اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

متن استاندارد ایزو ISO

5/5 - (9157 امتیاز)

متن استاندارد ایزو ISO

شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط کمیته فنی مربوطه خوددر ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند.
متن استاندارد ایزو  ISO همواره درحال تغییر و تکمیل هستند. لذا خیلی ازعلاقمندان تمایل دارندکه متن استاندارد بروز شده ی مورد نیاز خودو متناسب با سیستم مدیریتی مدنظر خود تهیه و مطالعه و استفاده نمایند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت خدمت رسانی هرچه بهتربه هموطنان عزیز تهیه و نشرمتن فارسی و انگلیسی استاندارد ایزو ISO ( استانداردهای پرمصرف درجامعه ) رادر دستور کار خودقرارداده وهموطنان و علاقمندان میتوانند ازطریق لینکهای دانلود رایگان متن استاندارد ایزو (مندرج و بشرح زیر) متن فارسی وبا انگلیسی استاندارد مورد نیاز خودرا تهیه نمایند.

 

دانلود رایگان متن استانداردهای ایزو

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2004 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2004 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن فارسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن فارسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن فارسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن انگلیسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن فارسی استاندارد ایزو 2011 : 1-3632 و 2010: 2-3632 ( متن فارسی استاندارد 2011 : ISO3632-1 و 2010: ISO3632-2 ) استاندارد زعفران
متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن فارسی استاندارد ISO10002:2014 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10002:2014 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
متن فارسی استاندارد ایزو 10004:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO10004:2012 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10004:2012 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10004:2012 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان
متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007 ( متن فارسی استاندارد ISO10001:2007 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10001:2007 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان
متن فارسی استاندارد ایزو 10015:1999 ( متن فارسی استاندارد ISO10015:1999 ) سیستم مدیریت آموزش
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10015:1999 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10015:1999 ) سیستم مدیریت آموزش
متن فارسی استاندارد ایزو 10006:2003 ( متن فارسی استاندارد ISO10006:2003 ) سیستم مدیریت پروژه
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10006:2003 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10006:2003 ) سیستم مدیریت پروژه
متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS29001:2010 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS29001:2010 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009  (  متن فارسی استاندارد  ISO31000:2009  ) سیستم مدیریت ریسک
متن فارسی استاندارد ایزو 13485:2016 ( متن فارسی استاندارد ISO13485:2016 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 13485:2016 ( متن انگلیسی استاندارد ISO13485:2016 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

متن فارسی استاندارد ایزو 15189:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO15189:2012 ) سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 15189:2012 ( متن انگلیسی استاندارد ISO15189:2012 ) سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی
متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
متن فارسی استاندارد ایزو 2:2012-20000 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC20000-2:2012 ) سیستم مدیریت خدمات IT
متن انگلیسی استاندارد ایزو 2:2012-20000 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC20000-2:2012 ) سیستم مدیریت خدمات IT
متن فارسی استاندارد ایزو 16949:2009 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS16949:2009 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
متن انگلیسی استاندارد ایزو 16949:2009 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS16949:2009 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
متن فارسی استاندارد ایزو 1:2005-3834 ( متن فارسی استاندارد ISO3834-1:2005 ) الزامات کیفیت در جوش
متن انگلیسی استاندارد ایزو 1:2005-3834 ( متن انگلیسی استاندارد ISO3834-1:2005 ) الزامات کیفیت در جوش
متن فارسی استاندارد ایزو 50001:2011 ( متن فارسی استاندارد ISO50001:2011 ) سیستم مدیریت انرژی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 50001:2011 ( متن انگلیسی استاندارد ISO50001:2011 ) سیستم مدیریت انرژی

متن فارسی استاندارد ایزو 22301:2019 ( متن فارسی استاندارد ISO22301:2019 ) امنیت و تاب آوری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22301:2019 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22301:2019 ) امنیت و تاب آوری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار

جهت دریافت سایر متن استاندارد هایی که در لیست فوق وجود ندارد میتوانید بابخش فنی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل نموده واز نحوه دریافت متن استاندارد مورد تقاضا اطلاعات کسب نمایید.
بامادر ارتباط باشید . . .

 

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

8 Responses

  1. بسیار عالی
    جهت اخذ مهم ترین استانداردهای جهانی ایزو به دنبال اسامی آنها بودم. با خواندن این مقاله اطلاعات خیلی خوبی گرفتم . انشالله برای همکاری با مرکز شما تماس میگیرم.🙏🏻

  2. طراحی و پیاده سازی متن استاندارد های ایزو حدودا چقدر و زمان احتیاج دارند یکسری مراکز مشاوره گفتند که مراجع ثبت و صدور ایزو داخلی نسبت به این مسئله سخت گیری ندارند آیا چنین موضوعی صحت داره؟

  3. متن استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۹۰۰۱ را درخواست داشتیم. لطفاً فایلش را برای ما بفرستید بعد از مطالعه اگر برای اجرا و پیاده سازی به کارشناس احتیاج داشتیم با شما تماس میگیریم.

  4. متن استانداردهای ایزو با انتخاب مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تغییر می‌کنه یا یکسانه منظور اینه که بدنبال مرجعی هستیم که در طراحی و اجرای استاندارد‌های ایزو سخت گیری زیادی نداشته باشه و گواهینامه ایزو را براحتی صادر کنه. ممنون از راهنمایی

  5. فایل متن استاندارد گواهینامه IMS را لطفا برای بنده بفرستید. طراحی و اجرای متن IMS جایگزین استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ میشه یا باید تک تک اجرا بشن؟

  6. فایل نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را میتونید از طریق تلگرام بر روی خط شرکت ما بفرستید تا کارشناسان مجموعه بتونن طراحی و پیاده سازی استانداردهای مطرح شده را انجام دهند. جهت حضور در یک مناقصه بزرگ سازمان حفاظت محیط‌زیست از ما این گواهینامه ها را خواسته.

  7. گواهینامه ایزو ۲۲۳۰۱ که بعنوان سیستم مدیریت تداوم کسب و کار معرفی شده می‌تونه جایگزین استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ باشه. بنده در گوگل بدنبال متن استانداردهای سه استاندارد ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ بودم تا در صورت امکان جهت رونق دادن به کسب و کارمان در سطح مجموعه طراحی و اجرای آنها را داشته باشیم ولی الان که با گواهینامه ایزو ۲۲۳۰۱ مواجه شدم این سوال برام مطرح شد که اگر چنین استانداردی هست ایا لازم استانداردهای دیگر را بگیریم؟

  8. آقای مهندس مطلب شما با قید اسامی استانداردهای ایزو و نمونه مستنداتی که بهمراهش ارائه میدید خوب هست ولی الان ما برای محصولمون که لاستیک ماشین و موتور و دوچرخه هست نمیدونیم چه استانداردی از ایزو مفید و کاربردی هست که باعث بشه تبلیغات موثرتر و فروش بیشتری داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط