و بشرح زیر) متن فارسی و با انگلیسی استاندارد مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

دانلود رایگان متن استانداردهای ایزو

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO 14001:2015 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 14001:2015 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO 45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

متن فارسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی

متن انگلیسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن انگلیسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی

متن استاندارد های تخصصی ایزو

متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 22000:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن فارسی استاندارد FSSC 22000 – سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن انگلیسی استاندارد FSSC 22000 – سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن فارسی استاندارد ایزو 2011 : 1-3632 و 2010: 2-3632 ( متن فارسی استاندارد 2011 : ISO 3632-1 و 2010: ISO 3632-2 ) استاندارد زعفران

متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO 10002:2018 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10002:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10002:2018 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

متن فارسی استاندارد ایزو 10004:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO 10004:2018 ) مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – دستورالعمل پایش و اندازه گیری

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10004:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10004:2018 ) مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – دستورالعمل پایش و اندازه گیری

متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO 10001:2018 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10001:2018 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 ( متن فارسی استاندارد ISO 10015:2019 ) مدیریت کیفیت – دستورالعمل هایی برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد

متن فارسی استاندارد ایزو 29993:2017 ( متن فارسی استاندارد ISO 29993:2017 ) خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی – الزامات خدمات

متن استانداردهای ایزو – ادامه

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10015:2019 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10015:2019 )مدیریت کیفیت – دستورالعمل هایی برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد

متن فارسی استاندارد ایزو 10006:2017 ( متن فارسی استاندارد ISO 10006:2017 ) مدیریت کیفیت – دستورالعمل هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10006:2017 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10006:2017 ) مدیریت کیفیت – دستورالعمل هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها

متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2020 ( متن فارسی استاندارد ISO 29001:2020 ) صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم های مدیریت کیفیت خاص بخش – الزامات برای سازمان های عرضه کننده محصول و خدمات

متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2020 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 29001:2020 ) صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم های مدیریت کیفیت خاص بخش – الزامات برای سازمان های عرضه کننده محصول و خدمات

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2018  (  متن فارسی استاندارد  ISO 31000:2018  ) سیستم مدیریت ریسک

متن انگلیسی استاندارد ایزو 31000:2018  (  متن انگلیسی استاندارد  ISO 31000:2018  ) سیستم مدیریت ریسک

متن فارسی استاندارد ایزو 13485:2016 ( متن فارسی استاندارد ISO 13485:2016 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 13485:2016 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 13485:2016 ) تجهیزات پزشکی – سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات برای اهداف نظارتی

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی

متن انگلیسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی

دانلود رایگان متن استانداردهای ISO – ادامه

متن فارسی استاندارد ایزو 15189:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO 15189:2012 ) آزمایشگاه های پزشکی – الزامات کیفیت و شایستگی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 15189:2012 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 15189:2012 ) آزمایشگاه های پزشکی – الزامات کیفیت و شایستگی

متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC 27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2022 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC 27001:2022 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن فارسی استاندارد ایزو 1:2018-20000 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC 20000-1:2018 ) فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات – بخش 1: الزامات سیستم مدیریت خدمات یا سیستم مدیریت خدماتIT

متن فارسی استاندارد ایزو 16949:2016 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS 16949:2016 ) سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات ویژه برای استفاده از ISO 9001:2008 برای تولید خودرو و سازمان های مربوط به بخش خدمات (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو)

متن فارسی استاندارد ایزو 1:2005-3834 ( متن فارسی استاندارد ISO 3834-1:2005 ) الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت 1: معیارهای انتخاب سطح مناسب از الزامات کیفی (الزامات کیفیت در جوش)

ادامه متن استانداردهای ایزو ISO

متن فارسی استاندارد ایزو 50001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO 50001:2018 ) سیستم های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده (سیستم مدیریت انرژی)

متن انگلیسی استاندارد ایزو 50001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 50001:2018 ) سیستم های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده (سیستم مدیریت انرژی)

متن فارسی استاندارد ایزو 22301:2019 ( متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 ) امنیت و تاب آوری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22301:2019 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 22301:2019 ) امنیت و تاب آوری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار

متن فارسی استاندارد ایزو 17025:2017 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 ) الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

متن انگلیسی استاندارد ایزو 17025:2017 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 ) الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

متن فارسی استاندارد ایزو 28000:2007 ( متن فارسی استاندارد ISO 28000:2007 ) ویژگی سیستم های مدیریت امنیت زنجیره تامین

متن انگلیسی استاندارد ایزو 28000:2007 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 28000:2007 ) ویژگی سیستم های مدیریت امنیت زنجیره تامین

متن فارسی استاندارد ایزو 10018:2020 ( متن فارسی استاندارد ISO 10018:2020 ) مدیریت کیفیت – راهنماهایی برای مشارکت کارکنان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10018:2020 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10018:2020 ) مدیریت کیفیت – راهنماهایی برای مشارکت کارکنان

متن فارسی استاندارد ایزو 10014:2021 ( متن فارسی استاندارد  ISO 10014:2021 ) مدیریت کیفیت – راهنمای تحقق مالی و منافع اقتصادی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10014:2021 ( متن انگلیسی استاندارد  ISO 10014:2021 ) مدیریت کیفیت – راهنمای تحقق مالی و منافع اقتصادی

متن فارسی استاندارد ایزو 10668:2010 ( متن فارسی استاندارد ISO 10668:2010 ) ارزش گذاری برند – الزامات برای ارزش گذاری برند پولی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10668:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 10668:2010 ) ارزش گذاری برند – الزامات برای ارزش گذاری برند پولی

متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010 ( متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010 ) مسئولیت اجتماعی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 26000:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ایزو 26000:2010 ) مسئولیت اجتماعی

تهیه و تدوین متن استاندارد ایزو

جهت دریافت سایر متن استاندارد هایی که در لیست فوق وجود ندارد میتوانید با بخش فنی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل نموده و از نحوه دریافت متن استاندارد مورد تقاضا اطلاعات کسب نمایید.

متن استانداردهایی که در عناوین فوق قابل دانلود نیست، توسط کادر فنی مرکز در حال تهیه و تدوین هست.

با ما در ارتباط باشید . . .

تلفن 79165-021

سیستم کاران – سازمان مرکزی

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

25 Responses

 1. بسیار عالی
  جهت اخذ مهم ترین استانداردهای جهانی ایزو به دنبال اسامی آنها بودم. با خواندن این مقاله اطلاعات خیلی خوبی گرفتم . انشالله برای همکاری با مرکز شما تماس میگیرم.🙏🏻

 2. طراحی و پیاده سازی متن استاندارد های ایزو حدودا چقدر و زمان احتیاج دارند یکسری مراکز مشاوره گفتند که مراجع ثبت و صدور ایزو داخلی نسبت به این مسئله سخت گیری ندارند آیا چنین موضوعی صحت داره؟

 3. متن استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۹۰۰۱ را درخواست داشتیم. لطفاً فایلش را برای ما بفرستید بعد از مطالعه اگر برای اجرا و پیاده سازی به کارشناس احتیاج داشتیم با شما تماس میگیریم.

 4. متن استانداردهای ایزو با انتخاب مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تغییر می‌کنه یا یکسانه منظور اینه که بدنبال مرجعی هستیم که در طراحی و اجرای استاندارد‌های ایزو سخت گیری زیادی نداشته باشه و گواهینامه ایزو را براحتی صادر کنه. ممنون از راهنمایی

 5. فایل متن استاندارد گواهینامه IMS را لطفا برای بنده بفرستید. طراحی و اجرای متن IMS جایگزین استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ میشه یا باید تک تک اجرا بشن؟

 6. فایل نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را میتونید از طریق تلگرام بر روی خط شرکت ما بفرستید تا کارشناسان مجموعه بتونن طراحی و پیاده سازی استانداردهای مطرح شده را انجام دهند. جهت حضور در یک مناقصه بزرگ سازمان حفاظت محیط‌زیست از ما این گواهینامه ها را خواسته.

 7. گواهینامه ایزو ۲۲۳۰۱ که بعنوان سیستم مدیریت تداوم کسب و کار معرفی شده می‌تونه جایگزین استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ باشه. بنده در گوگل بدنبال متن استانداردهای سه استاندارد ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ بودم تا در صورت امکان جهت رونق دادن به کسب و کارمان در سطح مجموعه طراحی و اجرای آنها را داشته باشیم ولی الان که با گواهینامه ایزو ۲۲۳۰۱ مواجه شدم این سوال برام مطرح شد که اگر چنین استانداردی هست ایا لازم استانداردهای دیگر را بگیریم؟

 8. آقای مهندس مطلب شما با قید اسامی استانداردهای ایزو و نمونه مستنداتی که بهمراهش ارائه میدید خوب هست ولی الان ما برای محصولمون که لاستیک ماشین و موتور و دوچرخه هست نمیدونیم چه استانداردی از ایزو مفید و کاربردی هست که باعث بشه تبلیغات موثرتر و فروش بیشتری داشته باشیم.

 9. گواهینامه ایزو را از مراجع داخلی و تحت پوشش سازمان ملی استاندارد ایران بگیریم معتبرتر هست یا از مراجع خارجی که فقط توسط نمایندگیها در ایران فعالیت می‌کنند و شعبه های اصلی آنها در ایران نیست.

 10. متن نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ را از طریق کانال تلگرام سیستم کاران دانلود کردیم ولی متاسفانه در اجرای خیلی از بندها دانش و آگاهی کافی نداریم میتونید لطف کنید یک قرار ملاقات حضوری مشخص بفرمایید تا از مشاوره کامل کارشناسان بهره مند گردیم.

 11. فایل word ایزو ۹۰۰۱ و hse را میشه چاپ کنید و برامون پست کنید و اینکه برای طراحی و اجرای بندها مشاوره رایگان میدید؟

 12. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و گواهی 5s را برای کارخانه خود گرفتیم خیلی عالی و خوب اجرا شد. گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ را هم درخواست داریم. ممنونم از مدیریت محترم سیستم کاران و کارشناسان محترم 🙏🏻

 13. متن استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ را از کانال تلگرام سیستم کاران با راهنمایی مشاور دانلود کردم. متن قوانین بسیار مرتب و واضح بیان شده است. جهت پیاده سازی واقعی در اسرع وقت با کارشناس شما تماس میگیریم.

 14. بنده جهت استخدام در یک شرکت پیمانکاری نیازمند آشنایی کامل با نام تمامی استانداردهای ایزو بهمراه نمونه قوانین و الزاماتشان می‌باشم از متن فوق استفاده نمودم اما چطور میتونم نام کامل استانداردهای ایزویی که در ایران رواج داره را تهیه کنم؟

 15. گواهینامه‌های ایزو و کلا استاندارد هایی که برای شرکت‌های خدماتی مناسب هست چیا میشه؟ یکی از دوستان سایت شما معرفی کرد گفت که قیمت‌ها و و مشاورتون عالیه

 16. سلام
  بنده در زمینه مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو بصورت شخصی فعالیت میکنم . میتونم فایل word نمونه مستندات ایزو را بصورت کلی از شما بخرم؟

 17. مهم ترین واهینامه ایزو برای اثبات مشتری مداری و اثبات جلب رضایت مشتریان کدوم استاندارد میشه ؟ الان شما ایزو ۱۰۰۰۱ و ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۳ و ۱۰۰۰۴ را معرفی کردید آیا بصورت الزامی باید هر چهار مورد را بگیریم و نقش ایزو ۹۰۰۱ چی هست که گفتید باید حتما بعنوان گواهینامه پیش نیاز اخذ بشه . سر جمع کل هزینه ها چقدر میشه که ببینیم اگر زیاد نمیشه همه را بگیریم .

 18. ما یک شرکت در زمینه ی طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هستیم. آیا برای زمینه کاری ماهم ایزوی مربوط هست؟
  و اینکه چقدر تایم میبره که این مدارک صدور و به دست ما برسه؟

 19. وب سایت سیستم کاران واقعا تنها سایتی هست که بصورت کامل و رایگان انواع متن استاندارد ایزو و دستورالعمل ها و روش های اجرایی را کامل و رایگان در اختیار همه قرار میدهد. من دنبال اطلاعات درباره ایزو 9001 بودم و متن استاندارد ایزو 9001 واقعا مفید و کامل بود.

 20. ما میخواهیم گواهینامه ایزو بگیریم ولی واقعا اطلاعاتمون ناقص بود با مطالعه مطالب سایت شما تصمیم گرفتیم ایزو های اصلی 9001 و 14001 و 45001 را از شما بگیریم. مطالب و متن استانداردها کامل و مفید هستند

 21. متن استاندارد ISO همیشه تغییر میکند و ورژن جدیدتری توسط سازمان جهانی ISO منتشر میشود. سایت شما همه ورژن های به روز و جدید استانداردهای ایزو را کامل قرار داده و واقعا مفید و کاربردی هستند.

 22. مهم ترین گواهینامه های ISO عمومی 9001 . 14001 و 45001 هستند و برای تمامی شرکتها با هر زمینه فعالیتی کاربرد دارند. اگر قصد دارید مناقصه شرکت کنید یا در وندور لیست ثبت نام کنید ایزو های عمومی بهترین انتخاب هستند.

 23. متن فارسی استاندارد ایزو 9001 را دانلود و مطالعه کردم. واقعا کامل و مفید بود ممنون از زحمات شما. من میخواهم برای دریافت گواهینامه ایزو اقدام کنم و حتما به مرکز سیستم کاران مراجعه میکنم.

 24. دانلود رایگان متن استاندارد ایزو یک راه مهم هست برای اینکه شرکتها تشخیص دهند کدام استاندارد ایزو برایشان کاربردی تر و مناسب تر است. ممنو از وب سایت خوب شما

 25. ما از مرکز سیستم کاران چندین گواهینامه ایزو مختلف مانند ایزو 9001 و 14001 گرفتیم برای مناقصات و عضویت وندورلیست نفت و خیلی راضی هستیم گواهینامه ها اصلی و بدون مشکل بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo