استاندارد ISO و انواع ISO ها

استاندارد ISO و انواع ISO ها
4.9/5 - (3804 امتیاز)

استاندارد ISO و انواع ISO ها

استاندارد ISO و انواع ISO ها دغدغه متقاضیان اخذ ایزو هست. اخذ گواهینامه ایزو ، صدور استاندارهای ISO ، شناسایی مراجع صدور گواهینامه ایزو ، چگونگی دریافت ISO همواره ازجمله مباحثی بوده صاحبان صنایع ، کارفرمایان ، شرکتهای خدماتی وتولیدی را وادار به جستجو در این زمینه میسازد. ISO مخفف International Organization For Standard( سازمان استاندارد جهانی ) ست ، سازمانی خصوصی وغیردولتی ست ، مقرآن درژنو سوئیس میباشد. عده ای نیزمعتقدندکه ISO مخففIsometric( هم اندازه ) و Isonomy (منطبق ) است. و بیانگر انطباق عملکرد سازمانها با الزامات و اصول گفته شده ست.

استانداردهای ایزو شامل تمامی فعالیتهای تولیدی خدماتی ، ساخت وساز … میباشد. هدف ایزو تدوین استانداردهاییست. وسعی برآن دارد فعالیت های اقتصادی ، بازرگانی ، خدماتی رادرسطح بین المللی با استانداردهای مطرح انطباق دهد وازاین طریق آسانتر ، سریعتر امن ترو درستتر انجام گیرد. استانداردهای ایزوهم ازتولیدکنندگان ومصرف کنندگان حمایت میکند.

نحوه اخذ ایزو

لازمه دریافت ایزو ISO ، آشنایی با استاندارد ISO و انواع ISO ها ، شناسایی مراجع صدور گواهینامه ایزو، کاربردهای استاندارد ISO و انواع ISO ها میباشد برای تحققش باید به مطالعه و جستجوی صحیح در این زمینه پرداخت. عده ای به اشتباه ایزو ISO بصورت IZO میشناسند و این نشان دهنده اینست که مطالعه در این زمینه برای تمام اقشار ضروریست . اگر کالایی خریداری میکنید، بسته بندی آنرا بادقت بررسیISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 ، ISO 45001 ، CE و… را مشاهده میکنید. هرکدام از اینها مفهوم خاصی دارند و مختص بچیز خاصی هستند. بطور مثال نشان CE برای کیفیت محصولات میباشد و انطباق محصول بااستانداردهای اروپایی رانشان میدهد.

قبل از گرفتن ایزو چه چیزهایی را باید درنظر گرفت ؟

جهت اخذ گواهینامه ایزو قبل از هر اقدامی بایدسوالات زیر را پاسخ دهیم.

هدف ما از گرفتن گواهینامه ISO چیست؟

گواهینامه ایزو را برای ارایه به کجامیخواهیم؟

وقت و هزینه ها را بررسی کنید. از کدام مراجع صدور گواهی نامه ایزو بایداقدام شود؟

مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO چطور رتبه بندی میشوند؟

شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو چطور اعتباردهی میشوند؟

موارد بالا را اگر نمی دانیم بهتر هست که مقاله را بطور کامل بخوانیم و یا با شماره 79165-021 سیستم کاران – سازمان مرکزی تماس بگیرید.

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ( CB )

مراجع صدور گواهینامه ایزو CB نامیده میشود. در واقع مراکزی هستند‌ که روند پیاده سازی استاندارها رادرسازمان شما تایید میکنند و گواهینامه صادر میکنند. حدود400 CB درایران با برندها و قیمتهای مختلف فعالیت میکنند. انتخاب درست لازمه اش کسب آگاهی در این زمینه ست. گروهی از CB ها بصورت مستقل و گروهی تحت نظر مراجع بالادست فعالیت دارند . هرچه سطح اعتباری مراجع صدور گواهینامه ایزو بالاتر، سخت گیری بیشتر ، زمان بیشتری صرف میشود و هزینه بالاتر است.

وقتی گواهینامه ISO از یک مرجعی صادر میشود بدین معنی ست که این CB پیاده سازی استاندارد را در سازمان تایید کردند. CB معتبر باید تحت نظر AB معتبری باشد.

CB ها تحت نظر چه مراجعی اعتبار سنجی میشوند؟

AB ها مراجع بالا دست CB هاهستند. در واقع مراجعی هستندکه CB ها را اعتباردهی میکنند. AB مخفف Accreditation Body است. این مراجع یا دولتی هستند یاخصوصی. بدین معنی CB هابه AB ها درخواست میدهند وAB ، CB را ارزیابی و در نتیجه رتبه بندی میکند. AB ها آن CB را در سایت خودشان ثبت میکنند. هر کشوری حداقل یک AB دولتی دارد و بعضی از کشورها مانند آمریکا و کشورهای اروپایی چند AB دارند.

AB دولتی ایران سازمان ملی تایید صلاحیت ایران )NACI( است. نهاد AB آلمان داکسDAKKS ، انگلیس یوکاس( UKAS )  ، ABهای کشور آمریکا IAS ANSI ANAB میباشد. AB های معتبر را در سایت IAF میتوانیم پیگیری کنید.

گواهینامه های اکریدیت و نان اکریدیت چیست ؟

هنگامی که گواهینامه را از یک CB دریافت میکنیم لوگوی CB مورد نظر در گواهی نامه مشخص است و این لوگو اعتبار گواهینامه میباشد. اگر این CB تحت نظر AB باشد ، آرم AB نیز در کنار CB آورده میشود. زمانیکه گواهی نامه را از CB ای که تحت نظرAB  باشد دریافت کنیم ، گواهینامه موردنظر اکریدیت ( تاییدشده ) و اگر CB تحت نظر AB اعتباردهی نشده باشد گواهینامه نان اکریدیت (تایید نشده ) است.

NACI چیست ؟

NACI سازمان سازمان ملی تایید صلاحیت ایران نامیده میشود. ومراجع صادرکننده گواهی نامه را اعتباردهی و تایید میکند. درواقع AB دولتی درایران NACI است.

IAF
نهاد بین المللی IAF معتبرترین نهاد اعتبار دهنده گواهی نامه ایزو هست

مفهوم IAF چیست ؟

IAF مخفف ( International Accreditation Forum ) انجمنی بین المللی ست که AB ها را اعتبار سنجی میکند، از اعتبار بسیار بالایی برخوردار هستند. یعنی AB ای که IAF ای باشد نسبت AB ایی که I AFی نیست. سخت گیری بیشتری دارد، هزینه بیشتری و سطوح اعتباری بالاتری دارد.

AB های معتبر درسایت IAF ثبت میشوند ومیتوان ازسایت www.iaf.nu آنها را پیگیری کرد.

استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) را هر شرکتی با هر زمینه فعالیت تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری … قبل از سایر استانداردها میتوانند پیاده سازی کنند. استاندارد ایزو 9001 بستری فراهم میکند تا سازمانها، خط مشی خود را با الزامات ISO 9001 منطبق سازند. سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 عوامل مختلفی ازقبیل نیروی انسانی، فعالیتها، تجهیزات و لوازم و ارتباط نیروی انسانی با آنها را برای تولید یک محصول، یا ارائه یک خدمت مدیریت میکند.

رضایتمندی مشتریان از مهمترین اهداف ایزو 9001 میباشد. اصطلاح کیفیت باعبارتی نظیر ضعیف ، خوب یاعالی مطرح میشود. به بیان دیگر سازمان، استراتژی ( فعالیتهایی برای دستیابی اهداف سازمان ) را طوری طرحریزی میکند، تابهبود سطح کیفی ورضایت مشتریان راشامل شود.

استاندارد مدیریت زیست محیطیISO 14001

استاندارد ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی میباشد. سیستم مدیریت زیست محیطی بخشی از سیستم مدیریت یکپارچه IMS ست. درواقع مجموعه ای ازفعالیت هاشامل خط مشی زیست محیطی سازمان رامشخص ودر راستای بهبود بخشی آن عمل میکند، میباشد. هدف استقراراین استاندارد ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی برای توجه و حفاظت محیط زیست میباشد. دامنه فعالیتش کلیه صنایع، بانک ها ،آژانس های هواپیمایی وحتی شهرهاست ،ودر واقع صنایع و شرکتها ملزم اجرایی کردن این استاندارهاهستند و میتواند برای تمامی سازمانها بدون در نظر گرفتن کوچکی وبزرگی ،تولیدی یاخدماتی بودن آنها مورد استفاده قرار گیرد. استاندارد فوق کیفیت محصول و ارائه خدمات رااز نظر هماهنگیش باالزامات زیست محیطی وحفظ آن بیان مینماید.

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 ، شامل مدیریت ایمنی وسلامت حرفه اي (شغلی ) است، هدفش ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه اي مفید و کارآمد براي سازمانهاست تا اهداف ایمنی و سلامت حرفه اي و اقتصادي را عملی نمایند.

استاندارد ISO 45001 ، سبب میشود تاسازمان خط مشی واهدافش رابا درنظرگرفتن واطلاعات مربوط ریـسک ایمنـی و سلامت حرفه اي ، ایجادو اجرا نماید. این استاندارد باهدف بکارگیري درسازمانها باهر نوع فعالیت و ابعادي و با شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار می باشد .

سیستم مدیریت یکپارچه IMS چیست ؟

IMS مخف Integrated Management System میباشد. استقرار سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو45001 بطور همزمان وتلفیق این سیستمها ، سیستم مدیریت یکپارچه راایجاد میکند. به اختصار آنرا IMS گویند.

HSE – MS به‌چه معناست ؟

الزاماتی که در سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  )  ایزو 45001( وجود دارد با الزامات گواهینامه HSE – MS شباهت زیادی را دارد. در واقع پایه و اساس تلفیق دو سیستمISO 14001  و ISO 45001 به مانند HSE است. Hse ازسه كلمه healthsafetyو environment ( بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ) گرفته میشود.HSE – MS  مخفف Health , Safety Environment Management System  به معنی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد.

سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

استاندارد ایزو 22000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی است. ایزو تخصصی مواد غذایی وخاص صنایع غذایی میباشد.سازمانهایی که‌فعالیت‌شان به‌زنجیره موادغذایی مانند شرکتهای بسته بندی مواد غذایی ، کترینگها ، رستورانها ، حمل و نقل موادغذایی و هرفعالیتی که‌مربوط به‌زنجیره مواد غذایی باشند میتوانند این ایزو رادریافت کنند. طبق این استاندارد محصولاتشان دارای کیفیت و عاری از نقض و آلودگی هستند.

HACCP چیست؟

HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) تجزیه و تحلیل خطرات ، ریسک (ها) و شناخت و کنترل بحرانست. استاندارد HACCP استاندارد آمریکایی ست. هسپ نیز مختص صنایع غذایی است و زیر مجموعه ISO 22000 ست. موارد خطر آفرین راشناسایی و کنترل میکند و کیفیت محصول راارتقا میبخشد.

سیستم مدیریت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO 29001

ISO/TS 29001 سیستم مدیریت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی میباشد. در بخشهای تولید ، نصب و طراحی محصولات و کنترل عملیات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. اخذ گواهینامه ISO/TS 29001 مزیتی برای شرکت کنندگان درمناقضات در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی میباشد. این استاندارد از بروز آلودگی وایجاد ضایعات جلوگیری میکند. ریسک ها رامدیریت وکیفیت راارتقا میبخشد. صنایع نفت،گازوپتروشیمی ریسکها وخطرات فراوانی دارد. لذا توجه به ISO/TS 29001 بسیار حایز اهمیت است.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001

ایزو27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات میباشد. درواقع سیتستمی را اجرا و پیاده سازی میکند. سیستم مذکور به مدیریت امنیت اطلاعات کمک میکند. قبل از اقدام اخذ گواهینامه ایزو27001 برای گرفتن ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت باید اقدام شود. گواهینامه ISO27001 با استاندارد مدیریت خدمات IT یا ISO 20000 متفاوت است.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 باید با استانداردهای مربوط به مدیریت خدمات IT پیاده سازی شود.استانداردISO27001 محیط امن اطلاعاتی ایجادکرده و مانع از خروج اطلاعات از سازمان میشود. هزینه و ریسکها راکاهش میدهد، اعتماد مشتریان به سازمان را افزایش و نقض های امنیتی راکاهش میدهد.

سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO10001

ISO 10001 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان میباشد. رضایت مشتریان از جمله اهداف مدیریت ست که در استاندارد 9001 نیز عنوان شده . ایزو10001 بصورت تخصصی راهکارها و دستورالعملهایی راعنوان میکند که‌در اثر اجرایی کردن آنهامیتوان رضایتمندی مشتریان رااز سازمان بهبودبخشید. قبل ازپیاده سازی ISO10001 باید سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 راپیاده سازی کرد.سپس در راستای مشتری مداری ایزو10001 را اجرایی نمود. با رعایت ایزو10001 میتوان نواقض مجموعه راشناسایی و درجهت بهبودآن اقدان نمود.

استانداردهای سیستم مدیریتی ، با هدف رضایت مشتریان
استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 ازسری استانداردهای 10000 باهدف رضایت مشتریان ازطریق رسیدگی شکایات آنها میپردازد.

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002

ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است. در استاندارد ISO 9001 نیز رسیدگی ومدیریت شکایات مشتریان عنوان شده. لازمه پیاده سازی ISO 10002 اجرایی کردن ISO 9001 میباشد. طبق ایزو 10002 هنگامی که مشتری شکایت خود را عنوان کند تا زمان رسیدگی، پیگیری، عملکرد صحیح برای رفع مشکل و جلب رضایت مشتری الزاماتی عنوان شد.

اجرایی کردن ISO 10002 سبب بالا بردن رضایت مشتریان وجلب اعتمادآنها‌‌به سازمان خواهد بود. توجه کنید که اظهار نظر مشتریان وانتقادآنها سبب بالارفتن سطح کیفی سازمان ست، لذا توجه به شکایات و تلاش برای جلب رضایت و برطرف سازی مشکلات موجود که سبب نارضایتی مشتریان ست باعث بالابردن سطح کیفی و ارتقاء سازمان خواهدبود و باید ازین فرصتها به نحواحسن استفاده شود.

سیستم مدیریت سنجش رضایتمندی مشتریان ISO10004

ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایتمندی مشتریان است. دراستاندارد ISO9001 نیز رسیدگی و مدیریت شکایات مشتریان عنوان شد. لازمه پیاده سازی ISO 10004 اجرایی ISO9001 میباشد. ایزو 10004 تلاش میکند ، تا‌نظر واقعی مشتریان دررابطه باخدمت یا محصولی راجویا شود. مواردیست که مشتری لب به شکایت بازنمیکند سکوت مشتریان همواره نشان دهنده رضایتمندی شان نیست.

لذا طبق دستورالعملها و قواعد ISO 10004 مامیتوانیم نظرات واقعی مشتریان رادریابیم. توجه کنید که اظهار نظر مشتریان وانتقادآنها سبب بالارفتن سطح کیفی سازمان ست، لذا توجه شکایات و تلاش برای جلب رضایت و برطرف سازی مشکلات موجود سبب نارضایتی مشتریان ست باعث بالابردن سطح کیفی و ارتقاء سازمان خواهدبود و باید ازین فرصتها به نحواحسن استفاده شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تلفن 79165-021 باداشتن کادری کارآزموده شما رادر دریافت انواع گواهینامه های ایزو ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی ce و… راهنمایی مینماید علاوه بر مطالب مندرج درسایت میتوانید از مشاوره های حضوری و تلفنی مجموعه نیز بهره مند شوید .

استانداردهای ایزو – توضیحات تکمیلی

استانداردهای ایزو انواع و اقسام مختلف و متعددی دارند. تعداد استانداردهای ایزو بسیار متنوع هستند.

ISO سازمان بین المللی استاندارد

ISO  سازمان بین المللی استاندارد ، یک سازمان غیرانتفاعی است که تقریباً از هر نظر ممکن استانداردهایی را توسعه میدهد و منتشر می کند. از استانداردهای فناوری اطلاعات تا دینامیک سیالات و انرژی هسته ای. مقر ISO در ژنو ، سوئیس ، از 162 عضو تشکیل میگردد که هر یک نماینده منحصر به فرد کشور خود هستند. به عنوان بزرگترین توسعه دهنده و ناشر استانداردهای ایزو در جهان ، ISO نقش حیاتی یک رسانه را برای توافق بین توسعه دهندگان استاندارد جداگانه ایفا می کند.  پیشرفت توسعه دهندگان محلی یک کشور را در سراسر جهان برای دستیابی به هدف استاندارد سازی گسترش می دهد.

<yoastmark class=

ISO 9001 سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات

گواهینامه ایزو 9001 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را در مواردی که یک سازمان:

الف) باید توانایی خود را برای ارائه مداوم محصولات و خدمات مطابق با نیازهای مشتری و مقررات قانونی و مقررات قانونی نشان دهد.

ب) هدف افزایش رضایت مشتری از طریق کاربرد موثر سیستم ، از جمله فرآیندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل اجرا است.

همه الزامات ISO 9001 عمومی هستند و برای هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن ، و محصولات و خدماتی که ارائه می دهد قابل اجرا هستند.

ISO/IEC 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های آزمایش و کالیبراسیون

گواهینامه ایزو 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت ، بی طرفی و عملکرد ثابت آزمایشگاه ها را مشخص می کند.

ISO/IEC 17025 بدون در نظر گرفتن تعداد پرسنل برای همه سازمان هایی که فعالیت آزمایشگاهی میکنند قابل اجرا است.

مشتریان آزمایشگاه ، مقامات نظارتی ، سازمان ها و طرح هایی که از ارزیابی همتا ، نهادهای اعتباربخشی و دیگران استفاده می کنند. از ISO/IEC 17025 در تأیید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده می کنند

ISO/IEC 27001 فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات

گواهینامه ایزو 27001 الزامات ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را در چارچوب سازمان مشخص می کند. همچنین شامل الزامات ارزیابی و درمان خطرات امنیت اطلاعات متناسب با نیازهای سازمان است. الزامات مندرج در ISO/IEC 27001 عمومی هستند و صرف نظر از نوع ، اندازه یا ماهیت آنها برای همه سازمان ها قابل اجرا است

ISO 45001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – الزامات همراه با راهنمای استفاده

گواهینامه ایزو 45001 الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) را مشخص می کند و راهنمایی هایی برای استفاده از آن ارائه می دهد تا سازمان ها بتوانند با جلوگیری از صدمات ناشی از کار و بیماری ، و همچنین با بهبود پیشگیرانه ، محل کار ایمن و سالم را ارائه دهند.

ISO 45001 برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت OH&S برای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از خطرات جلوگیری میکنند. و آن را به حداقل میرسانند. خطرات OH&S از جمله نقص سیستم ، استفاده از فرصت های OH&S و مدیریت مدیریت OH&S است ، قابل اجرا است.

گرفتن گواهینامه ایزو 45001 و محاسن

ایزو 45001 به یک سازمان کمک می کند تا نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S خود را بدست آورد. مطابق با سیاست OH&S سازمان ، نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S شامل موارد زیر است:

الف) بهبود مستمر عملکرد OH&S ؛

ب) تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات ؛

ج) دستیابی به اهداف  OH&S

ISO 45001گواهینامه  صرف نظر از اندازه ، نوع و فعالیت های آن برای هر سازمانی قابل اجرا است. این امر با توجه به عواملی مانند زمینه ای که سازمان در آن فعالیت می کند. و نیازها و انتظارات کارگران و سایر اشخاص ذی نفع تحت کنترل سازمان تحت کنترل سازمان است ، قابل اجرا است.

ISO 45001 معیارهای خاصی برای عملکرد OH&S قید نمی کند. همچنین در مورد طراحی سیستم مدیریت OH&S تجویز نمی کند.

دریافت گواهینامه ایزو 45001 و سایر مزایا

ISO 45001استاندارد  یک سازمان را از طریق سیستم مدیریت OH&S خود قادر می سازد. تا سایر جنبه های بهداشت و ایمنی مانند رفاه و رفاه کارگران را ادغام کند

ISO 45001 به موضوعاتی مانند ایمنی محصول ، خسارت اموال یا تأثیرات زیست محیطی ، فراتر از خطرات برای کارگران و سایر اشخاص ذینفع مرتبط ، نمی پردازد

 ایزو 45001را می توان به طور کلی یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی استفاده کرد. با این حال ، ادعای انطباق با این سند قابل قبول نیست. مگر اینکه تمام الزامات آن در سیستم مدیریت OH&S یک سازمان گنجانده شود و بدون استثنا برآورده میشود.

ایزو 14001 سیستم های مدیریت محیط زیست – الزامات همراه با راهنمای استفاده

ISO 14001استاندارد   الزامات یک سیستم مدیریت محیط زیست را مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای افزایش عملکرد محیطی خود استفاده کند. ISO 14001  برای استفاده سازمانی طراحی شده است که به دنبال مدیریت مسئولیت های زیست محیطی خود به صورت سیستماتیک است که به ستون زیست محیطی پایداری کمک می کند

 ایزو 14001به یک سازمان کمک می کند تا نتایج مورد نظر سیستم مدیریت محیط زیست خود را که برای محیط زیست ، خود سازمان و اشخاص ذینفع ارزش ایجاد می کند ، بدست آورد. مطابق با سیاست زیست محیطی سازمان ، نتایج مورد نظر سیستم مدیریت محیط زیست عبارتند از:

افزایش عملکرد محیطی ؛

انجام تعهدات انطباق ؛

اخذ گواهینامه ایزو 1401 و دستیابی به اهداف زیست محیطی

ISO 14001 از مهمترین استانداردهای ایزو هست. برای هر سازمانی ، صرف نظر از اندازه ، نوع و ماهیت ، قابل اجرا است و در جنبه های محیطی فعالیتها ، محصولات و خدمات خود که سازمان تعیین می کند. می تواند آنها را کنترل یا تحت تأثیر دورنمای چرخه زندگی قرار دهد ، اعمال می شود. ISO 14001  معیارهای عملکرد محیطی خاصی را بیان نمی کند

ایزو 14001 را می توان به طور کلی یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت محیط زیست استفاده کرد. با این حال ، ادعاهای مطابق با استاندارد ISO 14001 قابل قبول نیست مگر اینکه تمام الزامات آن در سیستم مدیریت محیط زیست سازمان گنجانده شده و بدون محرومیت برآورده شود.

ISO 31000اخذ گواهینامه مدیریت ریسک – دستورالعمل ها

ISO 31000 دستورالعمل هایی را در مورد مدیریت ریسک سازمان ها ارائه می دهد. کاربرد این دستورالعمل ها را می توان برای هر سازمان و زمینه آن سفارشی کرد. ایزو 31000 یک رویکرد مشترک برای مدیریت هر نوع ریسک ارائه می دهد و مختص صنعت یا بخش نیست.

ISO 31000 می تواند در طول عمر سازمان مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در هر فعالیتی از جمله تصمیم گیری در تمام سطوح اعمال شود.

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001 و 27002

ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 بسته تکنیک های امنیت فناوری اطلاعات.

بسته تکنیک های امنیت فناوری اطلاعات ISO/IEC 27001 و 27002 ، الزامات و کد عملی را برای شروع ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در هر سازمان اندازه ای ارائه می دهد.این بسته به شناسایی الزامات امنیتی یک سازمان ، خطرات و انتخاب کنترل ها برای الزامات و خطرات با استفاده از مدل “Plan-Do-Check-Act” کمک می کند.

انواع گواهینامه ایزو
گواهینامه های ایزو با توجه به زمینه فعالیت سازمانها تعریف میگردد

انواع استاندارد ایزو – نتیجه نهایی

انواع استاندارد ایزو بستگی بدلیل اخذ مدرک مربوطه و نوع ایزو مرتبط دارد. و حیطه و شاخه فعالیت متاقضی ایزو ، ابتدا ایزو و مراکز صدور ایزو را معرفی کرد. سپس انواع مختلف انرا بیان میکنیم.

گواهینامه ایزو چیست؟

گواهی ایزو را یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize بانام مخفف سازمان iso تعریف میکند. وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین تعداد بسیار زیادی قوانین و پروتکل ها برای بهترشدن یک مجموعه میباشد که بواسطه شرکتش خدمات بهتری ارائه کند. و پیشرفت قابل لمس داشته و رضایت مشتریان را کسب کند.

مراجع CB

گواهی ایزو را مراکزی صادر میکنندکه CB نام دارد CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، همگی CB ها در جهان زیر نظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند.

AB  چیست؟

مخفف ACCREDITY BODY است بمعنی موسسه اعتبار دهی هرکشور AB مجزا و بخصوصی داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستندکه بنوعی انهانیز ازاین انجمن اعتبار میگیرند نام مجمع IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن درهرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده در ایرانNACI  تنها AB شناخته شده این کشور از سوی مجمع iaf است.NACI  نیز برای انتخاب CBهای خود قوانینی را وضع کرد وپس از ان 15 CB تحت نظارتش فعالیت میکنند.

مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF

گواهی ایزو در ایران در مراکزی خصوصی نیز صورت میپذیردکه مستقیما زیرنظر انجمن IAF نیستند و اصطلاحا بهشان غیر IAF عنوان می دهند. انجمنی خصوصی بصورت مجزا از انجمن IAF فعالیت دارد بوسیله CB خصوصی گواهی ایزو صادر میکند این گواهی ها از نظر قیمت و زمان بسیار کمتر از گواهیهای ایزو صادر شده از طریق مراجع تحت نظر انجمن IAF هستند و در ایران بخاطر شرایط سیاسی و کنترل کمتربه نسبت اروپا کاربرد بیشتری دارد.

دریافت ایزو در برهه اول نیاز به فهمیدن دلیل شخص یا مجموعه بخاطر گرفتن گواهی ایزو دارد، یعنی ابتدا باید شخص یا مجموعه دلیل گرفتن گواهی ایزو را برای خود و هیئت مدیره روشن کنند و سپس مطابق بادلایل اخذ ایزو در این تلاش کنند.

انواع استانداردهای ایزو

انواع استانداردهای ایزو قابل دریافت یک مجموعه به شاخه فعالیت شرکت یا مجموعه بستگی دارد. در اینجا به چند شاخه فعالیت و ایزو های مرتبط رایج اخذ گواهینامه ایزو میپردازیم.

ایزو9001 چیست؟ – خلاصه

رایجترین ایزو برای مشاغل وبه نوعی مادر و پیش نیاز تمام استانداردها هست.  استانداردی عمومی من باب تمام شاخه فعالیت میباشد. این ایزو به سیستم مدیریت کیفیت در یک مجموعه اشاره میکند.

ایزو 14001 چیست؟ – خلاصه

گواهینامه ایزو 14001 نیزبه نوعی میتوان از نوع عمومی گواهیهای ایزو نامید. بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت و موارد مرتبط محیط زیست رادریک شرکت بیان وبررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانها را راهنمایی میکند تا فعالیتشان بر روی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد. یعنی با فعالیت خود عامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشند. با اینکار محیط زیست را میتوان برای نسلهای آینده حفظ کرد. بطور مثال مشوق سازمانها و یا شرکتها برای جایگزینی سیستمهای قدیمی خودمیشود.

بطور مثال بجای سیستم کاغذی وایجاد زباله بازیافت وصرف هزینه با علم امروز ازنوع سیستمهای بروز اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازبرنامه و فضای مجازی همسو با تکنولوژی تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ بهره ببرند. گواهینامه ایزو 14001بابت تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود.

ایزو 45001 چیست؟ – خلاصه

گواهی نامه ایزو 45001 درحقیقت جایگزین OHSAS18001 است. یعنی تکمیل و توسعه یافته استاندارد اهساس 18001 میباشد.  درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شد. دریافت مدارک ایزو 45001 امروزه ازسال 2018 جایگزین اهساس 18001 گردید.

ایزو 45001 درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین گردید. پس ازتصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل ازگواهینامه OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورداستفاده قرار گرفت. استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از انواع گواهیهای مهم موردنیاز منباب شرکت در مناقصات میباشد.

گواهی ایزو 45001 موارد مربوطه امور ایمنی و بهداشت کارکنان در یک مجموعه یاسازمان را بررسی میکند. در کل باقوانین معین توسط سازمان ایزو، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی قوانینی را تعیین میکند. یعنی کارکنان بتوانند درون محیطی ایمن کارکنند. همچنین ریسکها و خطرات رادر محیط کار بحداقل برساند.

گواهی IMS

انواع استاندارد ایزو و ازانواع ایزوها یکی ازمهمترین گواهی ها، گواهینامه IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه است. IMS از تهیه و تدوین و بنوعی ادغام سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی، ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای گواهی صادر میگردد.

گواهیIMS یک گواهینامه ویا استاندارد مختص بموضوع خاص نیست. بلکه یک گواهی از تدوین استانداردهای ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ هست. دریافت مدرک IMS بدان معناست که یک سازمانی سه استاندارد فوق رابا هم و بصورت همزمان کسب کند. در اینصورت سازمانی موفق هست که یک سیستم مدیریت یکپارچه را در سازمان یا شرکت خود اجرا کند.

باما درتماس باشید…

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

10 Responses

 1. جهت اخذ گواهینامه ایزو از مرکز naci باید چه مراحلی را طی کنیم؟ آیا باید مستقیم به مرکز naci مراجعه کنیم؟ یا اینکه کلیه پروژه اخذ را مرکز سیستم کاران انجام میدهد؟ لطفاً آدرس شرکت را برای مراجعه حضوری بفرمایید.

 2. برای دریافت استانداردهای ایزو چه مراحلی را باید طی کنیم تا به اخذ گواهینامه برسیم؟ این صدور گواهینامه ها ممیزی سخت گیرانه هم داره؟

 3. آدرس لیست کامل استانداردهای ایزو را اگر دارید لطفاً لینکش را برای بنده ایمیل کنید. از طریق سایت ایزو وارد شدم ولی چون به زبان انگلیسی تسلط ندارم گفتم شما یه مجموعه دسته بندی برای من بفرستید.

 4. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو که در ایران فعالیت میکنند و تحت اعتبار IAF هستند شما باهاشون کار میکنید؟ آیا میشه برا کم‌کردن هزینه های ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون واسطه با مراجع ارتباط بگیریم و انواع گواهینامه‌های ایزو مورد نیاز را دریافت کنیم؟

 5. استاندارد ایزو از مراجع تحت اعتبار کشور آمریکا صادر میکنید یا بخاطر تحریم‌ها با این شرکت‌ها کار نمی کنید؟ اگر جواب مثبت هست لطفاً نام Certifications Body تحت اعتبار AB آمریکا را همراه با فرم ثبت نام و قیمت برای بنده ایمیل نمایید. سپاس

 6. لیست کامل استانداردهای ایزو جهت آموزش مشاوره و کارشناسی گواهینامه ایزو میخواستم. شما نیروی کار نیاز ندارید. مهندسی صنایع دارم ولی سوابق کاری ندارم.

 7. گواهینامه IMS را برای حضور در مناقصه شرکت آب و فاضلاب میخواستم. کارفرما IMS را برای مجموعه و دو تا گواهی نامه اموزشی HSE را هم برای پرسنل مجموعه . شماره کارت بدید هر چقدر هزینش بشه میدم فقط خیلی عجله دارم.

 8. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را از طریق قانونی و معتبر بخواهیم بگیریم چقدر باید زمان و هزینه صرف کنیم و شما با کدام مراجع و CB هایی کار میکنید؟ لیستش را میشه بر روی خط واتساپ شرکت بفرستید .

 9. استاندارد ایزو یا همان گواهینامه های ایزو را بصورت یک روزه هم میشه گرفت
  ما منتظر هستیم در یک مناقصه شرکت کنیم و نمیدونیم داشتن گواهی ایزو جز مدارک درخواستی کارفرمایان هست یا نه
  گفتیم اگر زود آماده میشه خیلی زود اقدام نکنیم و درصورت نیاز گواهی نامه ایزو بگیریم …

 10. سلام خسته نباشید برای ورود به وندور لست شرکت نفت گواهینامه های ایزو ISO 9001 سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات و استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مناسب هستند و اینکه ایا حتما باید گواهینامه اصلی و تحت اعتبار IAF برای عضویت در وندور دریافت کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo