اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

لیست شرکت های صادرکننده ایزو

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران
5/5 - (8 امتیاز)

لیست شرکت های صادرکننده ایزو

لیست شرکت های صادرکننده ایزو شمادرعرصه استاندارد تازه وارد هستید و میخواهید درک خودرا از روند دریافت ایزو بهبود بخشید و آگاهی خودرا نسبت فرایند استاندارد سازی گسترش دهید، یایک شرکت کننده طولانی مدت یک دوره نوآوری نیاز داردیا کسیکه میخواهد مهارت جدیدی راتوسعه دهد. بامطالعه متن زیر میتوانید درک درستی ازلیست شرکتهای صادرکننده ایزو بدست آورید.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو IAF

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو رادر سایت IAF میبایست دید اگردر بین لیست مورد تایید IAF نباشدیعنی جز شرکتهای مستقل و داخل کشور میباشد. بدلیل تحریمها نمیتوانیم بااکثر کشورها تبادل داشته باشیم وکشورهای کمتری وجودداردکه بتوانیم ازطریق آنهااقدام ثبت و صدور گواهینامه ایزو کنیم. درکشور ما بدلیل عدم نظارت برانجام صدور گواهینامه ایزو ، انواع گواهینامه غیر اورجینال و غیر معتبر دربازار بسیار وجوددارد. اصولا ایزو نامعتبر باقیمت خیلی پایین تر ودر اسرع وقت صادر میشود و بیشتر شرکتها و سازمانها بدلیل راحتی و کم هزینه بودن این نوع گواهینامه ایزو اقدام میکنندبه دریافت ایزو غیر IAF .

دبیرخانه مرکزی ایزو درژنو سویس میباشد. یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی میباشدکه دارای چندین نهاد استاندارد ملی میباشد. استاندارد سازی دریک جهان متصل بسیار مهم و حیاتی میباشد. حتی اگراقدام نمیکنیدبه صادرات و نیازبه تبادل اقتصادی نمیبینید بااین وجود انقلاب صنعتی تاثیر خودرا برروی شرکتها و سازمانها میگذارد.

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو غیر IAF

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو غیر IAF بدرستی درجایی ثبت نشدهست و بااندکی تحقیق میتوان پی بردکه این CB معتبر میباشد یانه . اصولا درکشور مابدلیل وجود تحریمها CB هانمیتوانند ازنوع ایزو IAF اخذ نمایند واغلب گواهی نامه های صادر شده ازنوع غیرIAF میباشداگر صادرات کشورهای اروپایی داشته باشیم میبایست حتمااز نوع IAF دریافت شوددر غیر اینصورت میتوان ازنوع غیر استعلام نیزدریافت نمود.

لیست شرکت های صادرکننده ایزو و سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو مهمترین نهاد تدوین و نشر استاندارد جهانست. استانداردهای بین المللی بمااین اطمینان رامیدهدکه تجهیزات مانند رادیوها درهمه جای دنیا کارکنند. آنها همچنین اینگونه هستندکه ما اطمینان حاصل میکنیم بهترین شیوه ها، مانند شیوه های زیست محیطی و کیفیت، درهمه جا هستند و دردسترس هستند.

مزایای اخذ استاندارد ایزو

استانداردهای ایزو بخش مهمی ازجامعه ماست زیرا کیفیت و امنیت رادر هردو محصول و خدمات درتجارت بین المللی تضمین میکند. بنظر میرسد مشاغل از استانداردهای ایزو بهره مند میشوند زیرا میتوانندبا کاهش سیستمها و رویه های بهبود یافته بکاهش هزینه هاکمک کنند. استانداردهای بین المللی ایزو بمشاغل درهر اندازه و بخش کمک میکندتا هزینه هارا کاهش دهند، بهره وری راافزایش دهند وبه بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. درزمینه شرکت های کوچک و متوسط، استانداردهامیتوانند بدین موارد کمک کنند: اعتماد مشتری راایجاد کنیدکه محصولات شماایمن و مطمئن باشندو شرایط کمتری رابا هزینه کمتری بدست آوریدو هزینه ها رادر تمام جنبه های شغل خودکاهش دهیدو دسترسی بازار رادر سراسر جهان داشته باشید.

بنظر میرسد بسته بازاریابی فعلی ازتعهدات زیست محیطی ISO پشتیبانی میکند ، انگیزه های قانع کننده ای رادرجهت افزایش فروش ، چه درداخل وچه درسطح بین المللی ، ارائه نمیدهد. درحالیکه محققان تصور میکنند میزان صادرات بالاتر شرکت هابا میزان مشارکت ISO بالاتر همراهست ، امامطالعات تجربی بسیار کمی وجود داشته اندکه استنتاج راتأیید میکنند ، و نتیجه گیری براساس داده های گرفته شده ازکشورهای وارد کننده یاارزیابی منظم بیان نشدست.

لیست شرکت های صادرکننده ایزو دراقتصاد جهانی امروز ، سازمانها بطور فزاینده ای خواسته میشوندتا مدیریت صحیح درمورد مسائل زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی رانشان دهند. ازآنجاکه محدودیتهای فرمان ، تنظیم کنترل و مشوقهای دولت بجهت حفاظت محیط زیست درسراسر جهان آشکار شد، سیستمهای مدیریت زیست محیطی بعنوان یک مکمل ارزشمند درزمینه تنظیم محیط زیست پیشنهاد شدند.

چرا استاندارد هابرای تجارت بین المللی مهمند؟

لیست شرکت های صادرکننده ایزو ممکنست دراین راستا یک سؤال اساسی مطرح شود: چرا استاندارد هابرای تجارت بین المللی مهمند؟ استانداردها منابع مشخص و واضح رادر سراسر جهان برسمیت میشناسند و رقابت منصفانه رادر اقتصادهای بازار آزاد ترویج میکنند. ازاین رو ، هدف ازیک استاندارد بین المللی اجتناب استانداردهای متنوعست. و مانع تجارت بین المللی میشود. استانداردها تجارت رااز طریق افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان محصول ، قابلیت همکاری بیشتر و سازگاری ، سهولت بیشتر درنگهداری و کاهش هزینه ها تسهیل میکنند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط