نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
5/5 - (101 امتیاز)

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری یکی از مستندات ایزو مهم دیگر محسوب می گردد. روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری به پیشگیری از حوادث و تا حد امکان کاهش بروز بیماریها و زخم و جراحتهایی هست که به این حوادث مرتبط است.

آموزش در روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری نقش بسیار مهمی دارد. جهت کسب اطلاعات در خصوص نحوه آموزش و تدوین یک روش آموزشی درست بر روی دستورالعمل آموزش کلیک نمایید.

اجرای روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری بر عهده واحد HSE می باشد.

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری زیر به عنوان نمونه ارائه می گردد.

1-  هدف :

 هدف از این روش اجرایی  پیشگیری از وقوع و كاهش پیامدهای ناشی از این حوادث از جمله كاهش امكان بروز بیماری ها و جراحاتی كه ممكن است با این حوادث  مرتبط باشند و نحوه واکنش و مقابله در صورت بروز چنین حوادثی است. این هدف عمدتا از  طریق تدوین دستورالعمـلها وآمادگی  و مقابله برای هركدام ازحوادث احتمالی، ارائه آموزشهای لازم وانجام  تمرینهای ادواری  تحقق می یابد.

2- دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد این روش اجرایی كلیه واحدها ی مرتبط با این حوادث و همچنین قسمتهایی است كه برای آمادگی و مقابله به این حوادث برای آنها مسؤلیتی تعریف شده است.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

  • مسئولیت نظارت و گزارش دهی در مورد واکنش در شرایط اضطراری و همچنین مانور ها بر عهده مدیر HSE می باشد.
  • مسئولیت شناسایی انواع شرایط اضطراری، انجام مانور ها و مستند سازی نتایج آن بر عهده کارشناس HSE می باشد.

4- تعاریف

4-1- حادثه یا accident : واقعه ای برنامه ریزی نشده و بعضا صدمه آفرین یا خسارت رسان که انجام، پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت یا کار را مختل می سازد. وقایعی که همواره در اثر یک عمل یا کار ناایمن یا شرایط ناایمن و یا ترکیبی از ان دو به وقوع می پیوندد.

4-2- رویداد یا incident: عبارت است از یك رخداد یا اتفاق كه منجر به یك حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به یك حادثه را داشته باشد.

4-3- حادثه سطح 1 : حادثه ایست که پتانسیل تبدیل شدن به بحران را دارد اما اگر زمان طلایی(golden time) استفاده کنیم،  شرکت خود قادر به کنترل کردن آن است.

4-4- حادثه سطح 2 : حادثه ایست که در صورت وقوع سازمانها یا شرکت های مجاور را نیز درگیر می کند. و باید از سازمانهای دیگر هم کمک گرفت.

4-5- حادثه سطح 3 : حادثه ایست که در صورت وقوع منطقه را نیز درگیر می کند. و باید از کمک های منطقه ای نیز استفاده کرد.

4-6- محل تجمع ایمن muster Point)) : محلی از پیش تعیین شده که تمامی کارکنان در هنگام آتش سوزی، انتشار مواد خطرناك و یا هرگونه اتفاق دیگری که نیاز به تخلیه ساختمان ها دارد در آن اجتماع می کنند. در این مکان کلیه پرسنل جهت اقدامات بعدی راهنمایی می گردند.

 5- شرح :

5-1- شرکت باید در ابتدای امر با توجه به شرایط، فعالیتها و فرایندهای کاری خود هر یک از حادثه های سطح 1، 2 و 3 را قبل از وقوع حادثه تعریف کند و اقدامات لازم در صورت وقوع هر یک از حادثه ها را از قبل مشخص کند.  همچنین مسئولیت افراد را در قبال هریک از حادثه های سطح 1،2 و 3 مطابق فرم مسئولیت ها در شرایط اضطراری (Responsibility Matrix) باکدF-45-00-01  تعیین کند. (تعیین سطوح حادثه به کمک نرم افزار های شبیه سازی بحران مانند PHAST و ALOHA نیز امکان پذیر است )

5-2- همچنین لیست تماس در شرایط اضطراری Emergency Contact List)) با کدF-45-00-02  به جهت برقراری تماس در شرایط اضطراری با افراد مسئول شرکت وکارگاه و همچنین تمامی نهادها و ارگانهای امداد رسان، به کار می رود.

5-3- نقشه هاي كامل كارگاه با مشخص كردن محل نصب كپسولهاي آتش نشانی و راههای خروج در آن باید تهیه شود و در اماکن (دفتر مسئول شيفت)، نگهبانی، دفتر كارشناس HSE و دفتر مدير كارگاه نصب شود. یک نسخه از این نقشه نیز نزد نماینده مدیریت نگهداری می شود.

5-4- نحوه اعلام شرایط اضطراری و تخلیه پرسنل:

 هریک از پرسنل موظفند به محض مشاهده حادثه ای نظير نشت مواد سمی، آتش سوزی، انفجار، سرريز مواد نفتی و شيميايی از مخازن موضوع را با تماس با تلفن های اضطراری که در اماکن مختلف نصب گردیده است یا فعال سازی سیستم اعلام واطفا حریق ( در صورت دستی بودن سیستم )، اطلاع دهند.

به محض دريافت خبر و يا اعلام آن توسط آژير یا بلندگوها، کليه پرسنل واحد مربوطه با همکاری مسئول آن واحد یا کارگاه ها به وسيله علائمی که نصب شده است و راه های خروج را نشان می دهد از محل حادثه تخليه می شوند و جهت محافظت از خود و جلوگيری از تداخل در عمليات اطفاء و امداد و آمارگيری در محل تجمع ايمن master Point)) گرد هم مي آيند.

5-5- مسئولیت ها:

به طور معمول مسئولیت ها در یک کمیته بحران به قرار زیر است که البته می تواند با توجه به شرایط و سطوح حادثه، گسترش یا کاهش یابد.

كميته بحران:

كميته اي است كه به منظور مقابله با بحران و وضعيت های اضطراری تيم هاي واكنش سريع را بر اساس طرح واكنش در شرايط اضطراری، سازماندهی و انسجام می بخشد. مهمترين وظيفه اين كميته به حداقل رساندن خسارت جانی و مالی در شرايط اضطراری است. اين كميته متشكل از رئیس بحران ، معاون عمليات، سخنگو، تيم اطفاء حريق، تيم امداد، تيم تخليه انسانی، تيم تخليه تجهيزاتی فنی، تيم تخليه تجهيزات سخت افزاری و سيستم های اطلاعاتی و تيم پاكسازی می باشد.

رئیس بحران:

 الف) کنترل و نظارت و تصمیم گیری عالیه بر انجام عملیات مقابله با بحران و فرماندهی بحران را بر عهده دارد.

ب) تعیین سطوح بحران

ج) ارتباط با مسئولان سیاسی، اجتماعی و انتظامی محدوده عملیاتی.

معاون عملیات:

الف) مسئولیت ایجاد هماهنگی بخشهای مختلف بحران.

ب) مسئولیت ایجاد ارتباط مناطق با کمیته بحران.

ج) فرماندهی و نظارت مستقیم بر عملیات به عنوان معاون عملیات بحران.

د) ارائه گزارش عملیاتی به رئیس بحران.

ه) هماهنگی بررسی تخصیص منابع از مدیریت پشتیبانی.

معاون پشتیبانی یا لجستیک:

الف) کلیه فعالیتهاي مربوط به فراهم نمودن امکانات مقابله با بحران

ب) پیگیري تامین منابع مورد نیاز طبق روش اجرائی.

مسئول ارتباطات واطلاع رسانی بحران:

الف) سخنگویی کمیته بحران.

ب) اطلاع رسانی به کلیه ارگانها وسازمانهای سیاسی واجتماعی، انتظامی مسئول.

ج) دریافت اطلاعات لازم در مدیریت بحران از مبادی ذیربط.

 مجري برنامه ریزی بحران مقابله و دبیر کمیته بحران:

الف) تهیه پیش نیازهای اطلاعات از منابع موجود و ارائه به اعضاء کمیته در زمان بحران

ب) تهیه گزارش تکمیلی و تحلیلی از کلیه بخشهای موثر در بحران

ج) جمع آوری و تهیه مستندات بحران و ارائه در کمیته بحران

د) انجام شرح وظایف تعیین شده در این روش اجرایی

مسئول تیم اطفاء حریق:

الف)مسئول تيم اطفاء حريق تعيين و شناسائی اعضاء تيم

ب) تجهيز تيم به خودرو سبك و ساير وسائل اضطراری حسب نياز

ج) حفظ آمادگی تيم تحت سرپرستی

د) اجراي دستورات فرمانده عمليات

ه) تعيين محدوده خطر

و) قطع برق و جلوگيری از گسترش آتش

ی) تهيه گزارش ميزان خسارات احتمالی و ارائه به كميته بحران

مسئول تیم امداد:

الف) حفظ آمادگی تيم تحت سرپرستی

ب) اجراي دستورات فرمانده عمليات

ج) خروج افراد مصدوم ازمحل بحران مطابق با دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم با کد I-45-01

د) انتقال مصدومان به مراكز درمانی

ه) تهيه گزارش تعداد مصدومين و ارائه به كميته بحران

5- 6- تهيه گزارش :

گزارش حادثه  توسط سرپرست HSE کارگاه يا دفتر مرکزی تهيه شده و به نماینده مدیریت ارائه می شود.

پس از وقوع حوادث،  واحد HSE  با همکاری مسئولین واحدها و واحد حادثه دیده تشکيل جلسه داده و ضمن بررسی و تهیه گزارش، پيشنهادات ارائه شده را  مورد بررسی و تجزيه تحليل قرار داده و مصوبات اين جلسه توسط سرپرست HSE پیگیری می گردد. خروجی جلسات می تواند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مورد نیاز مانند پيش بينی آموزش های لازم، تجهيزات مورد نياز، اصلاح دستورالعمل ها و انجام تمرينات دوره ای بيشتر باشد که مطابق روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی عمل می شود.

5- 7- تمرين هاي دوره اي ( مانور ) :

جهت آمادگی هر چه بيشتر در مقابل شرايط اضطراری تمرينات ادواري هر شش ماه يکبار و با هماهنگی واحد HSE انجام مي گيرد. برای انجام مانور هر یک از حادثه های سطح 1، 2 و 3 بایستی سناریویی از قبل نوشته شود و تمامی فعالیتها و اقدامات به کار گرفته شده زمانبندی شود و مسئولیت ها نیز مشخص شود. پس از انجام هر تمرين فرم ارزیابی مانورها با کد F-45-00-03 توسط سرپرست HSE تکمیل می شود. در صورت وجود نقاط ضعف در عملکرد بایستی پیشنهاداتی به منظور بهبود داده شود.

6- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

7- مدارک پیوست :

 

ردیف

نام

کد

7-1

فرم مسئولیت ها در شرایط اضطراری

F-45-00-01

7-2

فرم لیست تماس در شرایط اضطراری

F-45-00-02

7-3

فرم ارزیابی مانور

F-45-00-03

7-4

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم

I-45-01

 دریافت گواهینامه ایزو

حادثه در HSE به چه معناست؟

حادثه یک واقعه و رخداد غیر قابل پیشبینی و غیر مترقبه هست که منجر به ایجاد خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر می گردد. حوادثی که در اثر عدم رعایت موارد ایمنی و مورد HSE رخ می دهد.

انواع حادثه در HSE

انواع حادثه در HSE شامل سه سطح 1 و 2 و 3 می گردد. سطوح حوادث با توجه به سطح حوادث تعیین می گردد.

چنانچه حادثه سطحی باشد و هنوز به بحران نرسیده باشد اما اگر در زمان مناسبی کنترل نگردد سطح بیشتری را دربرمی گیرد. چنین حوادثی را خود شرکتها می توانند مدیریت کنند.

حادثه ای که سازمانهای مجاور را نیز درگیر کند تا حدی که جهت کنترل باید از سازمانهای دیگر کمک گرفت به آن حادثه سطح 2 می گویند.

حادثه ای که گستردگی آن یک منطقه را درگیر می کند و در کنترل آن یک منطقه بایستی همکاری و کمک نمایند. مثلا هنگام آتش سوزی در سطح 2 و 3 جهت کمک و یاری رسانی بایستی از سازمان آتش نشانی کمک گرفت.

چک لیست واکنش در شرایط اضطراری

چک لیستهای مرتبط با دستورالعمل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری طی روند کار توسط واحد HSE تهیه و تدوین و تکمیل می گردد.

بایستی توجه داشت چک لیست با فرم کاملا متفاوت هست. هر کارشناس HSE با توجه به حوادث تهدید کننده و وسعت و گستردگی سازمان برای خود یک چک لیست تهیه و تدوین می کند.

طبق آن چک لیست تمامی موارد کنترلی جهت واکنش در شرایط اضطراری تهیه و تدوین می گردد. هنگام حادثه ی غیر مترقبه طبق آن چک لیست واکنشهای لازمه انجام می گردد.

دانلود رایگان فرم های واکنش در شرایط اضطراری

دانلود رایگان فرم های واکنش در شرایط اضطراری برای کاربران و مسئولین HSE کاربردی هست. غالبا مسئولین و کارشناسان HSE به دنبال پیاده سازی طرح واکنش در شرایط اضطراری درون گوگل جستجو می کنند.

تمامی مستندات در فرمت Word که یک فرمت قابل تغییر هست توسط سیستم کاران – سازمان مرکزی تهیه و تدوین می گردد. سیسستم کاران به عنوان یک مرکز بزرگ و عام المنفعه دانلود رایگان فرم های ایزو ISO را درون سایت خود قرار داده است.

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری – کمیته بحران

کمیته بحران كميته اي است كه جهت مقابله با بحران در شرایط اضطراری پیش میاید. کمیته بحران هنگام اتفاقات غیر قابل پیش بینی باید واکنش سریع نشان دهند تا خسارت مالی و جانی به حداقل برسد.

مثلا پایگاههایی که برای مقابله با فصل زمستان و یخبندان در پارکها و مراکز عمومی ایجاد می گردد، یک نمونه بارز از کمیته بحران می باشد. اطلاعات لازم در خصوص آخرین اخبار کمیته بحران و مدیریت بحران ، را در سایت سامانه مدیریت بحران کشور به دست آورید.

دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری شرکت نفت

دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری برای تمامی سازمانها یک الزام مهم هست. زیرا حوادث همیشه و همه جا و در هر حالی شرکتها را تهدید می کند.

روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری در شرکتهای نفتی جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه که خسارات جانی و مالی گاها غیر قابل جبرانی به جای می گذارد، می باشد. همچنین هدف از طراحی و اجرای روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در شرکتهای نفت ارائه روشهای موثر جهت واکنش و مقابله در صورت بروز چنین حوادثی است.

دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری شرکت گاز

روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری برای شرکتهای مختلف خصوصا پیمانکاری همچون نفت و گاز و پتروشیمی بسیار مهم هست. به طوری که وقتی درون گوگل به دنبال متن نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری می گردید، شرکتهای گازی زیر نظر شرکت ملی گاز ایران و شرکت نفت به طور مجزا و به خصوص در این وادی مطالبی تدوین کرده اند.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری درخواست بسیاری از شرکتهاست. غالبا شرکتهای همکار دانلود پولی نمونه مستندات را درون سایت خود قرار می دهند.

 سیستم کاران دانلود رایگان مستندات ایزو را درون سایت خود در منوی خدمات مرکز قرار داد. کافیست بر روی منوی خدمات مرکز کلیک نمایید. سپس وارد زیر منوی دانلود رایگان مستندات ایزو گردید. تمامی مستندات در فرمت Word در پایان هر مطلب موجود هست.

با ما همراه باشید.

سیستم کاران – سازمان مرکزی

شماره تماس: 79165-021

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری واقعا عالی بود و کاربردی مرسی از مطالب خودتون. انشالله همیشه پاینده باشید.

  2. با سلام
    مجموعه ما در زمینه ساخت و ساز ساختمان فعالیت دارند. میخواستم بدونم نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای زمینه فعالیت ما چطور قابل اجرا هست؟ و اینکه در کار ما اتفاقات خطرناک بسیاری برای کارکنان میوفته اگر این روش اجرایی رو اجرا کنیم میتوانیم وقوع این اتفاقات رو کمتر کنیم؟

  3. امکان وقوع حوادث همیشه وجود دارد و نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری از مستندات ایزو و گواهینامه HSE یک دستورالعمل مهم برای پیشگیری از وقوع و كاهش پیامدهای ناشی از این حوادث از جمله كاهش امكان بروز بیماری ها و جراحاتی كه ممكن است با این حوادث مرتبط باشند و نحوه واکنش و مقابله در صورت بروز چنین حوادثی است. وجود یک کارشناس HSE خبره و آموزش پرسنل برای اثربخشی این روش اجرایی مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo