نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت
4.8/5 - (2559 امتیاز)

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت ساز و کاری جهت شناسایی خطرات بالقوه فرایندها و فعالیتهای کاری ، نحوه و روش ارزیابی ریسکها براساس شدت و احتمال وقوع خطرات راارائه میدهد. روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت مشخصا در استاندارد ISO 45001 و مدل HSE-MS آمده است. یعنی فقط در گواهینامه ایزو 45001 ISO 45001 و مدل HSE-MS به فرایند و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت اشاره شده و مختص استاندارد ایزو 45001 و مدل اچ اس ایی ام اس میباشد.

گواهینامه ایزو 45001 و ارزیابی ریسک

در استاندارد ISO 45001 تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت الزام شده است. سازمان توسط روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت باید راهکارها و روشهای شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسکها و اقدامات کنترلی ریسکها رامعین کند. روشها و متدهای علمی بسیاری جهت شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و همچنین ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت وجود دارد کافیست بایک سرچ کوتاه دراینترنت و کتابهای حوزه ایمنی و بهداشت مناسبترین روش شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت رابا مدنظرداشتن حجم و توسعه یافتگی سازمان تعیین کرد.

در روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت قسمت شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت ، باید خطرات بالقوه کلیه فعالیتهای عادی و غیرعادی ، فعالیتهای پیمانکاران، کارکنان و بازدیدکنندگان، زیر ساختها، تجهیزات، مواد موجود در محیط کار، تاسیسات و ماشین آلات، تغییرات انجام شده درسازمان، فرایندها رادر نظر گرفت.

سازمان باید نتایج شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت را مدون ، نگهداری و بروز آوری نماید. یک نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت ذر زیر آورده شده است.

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی

1-  هدف :

هدف از تدوین این روش اجرایی ، تشریح نحوه شناسایی مداوم خطرات وعوامل زیان آور محیط کار  ناشی از فعالیتهاي (عادي و غیر عادي) و ارزیابی ریسکهاي مربوطه به منظور تعیین اولویت آنها جهت تعیین اقدامات کنترل ریسک از طریق کاهش احتمال یا کاهش اثرات براي کلیه افراد می باشد .

 

2- دامنه كاربرد :

دامنه کاربرد این روش اجرایی در ارتباط با کلیه فعالیتهای کارکنان، محصولات و خدمات کلیه واحدها است.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : نماینده مدیریت.
 • اجرا : واحدHSE

4- تعاریف ارزیابی ریسک 

1-4- خطر(hazard): منبع ، وضعیت یا اقدامی که دارای پتانسیل آسیب رسانی به شکل جراحات انسانی یا بیماری یا ترکیبی از اینها باشد.

2-4- شناسائي خطر(hazard identification ): فرآيند شناسائي وجود يك خطر يا عامل زيان آور و تعيين مشخصات و عوارض آن.

3-4- ريسك(risk): تركيبی ( تابعي ) از احتمال و پيامد(هاي ) ناشي از وقوع يك اتفاق خطرناك مشخص .

4-4- ارزیابی ریسک (risk assessment) : فرایند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به کفایت هر گونه کنترلهای موجود و تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟

5-4- ریسک قابل قبول (acceptable risk): ریسکی که میزان آن تا سطحی کاهش پیدا کرده است که می تواند توسط سازمانی با توجه به تعهدات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای خود تحمل گردد.

6-4- اقدامات کنترلی موجود: به كليه اقداماتي كه در حال حاضر جهت مهار خطرات انجام ميشود اطلاق مي گردد

5- شرح کار :

5-1- شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی و کنترل آن:

به منظور شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین کنترل آن از فرم شناسایی مخاطرات شغلی با کدF-41-00-01 استفاده می شود. در ذیل مراحل این فرایند در قالب 3 مرحله شناسایی مخاطرات و پیامدها، ارزیابی ریسک آنها و نهایتاً کنترل ریسک ارائه داده می شود.

5-1-1-  مرحله 1: شناسایی مخاطرات و پیامدها

شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشتی و پیامدها توسط واحد IMS وبا روش JSA(job safety analysis) ودر فرم فرم شناسایی مخاطرات شغلی با کد F-41-00-01 و  به ترتیب ذیل صورت می گیرد:

5-1-2-   انتخاب شغل مورد نظر برای آنالیز:

ایده آل آن است که کلیه مشاغل موجود در سازمان مورد مطالعه JSA قرار گیرد . مهمترین فاکتورها  در فرایند اولویت بندی مشاغل جهت اجرای JSA به قرار زیر می باشد .

1- آمار حوادث و بیماریها

2- غیبت های ناشی از کار

3- وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور

4- پیامد شدید

5- مشاغل تغییر یافته

6- مشاغل غیر روتین

5-2- شکستن شغل به وظایف تشکیل دهنده و مراحل انجام آن:

یک وظیفه تنها بخشی از یک شغل است که انجام مناسب آنها در یک توالی صحیح به تکمیل شدن یک شغل می انجامد . حفظ توالی وظایف در یک شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است ، به طوریکه هر وظیفه ای که خارج از توالی خود انجام شود می تواند خطر بالقوه ای محسوب شود و منجر به پیامد های ناخواسته ای گردد.

اگر وظایف به صورت کلی و عمومی انتخاب شوند ممکن است عملیات اختصاصی و خطرات مرتبط با آن به فراموشی سپرده شوند.

 به عنوان یک قاعده کلی ، اکثر شغل ها را می توان به کمتر از ده قسمت تقسیم کرد

5-3- شناسایی خطرات بالقوه در وظایف یاد شده :

روش ها و ابزارهای  معمول در شناسایی خطرات به قرار زیر می باشد .

1- لی اوت محیط کار (Lay Out Of Workplace)

2- نمودار عملیاتی فرایندها

3- شرح فرایند ها

4- فهرست مواد اولیه و تجهیزات

5- گزارش حوادث و رویدادها

6- سوابق آماری کمکهای اولیه

7- صورتجلسات کمیته ایمنی و بهداشت

8- اطلاعات سرپرستان و متخصصین درباره خطرات

9- مصاحبه با کارکنان در باره خطرات کاری

10- سوابق معاینات پزشکی

11-  نتایج پایش و اندازه گیری

12- روش بازدید عمومی از فضاهای کاری

13- مطالعه و مرور قوانین و استندارد های ایمنی و بهداشت مربوطه

سپس بایستی مخاطرات ایمنی و بهداشتی موجود در وظایف و مراحل کاری هر شغل را با توجه به موارد زیر تعیین نمود:

1- خطرات ایمنی

 • سقوط از ارتفاع
 • برخورد و تصادف
 • گیر کردن اعضای بدن بین اجزای متحرک تجهیزات موجود
 • سرخوردن
 • پرتاب شدن قطعات
 • مواجهه یا تماس با جریان الکتریسیته
 • مواجهه یا تماس با دماهای بالا و پاشش مواد مذاب
 • پاشش مواد شیمیایی
 • حریق
 • انفجار( مواد منفجره یا سیلندرها و مخازن تحت فشار)

2– خطرات بهداشتی

 • عوامل زیان آور فیزیکی
 • صدا
 • ارتعاش
 • روشنایی
 • پرتوها
 • گرما
 • سرما
 • عوامل زیان آور شیمیایی
 • گرد و غبار
 • گازها و بخارات
 • دود
 • فیوم
 • میست
 • اسموگ
 • عوامل زیان آور ارگونومیک
 • نوبتکاری
 • کار یکنواخت و تکراری
 • جابه جایی اجسام
 • استرس
 • بارکاری
 • پوستچر نامناسب
 • عوامل زیان آور بیولوژیک
 • باکتری
 • ویروس
 • قارچ
 • سایر میکرو ارگانیسم ها

5-4- تعیین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل خطرات شناسایی شده :

با رعایت اولویت در اقدامات کنترلی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را توصیه می نماییم.

 5-5-   اطلاع رسانی به کارکنان:

مراحل انجام یک فعالیت به همراه خطرات شناسایی شده و اقدامات کنترلی مورد نیاز ، در قالب دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی ، تدوین و به کارکنان ابلاغ می گردد.

5-6-  مرحله دوم: ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک توسط واحد IMS و به شرح ذیل انجام می گردد( بایستی در نظر داشت که استاندارد ISO45001:2018  تنها جراحات ، بیماریهای شغلی و آسیب های وارده به انسان را در نظر می گیرد.)

شدت خطر : نشان دهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی است که در صورت بالفعل درآمدن خطر ایجاد خواهد شد.

5-6-1- محاسبه یا اندازه گیري مقدار ریسک

ریسک همیشه به صورت عددي بیان می شود که معمولاً از حاصلضرب رتبه احتمال وقوع در رتبه پیامد یا شدت واقعه بدست می آید که این بستگی به نوع تکنیک انتخاب شده دارد. در روش ویلیام فاین William fine ریسک از حاصلضرب رتبه احتمال در رتبه شدت در رتبه میزان تماس بدست می آید.

عدد ریسک واحد خاصی ندارد و بنابراین به صورت تنها واحد معنی و مفهومی نخواهد داشت . مثلاً اگر گفته شود که ریسک انجام کار یا فعالیت خاص برابر 200 است هیچگونه مفهومی را نمی رساند . اما اگر ریسک انجام کارهاي متفاوت تعیین شوند.

امکان مقایسه اعداد ریسک فراهم شده و بدین ترتیب اهمیت ها مشخص می گردد .

میزان احتمال :

رتبه احتمال بیانگر احتمال وقوع خسارت است که می تواند به معیارهاي تعیین شده در تکنیک هاي مختلف ارزیابی ریسک انتخاب گردد .

شدت :

رتبه شدت بیانگر شدت وقوع خسارت است .

تعداد تماس:

میزان مواجهه با خطر شناسایی شده می باشد .

توجه : رتبه هاي احتمال ، شدت و میزان تماس با توجه به معیارهاي اتخاذ شده انتخاب می شود که این معیارها بایستی توسط همه اعضاي تیم شرکت کننده در ارزیابی ریسک پیش از شروع کار توافق گردد .

ردیف جدول شماره 1-   consequence (شدت پیامد) رتبه
1 فاجعه مرگ و میر بالاي 5 نفر ، توقف عمده کار ، خسارت بالاي 500 میلیون تومان 100
2 مرگ و میر 2 تا 5 نفر ، خسارت بین 250 میلیون تا 500 میلیون تومان 50
3 مرگ و میر 1 نفر ، خسارت بین 100 تا 250 میلیون تومان 25
4 صدمات بشدت جدي ( قطع عضوي از بدن ، ناتوانی دائمی) خسارت بین 10 تا 100 میلیون تومان 15
5 آسیب منجر به ناتوانی ، خسارت بین 1 تا 10 میلیون تومان 5
6 صدمات ، آسیب و خسارت خفیف ، زیر 1 میلیون تومان 1

 جدول میزان تماس

ردیف جدول شماره2- exposure  )  میزان تماس) رتبه
1 بطور پیوسته / تا یکبار در روز / بیش از 8 ساعت در روز 10
2 غالبا / تا یکبار در هفته / 6-8 ساعت  در روز 6
3 گهگاه ، بعضی اوقات / تا یکبار در ماه / 4-6 ساعت در روز 3
4 بطور غیر معمول و غیر عادی / تا یکبار در سال / 2-4 ساعت در روز 2
5 بندرت / به عنوان موردی که امکان تماس داشته باشد می شناسیم / کمتر از 2 ساعت در روز 1
6 به طور جزیی / به عنوان موردی که امکان تماس داشته باشد ، نمیشناسیم 0.5

 جدول احتمال وقوع

ردیف جدول شماره3-    probability   (احتمال وقوع) رتبه
1 اغلب محتمل است / شانس وقوع بیشتر از 50 درصدد است . 10
2 شانس وقوع 50/50 است / امکان دارد . 6
3 می تواند تصادفی اتفاق بیفتد / شانس وقوع کمتر از 50 درصد است 3
4 احتمالا تا چند سال بعد از تماس اتفاق نمی افتد ، اما امکان وقوع دارد 0.5
5 عملا وقوعش غیر ممکن است / هرگز اتفاق نمی افتد 0.1

5-6-2- سطح ریسک:

رتبه تأثیر و احتمال جهت تعیین سطح معادل ریسک براي هر نگرانی ( خطر) بکار می روند . ریسک هایی که در طبقه شدید و بالا قرارمی گیرند عموماً غیر قابل قبول هستند و بایستی قبل از هر کاري فوراً اصلاح شوند . ریسک هایی که در طبقه متوسط قرار می گیرند نیاز به اقدامات کنترلی مناسب جهت اطمینان از اینکه خسارتی بوجود نمی آید ، دارند .ریسک هایی که درطبقه پایین قرار دارند ، بعنوان ریسک قابل قبول مطرحند.

R= P*C*E

R= RISK = ریسک

P= probability =احتمال وقوع

C= consequence = شدت پیامد

E= exposure =  میزان تماس

تعیین ریسک فعالیت ها از طریق فرم ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی با کدF-41-00-02  صورت می گیرد . در فرم مذکور قسمت ارزیابی 2 برای سطوح ریسک خیلی زیاد ،زیاد و متوسط بعد از اجرای اقدامات پیشنهادی تکمیل می شود.

جدول شماره 4 – سطح بندی ریسک رتبه
1500-200 اصلاحات فوري نیاز است ، فعالیت بایستی متوقف شود تا خطر کاهش یابد H  (زیاد)
199-90 توجهات لازم در اسرع وقت بایستی صورت گیرد M  (متوسط)
89-0 خطر تحت نظارت و کنترل باشد L (کم)

پس از حاصلضرب R=P*E*C  رتبه ای که ریسک بین 1500-200 قرار گرفت ، خطر موجود HIGH RISK  است که بایستی اقدامات ذکر شده فوق را به کار بست و نسبت به کنترل خطر اقدامات فوری نمود اگر حاصل ریسک بین 199-90 قرار گرفت ، خطر موجود MIDDLE RISK  است و اگر حاصل ریسک بین 89-0 قرار گرفت خطر موجود low risk است که تعیین رتبه احتمال ، ارتباط مستقیم با اقدامات کنترلی انجام شده از قبل دارد و در تعین رتبه شدت نیز بدترین حالت پیامد را هنگام وقوع حادثه در نظر میگیرد .

5-7-  مرحله سوم : کنترل ریسک

کنترل ریسک بر اساس جدول معیار های تصمیم گیری و براساس اصل ALARP ((As Low As Reasonably Practicable صورت می گیرد.

5-7-1- اقدامات كاهش ريسك بر پايه اصل ALARP

 • حذف(حذف، يا جداسازي فعاليت، فرايند يا مواد از دسترس كاركنان با ايجاد فاصله ايمن و يا اجراء اتوماسيون
 • جایگزینی(جايگزيني فعاليت، فرايند يا مواد با آلترناتيوهاي كم خطر تر)
 • کنترل های مهندسی(محدود (محصور) نمودن فعاليت يا فرايند مورد نظر )
 • کنترلهای مدیریتی( فراهم نمودن اطلاعات، دستورالعمل ها، آموزشهاي مورد نياز و همچنين سرپرستي و نظارت)

تجهیزات حفاظت فردی(  حفاظت كاركنان با در اختيار گذاردن وسائل حفاظت فردي)

6– توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

7- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
7-1 فرم شناسایی مخاطرات شغلی F-41-00-01
7-2 فرم ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی F-41-00-02

دریافت گواهینامه ایزو

شناسایی و ارزیابی ریسک چیست؟

در محیطهای کاری مختلف، همواره از نظر ایمنی ریسکهایی برای کارکنان وجود دارد. شناسایی این ریسکها بر عهده یک کارشناس متخصص و حرفه ای در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. از سخت ترین مشاغل تا راحت ترین مشاغل، کارکنان همواره در معرض خطر هستند.

خیلی از خطرهای موجود برای مشاغل با اولین دیدگاه شناسایی می گردند. مثلا وقتی یک کارگر یا اپراتور دستگاه پرس چند تنی، مشغول به کار است، در معرض خطر قرار گرفتن دستش در زیر پرس قرار دارد. مثال دیگر برای کارگر جوشکاری است که در حین جوشکاری چشمش در معرض خطر تابش اشعه های مضر قرار می گیرد. این نوع خطرات به وفور در محلهای کار وجود دارد و هر فرد عادی به راحتی وجود مضرات و ناایمن بودن را می بیند.

اما یکسری مشاغل هستند که شاید از دید همگان اهمیت ندارد و به چشم نمی آید. مثلا یک کارمند که در یک محیط اداری ساده مشغول به کار است، می تواند در معرض خطرهای زیر باشد.

ارگونومی نشستن ( صندلی، میز، رایانه و …)

خطر کاهش یا افزایش نور محیط کار

میزان دمای محیط کار

آلودگی های صوتی

خطر آلودگی های هوا

ریسک برق گرفتگی

و…

شناسایی تمامی عوامل خطر و اندازه گیری آنها را اصطلاحا، شناسایی و ارزیابی ریسک می نامند. یک کارشناس HSE بایستی دوره های مربوط به شناسایی و ارزیابی ریسک را ببیند. پیشنهاد می گردد که دوره های آموزشی در مرکز سیستم کاران را ملاحظه نمایید. برای دیدن عناوین دوره های آموزشی بر روی لیست دوره های آموزشی کلیک نمایید.

ارزیابی ریسک چیست؟

هر عامل خطری که شناسایی می گردد بایستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. در دنیا روشهای مختلفی برای ارزیابی ریسک مرسوم است. دانشمندان و محققان زیادی در حوزه استاندارد های ارزیابی ریسک فعالیت می کنند. نتایج تحقیقات خود را در قالب الگوها و تکنیکها ارائه کردند. یکی از قوی ترین و بهترین ابزارهای ارزیابی ریسک روش FMEA هست. روشهای دیگری نیز برای ارزیابی خطر وجود دارند که هر یک از آنها قابلیت خاصی دارند.

کارشناس ایمنی بایستی با انواع روشهای ارزیابی ریسک آشنا شود. همانطور که قبلا گفته شد یک کارشناس HSE بایستی تمامی مستندات مربوط به HSE را بلد باشد. برای دیدن فهرست مستندات مرتبط با HSE بر روی عبارت دانلود رایگان مستندات ایزو کلیک نمایید.

FMEA چیست؟

کلمه FMEA مخفف عبارت  کلمه ای Failure Mode and Effects Analysis به معنای حالتهای خرابی (نادرست) و تحلیل اثرات آن هست. معنی لفظ به لفظ این 4 کلمه در فارسی failure خرابی ، Mode حالت ، Effects اثرات و Analysis تحلیل است. FMEA یک روش ارزیابی ریسک معتبر در سطح جهان است. اغلب کارشناسان و متخصصان در حوزه ایمنی و بهداشت ، روش FMEA را برای ارزیابی خطرات انتخاب می کنند. در روش FMEA دو عامل خیلی مهم در ارزیابی وجود دارد.

شدت وقوع حادثه

احتمال وقوع حادثه

ترکیب دو عامل فوق نتیجه ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد را می دهد. یعنی شدت وقوع حادثه را ضربدر احتمال وقوع حادثه می کنیم تا عدد ریسک به دست آید.

نتایج ارزیابی ریسک چنانچه عدد بالایی کسب نماید، بایستی اقدامات کنترلی جهت مهار ریسک تعریف گردد.

نحوه انجام ارزیابی ریسک

نمونه دستورالعمل شناسایی خطر و ارزیابی ریسک موجود در این مقاله برای شما بسیار مفید است. چون در این روش اجرایی با جزئیات کامل نحوه انجام کار تشریح گردید. البته خیلی از کارشناسان در دانشگاه این علم را فرا گرفته اند. به طور مثال در دانشگاه شهید بهشتی رشته ای تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار وجود دارد. دانشجویان در واحدهای درسی خود، درسی تحت عنوان شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک را دارند.

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک انقدر موضوع مهمی است که حتی خارج از فضای دانشگاه نهادهای دیگری، اقدام به برگزای دوره های آموزشی می کنند. یکی از نهادهای آموزشی مفید برای کاربران اداره کار است. برای فراگیری آموزشهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک می توانید به سامانه کاردان مراجعه نمایید.

گواهینامه HSE ، شناسایی و ارزیابی ریسک

دریافت گواهینامه HSE ، شرکتها را وادار به اجرای فرآیند شناسایی خطر و ارزیابی خطر می کند. هر چند خیلی از شرکتها، گواهینامه HSE برای مناقصات را لازم دارند و اجرای واقعی ارزیابی ریسک برایشان مهم نیست. توجه داشته باشید موضوع شناسایی خطر و ارزیابی ریسک یکی از الزامات ایزو 45001 است.

در ایران نهادهای مختلفی، در حوزه خطرات ناشی از کار فعالیتهای فرهنگی و قانونی می کنند. یکی از این نهادها مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار است. این مرکز وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که وظیفه آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی را در سطح جامعه کارگری بر عهده دارد.

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات خاص خود را دارد. ریسک و تعاریف و اصطلاحات آن از مواردی میباشد که در بحث HSE – PLAN جای سوال دارد. لذا بایستی توضیحاتی مختصر درباره مفاهیم اصلی آن داد. با اینکار متقاضیان میتوانند کمی درباره این مفاهیم آگاهی پیدا کرده و به فهم درستی از مفاهیم ارزیابی ریسک برسند.

ارزیابی ریسک و تعاریف و اصطلاحات مرتبط­ با­ نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN )  بشرح زیر میباشد­ که بطور اختصار بدان میپردازیم.

خطر

موقعیت و وضعیت و اقدامی میباشد که باعث آسیب رسانی بصورت جراحات و زخمها و صدمات انسانی و یا بیماری و یا ترکیبی از­ هر دو میشود.

شناسایی خطر

شناخت عملکرد و فرآیند خطرآفرین و زیان آور و تعیین مشخصات و عوارض ناشی ازآن خطر هست. شناسایی خطرات در کمیته ای متشکل از مدیر HSE و مدیران فنی و مدیران پروژه و سرپرست کارگاه صورت میگیرد. تمامی ریسکها با پاسخ چه میشود و اگرها ( WHAT , IF ) شناسایی میشود. در شناسایی خطرات هر مرحله از عملیات مواردی شامل: آمار حوادث و بیماریها، غیبتهای ناشی ازکار، وجود نشانه هایی ازمواجهه، عوامل زیان آور، پیامد شدید، مشاغل تغییری و مشاغل روتین بایستی مورد توجه قرار گیرد.

ریسک

ترکیب و تابعی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق و حادثه خطرناک و خطرآفرین.

ارزیابی ریسک

تحلیل و ارزیابی ریسک ناشی از خطرات، در مرحله ارزیابی ریسک، خطرات و عوامل خطرآفرین، شناسایی میشود. سپس در گام بعدی ارزیابی و ریسک آنها بدست میاید. در نهایت تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول میباشد یاخیر؟ کار ارزیابی ریسک هم توسط همان تیم شناسایی مخاطرات انجام میپذیرد. قبل از انجام ارزیابی ریسک ،روشهای شناسایی و ارزیابی ریسکش پیدا کرده است توسط مسئول ایمنی جهت اعضای تیم آموزش میگردد.

ریسکهای حاصل از اجرای پروژه شامل بهداشتی و زیست محیطی میشود از روش ویلیام فاین بعنوان روش اصلی استفاده میشود. در این روش ریسک از حاصل ضرب رتبه احتمال در رتبه شدت در رتبه تماس بدست میاید.

ریسک قابل قبول

ریسکی میباشد که میزانش تا سطحی کاهش پیدا کرده باشدکه توسط یک نهاد و سازمان باتوجه تعهدات و مقررات قانونی و خط مشی درحوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای سازمان مربوطه قابل تحمل باشد. انواع ریسکهای باشدت بالا و شدید عموما غیرقابل قبول هستند و بایستی قبل ازهر اقدامی فورا اصلاح شوند. ریسکهایی باشدت متوسط نیازبه اقدامات کنترلی مناسبی دارند جهت اطمینان ازاینکه اتفاقی نخواهد افتاد.

اقدامات کنترلی موجود

کلیه اقداماتی راشامل میشودکه درحال حاضر جهت مهار و کنترل خطرات انجام میپذیرد. کنترل ریسک براساس جدول معیارهای تصمیم گیری و براساس اصل ALARP صورت میگیرد. دراین مرحله زمان بندی اقدامات کنترلی و سپس ساز و کار اثربخشی اقدامات کنترلی حائز اهمیت میباشد.

رتبه احتمال

بیان کننده احتمال وقوع خسارت اعم ازخسارت مالی و جانی میباشدکه باتوجه بامعیارهای معین در تکنیکهای مختلف ارزیابی ریسک انتخاب گردد.

جنبه زیست محیطی

قسمتی ازعملکردها ، محصولات ، فعالیتها یاخدمات شرکت میباشدکه میتواند روی محیط زیست تاثیر متقابل بگذارد.

مقدار شدت: رتبه شدت بیان میکند که شدت وقوع خسارت میباشد.

میزان تماس: میزان مواجهه و مقابله باخطر مورد شناسایی میباشد.

مرکز سیستم کاران اولین و بزرگترین مرکز آموزش و مستند سازی رایگان در ایران و خاورمیانه در خدمت کلیه کاربران و متقاضیان محترم هست. در انتهای این مطلب نمونه ای از روش اجرایی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در فرمت Word وجود دارد.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی – فرمت Word

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

8 Responses

  1. مراجع صدور گواهینامه HSE تعدادشان زیاد است. جهت انتخاب یک مرجع صدور HSE معتبر و ارزان و فوری با مرکز تماس بگیرید.

 1. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را میشه به تنهایی گرفت یا باید حتما گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را همراهش بگیریم؟ هدف ما پیاده سازی الزامات شناسایی خطرات و الزامات ایمنی هست و به دنبال مرجع مناسبی هستیم. لیست مراجع معتبر و قیمتهاشون را لطفاً ایمیل کنید.

 2. نمونه مستندات کامل شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و hSEرا میخواستم چند سالی هست بطور تجربی مسئول فنی شبکه برق یک کارخانه هستم الان از من چند گواهینامه آموزشی خواستند امکانش هست تاریخ صدور را چند سال قبل بزنید نمونه مستندات را هم خودم مطالعه میکنم.

 3. مدارک لازم برای اخذ گواهینامه شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ایمنی و بهداشت چیست ؟ من میتونم بصورت آنلاین مدارک را بفرستم شما کارهای ثبت و صدور گواهی را انجام دهید و از طریق پست برام بفرستید. اگر اوکی کلیه مدارک لازم و کارها را برام ایمیل بزنید.

 4. نمونه روش اجرایی شناسایی‌ و ارزیابی خطرات را بصورت رایگان در اختیار ما قرار میگذارید . گواهینامه hse برای شرکت را هم لازم داریم ولی نمونه روش اجرایی را برای آموزش کارکنان و پرسنل لازم داریم
  و بعد از آموزش درخواست مدرک هم داریم….

 5. علت اینکه مراجع صدور زیاد هستند و قیمت ها اینقدر متفاوت هست چیست؟
  من با چند مرکز تماس گرفتم هر کدوم یه قیمت متفاوت دادند با مرکز شما که تماس گرفتم قیمت ها نسب به دیگر مراجع صادر کننده منصفانه تر بود.
  ما چطور میتونیم تشخیص بدیم کدوم مرجع صادر کننده معتبر هست؟

 6. سلام وقت بخیر برای دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ISO 45001 و مدل HSE-MS فرایند و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت باید چه اقداماتی انجام دهیم؟ ما در زمینه تولید قطعات الکترونیکی فعالیت میکنیم و برای حفظ ایمنی کارکنان میخواهیم انواع روش های اجرایی و دستورالعمل ها مانند روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت را اجرایی و پیاده سازی کنیم برای این کار کارشناسان شما بازدید حضوری میکنند از کارخانه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo