اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

متن استاندارد ایزو ISO

5/5 - (200 امتیاز)

متن استاندارد ایزو ISO

شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط کمیته فنی مربوطه خوددر ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند.
متن استاندارد ایزو  ISO همواره درحال تغییر و تکمیل هستند. لذا خیلی ازعلاقمندان تمایل دارندکه متن استاندارد بروز شده ی مورد نیاز خودو متناسب با سیستم مدیریتی مدنظر خود تهیه و مطالعه و استفاده نمایند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت خدمت رسانی هرچه بهتربه هموطنان عزیز تهیه و نشرمتن فارسی و انگلیسی استاندارد ایزو ISO ( استانداردهای پرمصرف درجامعه ) رادر دستور کار خودقرارداده وهموطنان و علاقمندان میتوانند ازطریق لینکهای دانلود رایگان متن استاندارد ایزو (مندرج و بشرح زیر) متن فارسی وبا انگلیسی استاندارد مورد نیاز خودرا تهیه نمایند.

دانلود رایگان متن استانداردهای ایزو

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت
متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت
متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن فارسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت
متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2008 ) سیستم مدیریت کیفیت
متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2004 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2004 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
متن فارسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن فارسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
متن فارسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن انگلیسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن فارسی استاندارد ایزو 2011 : 1-3632 و 2010: 2-3632 ( متن فارسی استاندارد 2011 : ISO3632-1 و 2010: ISO3632-2 ) استاندارد زعفران
متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن فارسی استاندارد ISO10002:2014 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10002:2014 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
متن فارسی استاندارد ایزو 10004:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO10004:2012 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10004:2012 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10004:2012 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان
متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007 ( متن فارسی استاندارد ISO10001:2007 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10001:2007 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان
متن فارسی استاندارد ایزو 10015:1999 ( متن فارسی استاندارد ISO10015:1999 ) سیستم مدیریت آموزش
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10015:1999 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10015:1999 ) سیستم مدیریت آموزش
متن فارسی استاندارد ایزو 10006:2003 ( متن فارسی استاندارد ISO10006:2003 ) سیستم مدیریت پروژه
متن انگلیسی استاندارد ایزو 10006:2003 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10006:2003 ) سیستم مدیریت پروژه
متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS29001:2010 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS29001:2010 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009  (  متن فارسی استاندارد  ISO31000:2009  ) سیستم مدیریت ریسک
متن فارسی استاندارد ایزو 13485:2016 ( متن فارسی استاندارد ISO13485:2016 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 13485:2016 ( متن انگلیسی استاندارد ISO13485:2016 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

متن فارسی استاندارد ایزو 13485:2003 ( متن فارسی استاندارد ISO13485:2003 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

متن فارسی استاندارد ایزو 15189:2012 ( متن فارسی استاندارد ISO15189:2012 ) سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 15189:2012 ( متن انگلیسی استاندارد ISO15189:2012 ) سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی
متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
متن فارسی استاندارد ایزو 2:2012-20000 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC20000-2:2012 ) سیستم مدیریت خدمات IT
متن انگلیسی استاندارد ایزو 2:2012-20000 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC20000-2:2012 ) سیستم مدیریت خدمات IT
متن فارسی استاندارد ایزو 16949:2009 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS16949:2009 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
متن انگلیسی استاندارد ایزو 16949:2009 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/TS16949:2009 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
متن فارسی استاندارد ایزو 1:2005-3834 ( متن فارسی استاندارد ISO3834-1:2005 ) الزامات کیفیت در جوش
متن انگلیسی استاندارد ایزو 1:2005-3834 ( متن انگلیسی استاندارد ISO3834-1:2005 ) الزامات کیفیت در جوش
متن فارسی استاندارد ایزو 50001:2011 ( متن فارسی استاندارد ISO50001:2011 ) سیستم مدیریت انرژی
متن انگلیسی استاندارد ایزو 50001:2011 ( متن انگلیسی استاندارد ISO50001:2011 ) سیستم مدیریت انرژی

جهت دریافت سایر متن استاندارد هاییکه در لیست فوق وجود ندارد میتوانید بابخش فنی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل نموده واز نحوه دریافت متن استاندارد مورد تقاضا اطلاعات کسب نمایید.
بامادر ارتباط باشید . . .

متن فارسی استاندارد ایزو 13485:2003 ( متن فارسی استاندارد ISO13485:2003 ) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط