روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها
5/5 - (10215 امتیاز)

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها اقدامات لازم جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها را تعریف میکند. همچنین روش اجرایی مدیریت ریسک ها و فرصت ها بایستی با در نظر گرفتن بندهای 4 – 1 – درک سازمان و محیط آن و همچنین 4 – 2 – درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع به ریسکها و فرصتهای مورد نیاز سازمان بپردازد. روش اجرایی تدوین شده پیش روی شما متقاضیان محترم بر طبق به روزترین مستندات ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 تهیه و تدوین و منتشر شده است.

روشهای اجرایی دیگر را می توانید به رایگان از منوی خدمات مرکز ، به روی منوی نمونه مستندات ISO ، نمونه روشهای اجرایی ISO بروید. روشهای اجرایی مورد نظر خود را به رایگان به همراه فرمهای ISO دانلود کنید و به رایگان دریافت نمایید.

1- هدف :

هدف از تدوین این روش اجرایی شناسایی، تجزیه و تحلیل، تعریف و پیگیری اقدامات کنترلی و اصلاحی ریسکها و فرصتها در حوزه کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی هست.

2 – دامنه کاربرد :

این روش در تمامی واحدها و فرایندهای موثر بر کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی کاربرد دارد .

3 – مسئولیت ها :

مسئولیت نظارت : مدیریت ارشد

مسئولیت اجرا : مدیران واحدها

 

4 – شرح :

4-1- شناسایی ریسکها و فرصتها

کلیه مسئولین واحدها (معاونت ها) همزمان با دوره پایش فرایندها، موظف هستند تا نسبت به شناسایی و ثبت ریسکها و فرصت های حوزه های کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی تحت اجرای خود، مطابق با فرم ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 اقدام نمایند. از جمله مواردی که بایستی در این شناسایی لحاظ گردد می توان به راهبردها و تصمیمات، عملیات، فرآیندها، منابع انسانی، وظایف، پروژه ها، محصولات یا خدمات و دارایی ها و… نام برد.

4-2- تحلیل و ارزیابی ریسکها و فرصتها

نماینده مدیریت وظیفه دارد نسبت به پیگیری و جمع آوری فرم ریسکها و فرصتها که توسط مسئولین واحدها (معاونتها) تهیه شده اند را جمع آوری و با برگزاری جلسات عمومی و تخصصی با مدیران ذیربط با هر از ریسکها و فرصتها نسبت تحلیل و ارزیابی آنها اقدام می کند. در این تحلیل کسب نظرات کلیه افراد مرتبط با موضوع ضروریست. نتیجه این جلسات و تحلیل ها، تصدیق وجود ریسک و فرصت بهمراه تعیین ارجحیت و الویت مدیریت آنها می باشد. لازم به ذکر است نتیجه این تحلیل و ارزیابی ها در همان فرم ریسک / فرصت با F-05-00-01 ثبت و نگهداری می گردد.

4-3- تعریف و اجرای اقدامات مرتبط با ریسکها و فرصتها

در همان جلسات تحلیل و ارزیابی ریسکها و فرصتها و با حضور نهایی مدیر عامل (در صورت ضرورت) نسبت به تعریف اقدامات مرتبط با ریسکها و فرصتها عمل می گردد.

گزینه های پرداختن به ریسک ها می تواند شامل موارد زیر باشد: اجتناب از ریسک ، قبول ریسک به منظور دنبال کردن یک فرصت ، حذف منبع ریسک ، تغییر احتمال یا عواقب ، به اشتراک گذاری ریسک به وسیله تصمیم گیری آگاهانه و همچنین فرصت ها می توانند منجر به روال های جدید، ایجاد محصولات جدید، گشایش بازار های جدید، پرداختن به مشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده از فناوری جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسب برای پرداختن به نیازیهای سازمان یا مشتریان آن شوند.

هرگونه اقدامی که جهت کنترل ریسک و یا دنبال کردن فرصت تعریف گردد بایستی در فرم ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 ثبت شده و همچنین مطابق با همین فرم، منابع مورد نیاز، مسئول یا مسئولین انجام و مهلت انجام و زمان ارزیابی اثربخشی اقدامات تعریف می گردد. به جهت حصول اطمینان از تحت کنترل در آوردن همه ریسکها و فرصتهای شناسایی شده، تمامی ریسکها و فرصتها مندرج در فرم ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 توسط نماینده مدیریت شماره گذاری می گردد و در فرم لیست پیگیری ریسکها و فرصتها با کد F-05-00-02 ثبت و پایش می گردند.

 

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها – نکات مهم

نکته 1: در راستای اجرای مدیریت ریسک چنانچه عدم انطباقی کشف گردید بایستی مطابق با روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی با کد P-02 این موضوع مدیریت گردد.

نکته2: گاهی اوقات یک ریسک می تواند در عین این که ریسک هست در مقطعی دیگر فرصت تلقی گردد و برعکس. لذا برای چنین مواردی بایستی با دقت بیشتری نسبت به تحلیل ، ارزیابی و تعریف و اجرای اقدامات عمل کرد.

نکته3: چنانچه در ارزیابی ریسک ، بین افراد مرتبط تصمیم گیرنده اختلاف نظری در خصوص شدت وقوع و یا احتمال وقوع پیش آید، بایستی این ارزیابی با دقت بیشتر و از نظر علمی و فنی دقیق تر انجام گردد. این نوع ارزیابی ریسک به سازمان این امکان را می دهد تا دامنه و شدت اثر هر یک از مواقع محتمل الوقوع ناشی از عدم قطعیت فضای کسب و کار را بر دستیابی به استراتژی هایش تحلیل نماید. در اغلب روش ها، ارزیابی ریسک بر اساس دو مولفه احتمال وقوع (Like hood, Probability) و شدت (Impact, Severity) و معمولا بر اساس ترکیب روش های کمی و کیفی انجام می پذیرد.

نکته4: هرگونه اعمال تغییرات در کلیه موضوعات سازمان شامل محصولات یا خدمات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرایندها، روشهای اجرایی، دستورالعملهای کاری و … بایستی مطابق با روش اجرایی مدیریت تغییرات با کد P-08 و روش اجرایی مدیریت دانش با کد P-09 نیز عمل نمود.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف

نام

کد

6-1

فرم ریسک / فرصت

F-05-00-01

6-2

فرم لیست پیگیری ریسکها و فرصتها

F-05-00-02

 

7- مدارک مربوطه :

ردیف

نام

کد

7-1

روش اجرایی مدیریت تغییرات

P-08

7-2

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

P-02

7-3

روش اجرایی مدیریت دانش

P-09

اخذ دریافت گواهینامه ایزو

روش اجرایی مدیریت ریسک ها و فرصت ها – نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی به روش اجرایی در ابتدا شناسایی ریسکها و فرصتها هست. ریسک ها و فرصت ها در حوزه های مختلف کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت و … ابتدا بایستی مورد شناسایی قرار بگیرند. در مرحله بعد تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها هست. سپس تحلیل و ارزیابی ریسکها و فرصتها توسط نماینده مدیریت صورت میپذیرد. مدیریت با توجه به فرمها و جمع آوری فرم های پر شده با برگزاری جلسات عمومی با حضور مدیران مجموعه این ریسک و فرصت ها را مورد بررسی قرار میدهد. سپس اقدامات لازم متناسب با حضور مدیریت عامل تعریف می گردد. اقدامات لازم جهت پیگیری ریسک ها و فرصت ها انجام میگیرد. این روش اجرایی می تواند در دریافت گواهینامه ISO 31000 خیلی موثر باشد.

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها ، استاندارد های ایزو

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها مختص تمامی استاندارد های ایزو می گردد. یعنی بند روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها در تمامی مستندات ایزو تعریف گردیده است. یعنی وقتی به مستندات انواع گواهینامه ایزو برخورد می کنید با دستورالعمل مدیریت ریسکها و فرصتها برمیخورید. در متن مستندات ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) ، مستندات ایزو 29001 ( سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ) ، مستندات ایزو 10006 ( سیستم مدیریت پروژه ) و تمامی استانداردها و انواع گواهی نامه ایزو ، روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها تعریف شده است.

دریافت گواهینامه ایزو هنگامی که انجام میگیرد، مستندات ایزو نیز برای شرکتها تدوین میگردد. مراجع صادر کننده ایزو وظیفه شناس همچون سیستم کاران ، بدنبال اخذ گواهینامه ISO ، مستندات ایزو را به طور کامل و حتی رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

نمونه مستندات ایزو مشابه یک گنج برای فعالان در حوزه ی ISO می باشد. دسترسی همه به نمونه مستندات ایزو ، امروزه توسط سیستم کاران – سازمان مرکزی به راحتی قابل انجام است. البته خیلی از شرکتها و افراد همین نمونه مستندات ایزو را از سایت سیستم کاران بطور رایگان دانلود می کنند. سپس مستندات را با مبالغ هنگفتی به مشتریان خود می فروشند. شما عزیزان همواره برای دریافت پکیج مستندات ایزو از همین سایت اقدام نمایید. برای ملاحظه لیست کامل و دانلود رایگان مستندات ایزو کلیک نمایید.

سیستم کاران به عنوان اولین و بزرگترین مرکز فعال در حوزه آموزش ISO در خدمت شماست.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

13 Responses

 1. با توجه به استانداردهای ایزو چطور میشه ریسکهای مجموعه رو شناسایی کرد؟ وقتی ریسکها شناسایی شد چطور می تونیم برای رفع و کنار زدن ریسک اقدام کنیم؟

  1. با توجه به نوع استاندارد ایزو تعریف شده در حوزه کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت و اقدامات مقتضی منطبق با آنها ریسک ها و فرصتها شناسایی می شود. با توجه به فرم ارزیابی ریسک و فرصت نماینده مدیریت در جلسه ای با مدیران مجموعه ریسکها و فرصتهابررسی و اقدامات لازم جهت اجرا اتخاذ میگردد.

 2. جناب مهندس ما به چند تا گواهی نامه ایزو احتیاج داریم که ریسک‌ها و فرصتها و خطرات را شناسایی کنه ولی کلا هیچی از مطالبی که گفتید سر در نیوردیم یک کلام صفر تا صد را خود شما انجام میدید فقط زمان و هزینه و قرار ملاقات ها را برای ما تعیین و تعریف کنید. ممنون

 3. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ و گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ بدون روش های اجرایی و حذف پیاده سازی مستندات استانداردهای فوق صادر میشن. چون هدف ما صرفا تبلیغ و فعلا نه نیرو نه زمان و از همه مهمتر هزینه لازم را نداریم

 4. فرم های بارگذاری شده مشاهده شد فقط موضوع اینکه برای تکمیل گزینه های مربوطه به راهنمایی و مشاوره نیاز داریم و از طرفی مجموعه ما تهران نیست. امکان مشاوره و راهنمایی بصورت تلفنی و از طریق ایمیل ممکن هست؟

 5. پیاده سازی مستندات سیستم مدیریت ریسک ها و فرصتها حدودا چقدر زمان بر هست و اجرای این پروژه فقط با استخدام یک کارشناس انجام میشود یا نیازمند کار تیمی می باشد؟

 6. روش اجرایی ریسک و فرصت با عناوین مختلفی ذکر میگردد.
  روش اجرایی ریسک و فرصت
  دستورالعمل ریسک و فرصت
  روش اجرایی ریسکها و فرصتها
  دستورالعمل ریسکها و فرصتها
  فرم ریسک و فرصت
  فرم ریسکها و فرصتها
  رویه ریسکها و فرصتها
  مدیریت ریسک و فرصت
  و خیلی عناوین دیگر
  همه اینها یک مفهوم دارد.

 7. دستور العمل ریسک ها و فرصتها فقط مربوط به گواهی نامه های ایزو میشود یا با اخذ گواهینامه HSE هم این مستندات قابل طراحی و اجرا هستند می‌خواهیم اگر چنین چیزی امکان داره دیگه برای گواهی ایزو هزینه نکنیم و با توجه به اینکه برای مناقصه به گواهی نامه HSE نیاز داریم این دستور العمل را هم طراحی و اجرا کنیم.

 8. گواهینامه hse را سال گذشته برای حضور در یک مناقصه گرفتیم ولی پیاده سازی واقعی نداشتیم تا روش مدیریت ریسکها و فرصتها را انجام دهیم سوال این هست که الان میتونیم گواهینامه hse را روی گواهینامه hse با اعتبار iaf سوییچ کنیم و پیاده سازی واقعی داشته باشیم؟

 9. گواهینامه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکها و ایمنی شغلی را هم صادر می‌کنید؟ آموزش و نحوه ثبت‌نام دوره های آموزشی در مرکز شما چگونه است.میتونیم بصورت آنلاین گواهی های آموزشی که نیاز داریم را دریافت کنیم ؟

 10. روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها بصورت واقعی حدودا چقدر زمان بر هست برای مجموعه ای حداقل با ۱۰۰۰ نفر پرسنل و کارگر؟ فایل کامل دستور العمل مدیریت ریسکها و فرصتها را هم میخواستم.

 11. گواهینامه HSE همان روش ها و دستورالعمل های مدیریت ریسکها و فرصتها میشه یا استاندارد دیگری محسوب میشه ؟ می‌خواهیم ببینیم برای حضور در مناقصات جهت اثبات پیاده سازی مدیریت ریسکها و فرصتها hse را بگیریم کافیه ؟

 12. روش اجرایی مدیریت رسیک ها و فرصت ها جزو گواهینامه های ایزو 9001 و 14001 و 45001 هستش یا بخشی از گواهینامه HSE می باشد روش اجرایی مدیریت که ریسکها و فرصتها اقدامات لازم جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها را تعریف میکند اگر پیاده سازی شود واقعا تاثیری بر عملکرد سازمان دارد؟ چطور میتوان تاثیر این روش ها را اندازه گیری کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo