مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در حقیقت مدیریت منابع سازمانی بطور اصولی برای دستیابی به اهداف و مقاصد است و راهبرد کلی سازمان را برای کسب سود بالا و ضرر پایین تعیین میکند.
5/5 - (100 امتیاز)

مدیریت استراتژیک

درک مدیریت استراتژیک ( STRATEGIC MANAGEMENT ) اهمیت بسیار زیادی برای شرکتها و سازمانها دارد و میخواهند اطلاعاتی در خصوص مدیریت راهبردی کسب نمایند. در حقیقت مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع سازمانی بطور اصولی برای دستیابی به اهداف و مقاصد است و راهبرد کلی سازمان را برای کسب سود بالا و ضرر پایین تعیین میکند.

دنیای مدرن دائما در حال تغییر است و سازمانها بایستی با توجه به تغییر و تحول شرایط، استراتژی و راهبرد خود را تغییر دهند تا بتوانند با چالشهای جدید وفق یابد و در هر وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موفقیت کسب کند. بنابراین سازمان وضعیت فعلی خود را می سجند و سپس راهبردهایی برای رویارویی با موقعیت جدید بکار میگیرد.

مدیریت راهبردی شامل تعیین اهداف، تجزیه و تحلیل محیط رقابتی، بررسی سازمان داخلی، ارزیابی استراتژیک و حصول اطمینان از اجرای صحیح مدیریت استراتژیک در تمامی بخشهای سازمانی است. با کمک مدیریت سازمانی اهداف سازمانی تعیین میگردد، خط مشی ها توسعه می یابند و برنامه هایی برای دستیابی به اهداف سازمانی طراحی میشود.

استراتژی چیست؟

ابتدا باید بدانیم استراتژی چیست؟ استراتژی یا راهبرد یک برنامه اقدام است که برای دستیابی به یک هدف بلند مدت طراحی میگردد. بطور کلی استراتژی اهمیت زیادی دارد. چون منابع ما برای دستیابی به اهداف محدود هستند. بنابراین بایستی بدرستی مدیریت گردند تا با کمترین هزینه اهداف محقق شوند. همچنین استراتژی شامل تعیین اهداف و ماموریت ها، تعیین اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف و تخصیص منابع هستند.

مدیریت استراتژیک

در واقع مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی و تعیین راهبردهای موثر برای تحقق اهداف و مقاصد سازمانی است. عبارت مدیریت استراتژیک یک فرایند اصولی است و شامل هدف گذاری، برنامه ریزی، تخصیص منابع و کنترل و تغییر فعالیتهای سازمانی در جهت اجرای صحیح استراتژی ها است.

مزایای مدیریت استراتژیک

کاربران زیادی میخواهند بدانند مزایای مدیریت استراتژیک چیست؟ بطور کلی مزایای مدیریت استراتژیک شامل مزیت های مالی و غیرمالی زیادی هستند. مفهوم مدیریت استراتژیک کمک میکند تا مدیریت سازمان دائماً برای آینده سازمان برنامه ریزی کند و با تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی جهت تمامی فعالیتهای سازمان را تعیین نماید.

همچنین مدیریت استراتژیک تنها یکبار اتفاق نمی افتد و دائماً راهبردهای جدید و موثرتری تهیه و تدوین میکنیم. اینکار باعث می گردد بهره وری، میزان سود، و سهم شرکت از بازار افزایش پیدا کند. چون بطور مستمر استراتژی های جدید و کارآمدتری استفاده میکنیم.

فرایند مدیریت استراتژیک

باید بدانیم اجرای فرایند مدیریت ممکن است توسط افراد مختلف متفاوت تعریف گردد اما فرایند مدیریت استراتژیک 5 گام کلی و اساسی دارد:

ارزیابی وضعیت فعلی سازمان

گام اول ارزیابی وضعیت فعلی سازمان است. اگر میخواهد استراتژی جدید بکار بگیرید باید ابتدا حتماً مسیر فعلی خود را کاملاً مشخص نمایید. ارزیابی جهت فعلی سازمان نشان میدهد اکنون شرکت وضعیت مثبتی دارد یا خیر. پاسخ این سوال در صورتهای مالی سازمان منعکس میشود. با بررسی صورتهای مالی درآمد، سود و گردش مالی شرکت قابل رویت است.

شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی

گام بعدی شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی است. ابتدا سازمان بایستی مشخص کند عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلف چطور بر روند فعالیتهای سازمانی اثر میگذارد. و کدام ارگانها و نهادهای بیرونی بر فرایندهای سازمان موثر هستند.

عوامل خارجی میتوانند بر سازمان تاثیر مثبت و منفی بگذارند. عوامل مثبت فرصت ها و عوامل منفی تهدیدها نام دارند. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( EFE ) ابزار مناسبی برای تعیین عوامل خارجی موثر است. نرخ تورم، تعداد رقبا در بازار و نرخ بیکاری نمونه هایی از عوامل خارجی هستند.

همچنین بایستی شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی صورت گیرد. عوامل داخلی مثبت همان نقاط قوت و عوامل داخلی منفی همان نقاط ضعف محسوب می گردند. مثالهایی از عوامل داخلی تخصص و مهارت کارکنان و مدیران، کیفیت کالاها و خدمات و سرعت تحویل محصولات میباشد. برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمانی، ماترس ارزیابی عوامل داخلی ( IFE ) بکار میرود.

برای هر عامل درونی و خارجی بایستی یک ضریب اهمیت بر اساس درصد در نظر بگیریم. همچنین باید بدانیم فرصت ها و نقاط قوت میتوانند دارای رتبه 3 یا 4 باشند. در حالیکه تهدیدها و نقاط ضعف رتبه 1یا 2 دارند. سپس ضریب و رتبه در هم ضرب می گردند تا میزان اثرگذاری آن عامل بر فعالیت سازمانی مشخص گردد. در آخر تمامی نتایج با هم جمع می گردند تا درصد کلی فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف بدست آید.

نمودار سوات SWOT

پس از محاسبه تاثیر عوامل داخلی و خارجی با کمک ابزاری با نام نمودار سوات SWOT تمامی عوامل اثر گذار را مقایسه میکنیم تا بتوانیم استراتژی جدید سازمان را مشخص نماییم. ماتریس SWOT یک نمودار مختصاتی است و دارای 4 ناحیه است که هر کدام معرف یک مدل استراتژی هستند. با وارد کردن اعداد بدست آمده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در نمودار سوات استراتژی پیش روی شرکت معلوم میگردد. نواحی استراتژی نمودار سوات SWOT عبارتند از:

استراتژی تهاجمی

اگر نتیجه ماتریس سوات استراتژی تهاجمی گردد سازمان اکنون وضعیت خوبی در بازار دارد. میتواند با بکارگیری نقاط قوت خود از فرصت های محیطی استفاده کند و موفقیت بالایی کسب نماید. مثلاً در استراتژی تهاجمی سازمان میتواند با کاهش قیمت محصولات بازار بیشتری بدست بیاورد و از مزیت رقابتی برخوردار گردد.

استراتژی محافظه کارانه

در استراتژی محافظه کارانه سازمان با کمک فرصت های محیطی موجود میتواند بر نقاط ضعف خود غلبه نماید و باید از فرصتهای محیطی بدرستی بهره بگیرد. یعنی بهتر است سازمان دامنه ریسک خود را محدود کند چون ریسک های ناگهانی میتواند ضرر و زیان زیادی به سازمان وارد کند.

استراتژی رقابتی

با کمک استراتژی رقابتی سازمان میتواند از نقاط قوت خود بهتر استفاده کند تا با تهدیدهای احتمالی بدرستی مواجه شود و مقابله نماید. استراتژی رقابتی نشان میدهد. سازمان میتواند از مزیت رقابتی استفاده کند و افزایش هزینه ها در این برهه زمانی میتواند باعث پیشرفت سازمان گردد.

استراتژی تدافعی

سازمان باید از راهبردهایی کمک بگیرد تا ضرر و زیان نقاط ضعف و تهدیدهای احتمالی تا حد ممکن کاهش یابد. یعنی در این موقعیت زمانی سازمان بایستی نهایت تلاش خود را بکار گیرد تا مشتریان فعلی حفظ گردند.

ماتریس داخلی و خارجی ( IE )

یکی دیگر از ابزارهای مدیریت استراتژیک ماتریس داخلی و خارجی ( IE ) است. این ماتریس نیز برای تجزیه و تحلیل مو قعیت فعلی سازمان بکار میرود.  ماتریس داخلی و خارجی بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی تدوین گردیده است.

مارتیس IE نیز دارای 4 ناحیه استراتژی های تهاجمی، استراتژی های محافظه کارانه، استراتژی های رقابتی و استراتژی های مدافعانه است. ماتریس داخلی و خارجی بر اساس نتایج زیر پدید می آید:

نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( EFE ) بر روی محور Y ترسیم می گردد.

نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( IFE ) بر روی محور X ترسیم میگردد.

سپس از هر نقطه یک خط عمودی میکشیم و هرجایی که دو خط با هم برخورد کنند نشان میدهد شرکت باید کدام استراتژی را در پیش بگیرد. بنابراین ماتریس داخلی و خارجی تعیین میکند سازمان باید کدام برنامه ریزی استراتژیک را برای تحقق اهداف خود تدوین کند.

تعیین استراتژی کارآمد

گام سوم تعیین استراتژی کارآمد است. وقتی بر اساس ماتریس SWOT استراتژی کارآمد و موثر انتخاب شد، باید مشخص گردد منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی جدید کدامند و چطور میتوانیم این منابع را اختصاص دهیم.

مدیریت سازمان با بررسی کامل وضعیت فعلی و تجزیه و تحلیل نتایج ماتریسها بایستی تصمیمات استراتژیکی در مورد نحوه رقابت سازمان معلوم کند. همچنین بایستی معیاری برای سنجش میزان عملکرد سازمان در تحقق استراتژی مشخص نماییم. بدین ترتیب بطور دائم میتوانیم بررسی کنیم چقدر استراتژی جدید موثر است.

اجرای استراتژی جدید

پس از تعیین استراتژی، اجرای استراتژی جدید شروع میگردد. منابعی که برای اجرای استراتژی اختصاص دادیم بر اساس نقش و مسئولیت خود وارد عمل می گردند تا استراتژی بطور اصولی اجرا گردد. اجرای استراتژی جدید مستلزم کار گروهی و همکاری تمامی کارکنان سازمان است. بنابراین باید تمامی کارکنان در خصوص اجرای استراتژی آموزش ببینند.

ارزیابی اثربخشی استراتژی

گام نهایی ارزیابی اثربخشی استراتژی هست. بایستی با معیارهای سنجش معین میزان موفقیت استراتژی اجرایی را اندازه گیری نماییم. اگر مشخص گردید استراتژی فعلی کارآمد است همچنان حفظ خواهد شد. و اگر استراتژی اثربخشی کافی را ندارد با استراتژی بادوام و بهتری جایگزین می گردد.

 

گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام
اخذ گواهینامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام در کمترین زمان و پایین ترین قیمت

ارتباط استاندارد ISO 9001 و مدیریت استراتژیک

کاربران زیادی میخواهند بدانند ارتباط استاندارد ISO 9001 و مدیریت استراتژیک چیست؟ استاندارد ISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت مهم ترین استاندارد ایزو بشمار میرود. هدف استاندارد ISO 9001 تضمین کیفیت کالاها و خدمات سازمان است تا در نهایت رضایت مشتریان تحقق یابد. وقتی یک سازمان تمامی مقررات استاندارد ایزو 9001 را رعایت کند میتواند گواهینامه ISO 9001 را اخذ کند.

اجرای سیستم مدیریت کیفیت ( QMS ) یا استاندارد ایزو 9001 برای اجرای صحیح مدیریت استراتژیک اهمیت زیادی دارد. استاندارد ISO 9001 به سازمان کمک میکند تا خط مشی، نظامنامه و روشهای اجرایی خود را با مدیریت استراتژیک تطبیق دهد. بنابراین با پیاده سازی ایزو 9001 مدیریت استراتژیک نظم پیدا میکند.

همچنین استاندارد ISO 9001 در شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها بسیار اثربخش است و فرایند شناسایی و تخصیص منابع مورد نیاز را تسهیل میکند. در نهایت چون هدف اصلی ایزو 9001 جلب رضایت مشتری است باعث میشود بهترین و موثر ترین استراتژی ها برای سازمان تعیین گردند.

بسیاری از کاربران می پرسند گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ در واقع گواهینامه ISO 9001 یک مدرک بین المللی هست که شرکتها و سازمانهای مختلف اخذ مینمایند. دریافت گواهینامه ایزو 9001 نشانگر وجود یک سیستم استاندارد در رابطه با کیفیت هست.

نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت 

در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یا سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست باید مطابق همین طرح اقدام کرد. کاربرد شعار کیفیت محصول تاکید بر تعهد شرکت بر کیفیت می تواند اعتماد و اطمینان مشتریان به برند شما را افزایش دهد. مشتریان می دانند که شما به سلامتی و رفاه آنها اهمیت می دهید. این امر شما را از رقبا متمایز می کند و نشان می دهد شما به کیفیت و ایمنی محصولات خود پایبند هستید.

متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، چه متن استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ،چه متن استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001 و چه هر استانداردی یک راهنمای عمومی برای کلیه سازمانها و نهادهاست. متن استاندارد چارچوب کلی را بریا سازمان تبیین می کند. اما نظامنامه کیفیت همان چارچوب را متناسب با زمینه فعالیت سازمان متقاضی تشریح میکند.

نظامنامه همانطور که گفتیم سند اجرای طرح پیاده سازی ایزو ISO است. در واقع نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO9001 بیان میکند سازمان برای طرح ریزی ، پیاده سازی ، بهبود و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 چه اقداماتی باید انجام دهد.

در تهیه و تدوین نظامنامه هر سیستم مدیریتی باید با در نظر داشتن گواهینامه ایزو مورد نیاز و سال ویرایش استاندارد مورد درخواست تدوین گردد. یعنی اگر گواهینامه  ISO9001:2015 هدف ما است باید نظامنامه کیفیت نیز بر اساس استاندارد 9001 ویرایش 2015 تدوین نمود. جهت رویت متون استانداردهای پر مصرف بر روی منوی متن استاندارد ایزو ISO کلیک بفرمایید.

دانلود رایگان مستندات ایزو

جهت دانلود نمونه مستندات ایزو من جمله مدیریت استراتژیک شما عزیزان می توانید از طریق جستجو در خیلی از سایتهای همکاران اقدام نمایید. آنها دانلود پولی تمامی روش های اجرایی و دستورالعملها و فرمهای ISO را درون سایت خودشان قرار دادند. دانلود تمامی این مستندات نیز هم در فرمت Word و هم Pdf درون سایتها موجود هست. غالبا شرکتها به دنبال دانلود فرمت وورد هستند که به راحتی قابل تغییر هست. برای دریافت رایگان نمونه مستندات بر روی لینک دانلود رایگان مستندات ایزو  کلیک فرمایید.

فرم درخواست گواهینامه ISO

ارائه گواهینامه ایزو از مهمترین دغدغه ها و سوالات متقاضیان و درخواست کنندگان اخذ و دریافت گواهی ایزو هست. در فرم درخواست گواهینامه ISO  طی یکسری مراحل و روندی انجام می پذیرد. طی مراحل و روندهای مختلف و متعددی شرکتها و سازمانهای متقاضی و متقاضیان گواهینامه ایزو می توانند به گواهینامه ایزو دست پیدا کنند.

مرکز سیستم کاران با تلفن تماس 79165-021 بصورت 24 ساعته آماده ارائه مشاوره رایگان است. شما عزیزان می توانید با مشاوره کارشناسان مرکز ما جهت اخذ گواهینامه های ایزو مختلف تحت اعتبار IAF در کمترین زمان و کمترین هزینه اقدام نمایید.

متقاضیان عزیز می توانند فرم درخواست گواهی ایزو را از طریق ایمیل ، تلگرام ، واتساپ و یا هر پیام رسان دیگر ارسال دریافت نمایند. یا بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

دانلود فرم درخواست ایزو
گواهینامه ایزو یکی از انواع گواهینامه های مهم جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، صادرات و مطرح شدن در بازارهای جهانی هست

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. با سلام مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین مباحث سازمان های امروزی است. مطلب مدیریت استراتژیک موجود تو سایتتون به مطالب مفیدی اشاره داشت. ما از مطالب کاربردی الگو برداری کردیم

  2. مطلب مدیریت استراتژیک مندرج تو وبسایتتون مطالب کاربردی رو مطرح کرده بود که برای سازمانها مفید است

  3. مدیریت استراتژیک بخش مهمی از استاندارد ISO 9001 است و مدیریت سازمان بایستی با اجرای مدیریت استراتژیک برای شرایط مختلف بازار استراتژی در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo