نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

پایش و اندازه گیری عملکرد HSE
4.8/5 - (101 امتیاز)

نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

میزان عملکرد و اثربخشی سیستم HSE در هر سازمانی توسط نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE تعیین می گردد. در این سند راههای عملی برای سنجش عملکرد فرایندهای HSE – MS ارائه گردید. یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست وقتی واقعی و اثر بخش است که عملکرد آن نیز مورد قبول باشد.

پایش و عملکرد HSE فقط توسط دستورالعمل پایش و اندازه گیری عملکرد HSE انجام نمی گیرد. بلکه روش اجرایی ممیزی داخلی نیز به عنوان یک ابزار اندازه گیری و تعیین عملکرد HSE وجود دارد. اما با وجود روش اجرایی ممیزی داخلی HSE ، روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE یک سند مستقل و کارآمد محسوب می گردد.

نمونه دستورالعمل پایش عملکرد HSE

اندازه گیری عملکرد HSE-MS بواسطه نمونه دستورالعمل پایش عملکرد HSE توسط مدیر واحد HSE انجام می گردد. در حالیکه فرایند ممیزی داخلی HSE توسط شخص مستقل از واحد HSE انجام می گردد. درون دستورالعمل پایش و اندازه گیری عملکرد واحد HSE فرمها و گزارشهای اختصاصی وجود دارد که نشانگر میزان اثربخشی فرایندها می باشد.

در استاندارد 9001 نیز روش اجرایی با نام روش اجرایی پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی وجود دارد که در HSE کاربرد دارد. درباره شرکتهایی که سیستم مدیریت یکپارچه استقرار دارد، این روش اجرایی برای پایش و اندازه گیری و تحلیل عملکرد HSE نیز کاربرد بسزایی دارد.

مراقب باشید که مستندات سیستمهای مدیریتی مختلف با هم اختلالی ایجاد نکنند.

1- هدف:

این روش اجرایی تشریح چگونگی پایش، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که شامل کلیه واحدها و کارگاههای شرکت میباشد.

2- دامنه کاربرد:

این روش اجرایی در کلیه کارگاه های شرکت کاربرد دارد.

3- مسئولیت ها:

1-3- مسئولیت نظارت:

نظارت بر اجرای این روش اجرایی به عهده نماینده مدیریت می باشد.

2-3- مسئولیت اجرا:

مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده سرپرست HSE کارگاه ها می باشد.

4- شرح:

1-4- کلیه شاخص های HSE تحت کنترل سیستم پایش و اندازه گیری قرار گرفته و در فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می گردد.

2-4- اندازه گیری تراز فشار صوت:

 اندازه گیری تراز فشار صوت نیز بر اساس فرم پایش و اندازه گیری خطرات بصورت دوره ای انجام گرفته و گزارش نتایج حاصل از اندازه گیری تراز فشار صوت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود عدم انطباق فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می شود.

3-4- به منظور حصول اطمینان از مطلوب بودن شرایط روشنایی در واحد های مختلف، شدت روشنایی موجود در واحدها به صورت دوره ای مورد اندازه گیری قرار می گیرد و سپس گزارش حاصل از اندازه گیری شدت روشنایی مورد بررسی قرارگرفته و در صورت وجود عدم انطباق مراتب در فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می شود.

4-4- اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان آور و آلاینده محیط:

 به منظور حصول اطمینان از کنترل عوامل شیمیایی محیط، غلظت آلاینده های مذکور بطور دوره ای  یا پس از تغییرات موثر در غلظت این آلاینده ها اندازه گیری می شود و در صورت عدم انطباق، مراتب در فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می شود.

5-4- انجام معاینات دوره ای پزشکی پرسنل:

کارگران شاغل در کارگاه ها و ستاد بصورت دوره ای مطابق دستورالعمل معاینات دوره ای مورد معاینه پزشکی قرار می گیرند و نتایج آزمایش در پرونده پزشکی آنها منعکس می گردد.

6-4-  اندازه گیری آلاینده های خروجی از دودکش ها:

یکی از اهداف شرکت به حد استاندارد رساندن آلاینده های خروجی از دودکش ها می باشد به همین منظور خروجی از دودکش ها بطور منظم و پریود یک سالی یکبار اندازه گیری شده و گزارش حاصله مورد بررسی قرار می گیرد و درصورت وجود هرگونه عدم انطباق مراتب مطابق با فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می شود.

7-4- اندازه گیری پساب خروجی از سنگ شکن و بچینگ:

از آنجایی که پساب موجود پس از راه اندازی سپتیک تانک به سمت آبهای سطحی هدایت می شوند، لذا به منظورحصول اطمینان از مطلوب بودن پارامترهای پساب شرکت بطور پریودیک و منظم هر 6 ماه یکبار مورد اندازه گیری قرار می گیرد و در صورت وجود هر گونه عدم انطباق مراتب در فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می گردد. لازم به ذکر است که پارامترهایی که به صورت پریودیک اندازه گیری می شوند پس از انجام اولین آزمایش و حذف پارامترهایی که به هیچ  وجه در پساب قابل مشاهده نیست انتخاب شدند.

8-4- آزمون های مختلف جهت كنترل پساب خروجی توسط پیمانكار فرعی با نظر نماینده مدیریت انجام می گیرد و گزارش نتایج آن بصورت 6ماهه به شرکت ارسال گردیده و در واحدزیست محیطی و ایمنی و بهداشت بایگانی می گردد.

9-4- اندازه گیری عوامل فیزیكی زیان آور محیط كار

 از قبیل سرو صدا، ارتعاش و اشعه و WBGT

 ( شرایط جوی محیط کار) و كمبود نور مطابق جدول ایستگاه اندازه گیری توسط پیمانكار و با نظر رئیس ایمنی و بهداشت انجام و مورد بررسی قرار می گیرد و برای پایش آن تصمیم گیری می شود.

10-4- اندازه گیری میزان ذرات معلق توسط پیمانكار فرعی و با نظر رئیس ایمنی و بهداشت انجام گرفته و نتایج آن به شركت ارائه می گردد.

11-4- برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای رسیدن به اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای طبق برنامه زمانبندی آنها مورد بازرسی قرار گرفته و گزارش پیشرفت برای اجرای برنامه تهیه شده و برای مسئول كنترل پایش و اندازه گیری ارسال می گردد.

12-4- گزارشات مربوط به كنترل عملیات توسط مسئولین اجرا‌ء برای مسئول پایش و اندازه گیری ارسال و نتایج در صورت قابلیت اندازه گیری در فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می گردد.

13-4- كلیه اطلاعات ارسال شده از طرف پیمانكاران فرعی پایش و اندازه گیری و همچنین عملكرد داخلی در فرم پایش و اندازه گیری عملکرد HSE با کد F-49-00-01 ثبت می گردد.

اندازه گیری عوامل فیزیكی زیان آور محیط كار – ادامه

14-4-  كنترل و كالیبراسیون ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری توسط واحد كالیبراسیون مطابق با روش اجرایی مربوطه انجام می گیرد. در مواقعی كه پایش و اندازه گیری توسط پیمانكار انجام می گیرد، سوابق كنترل و كالیبراسیون تجهیزات از آنها درخواست می گردد.

15-4- برای هر یک از عدم انطباق های موجود یک اقدام اصلاحی تعریف و مطابق با روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی تحت كنترل قرارگرفته و تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

16-4- با توجه به الزامات قانونی، ارتباط با گروه های ذینفع و عملكرد زست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای و به منظور بهبود مستمر، معیار پذیرش شركت بطور دوره ای و هر یك سال یكبار مورد بازبینی قرار می گیرد.

تبصره: در صورت وجود مغایرت در هر یك از مراحل پایش و اندازه گیری و طرح مغایرت در جلسه كمیته زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای یا بازنگری مدیریت و مشخص شدن اصلاح یا اقدامات اصلاحی نسبت به برطرف نمودن مغایرت یا علل آن اقدام و اگر موردی بود نسبت به اندازه گیری و پایش مجدد اقدام می‌گردد.

5- توزیع نسخ:

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع گردید.

6- پیوست:

ردیف نام کد
6-1 فرم پایش و اندازه گیری سیستم مدیریت HSE F-49-00-01

دریافت گواهینامه ایزو

پایش و اندازه گیری عملکرد HSE و پایش فرایندها

در استاندارد ایزو 9001 یک دستورالعمل تحت عنوان دستورالعمل پایش فرایندها وجود دارد. در این دستورالعمل کلیه فرایندهای سازمانی بصورت دوره ای و باز مدلهای پایش مانیتورینگ می گردند. فرایند مهم HSE هم بعنوان یک فرایند در این دستورالعمل جایگاه دارد. یعنی فرایندهای HSE نیز بایستی مطابق با دستورالعمل پایش فرایندها مورد پایش و اندازه گیری قرار گیرد.

دستورالعمل پایش و اندازه گیری عملکرد HSE چیزی فراتر از دستورالعمل پایش فرایندها هست. در این سند بطور مشخص فقط روی عملکرد سیستم HSE تمرکز دارد.

نکات و الزامات که مسئول HSE در سیستم HSE طرحریزی شدند، تک به تک بررسی و تحلیل می گردد. اجرای دقیق دستورالعمل پایش و اندازه گیری عملکرد HSE بر عهده مسئول HSE است.

استقرار HSE درمحیطهای اداری جهت اجرای روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE دارای اهمیت ویژه ای هست.

گزارش عملکرد HSE

یکی از خروجی های مهم در فرایند پایش و اندازه گیری عملکرد HSE ، گزارشات هستند. گزارش عملکرد HSE جنبه مدیریتی دارد. این گزارشها بمنظور اطلاع رسانی وضعیت عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط سازمان به مدیران تهیه و تدوین می گردند. در روش اجرایی فوق نمونه فرم پایش و اندازه گیری سیستم مدیریت HSE وجود دارد.

فرم گزارش عملکرد HSE بصورت Word هست. لذا شما می توانید پس از دانلود رایگان، آنرا متناسب با نیاز خود و سازمانتان ویرایش نمایید. از سایر فرمهای مشترک بین ISO و HSE از طریق لینک دانلود رایگان فرمهای ایزو ISO بهره ببرید.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE که گذاشتید برای سازمانهایی هست که گواهینامه hse می گیرن یا برای همه سازمانها کاربرد دارد و ربطی به hse ندارد؟

  2. ما قصد داریم در مناقصه شرکت کنیم. گواهینامه hse سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای ما امتیازآور هستش؟ باید حتما روش های اجرایی hse مثل روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد hse را پیاده سازی کنیم و چه گواهینامه های دیگری باید دریافت کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo