شرکتهای ممیزی ایزو ISO

تمدید گواهینامه ایزو
5/5 - (5871 امتیاز)

 شرکتهای ممیزی ایزو ISO

شرکتهای ممیزی ایزو ISO شرکتهایی هستند که وظیفه ممیزی گواهی ایزو را بر عهده دارند. نهادهای صادرکننده انواع گواهی نامه ایزو شخصی را بعنوان ممیز جهت ممیزی میفرستند به شرکتهای متقاضی گواهینامه ISO تا آنها را مورد ممیزی قرار دهد. شخص ممیز تمامی امکانات شرکت متقاضی را بررسی میکند. با اجرای یک ممیزی اصولی عدم انطباقها را در تمامی فرآیندها کشف میکند. سپس سازمان موظف هست که عدم انطباقها را برطرف کند. این عدم انطباق شامل تمامی فرآیند سازمان متقاضی میگردد. شخص ممیز فرآیند و عملکرد سازمان را طبق مستندات بررسی میکند تا ببیند سازمان فرآیندهای تعریف شده درون مستندات را اجرایی کرده است یا خیر.

ممیزی ایزو مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

ممیزی ایزو جهت گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF ضروری و الزام میباشد. احتمالا اینجا سوال پیش میاید که IAF چیست؟ مراجع ثبت و صدور گواهی ISO در اصطلاح CB نام دارد. CB خودش نیز تحت نظر و اعتبار AB فعالیت مینمایند. در نهایت خود این AB زیر نظر یک مرجع بالا دست با عنوان IAF مدیریت و اعتبار دهی میشوند. اینگونه گواهینامه دارای اعتبار IAF قطعا نیاز به ممیزی دارد. یعنی الزاما بایستی ممیزی انجام دهند. چون یکی از مراحل اصلی ثبت و صدور گواهی ISO انجام ممیزی میباشد.

مراجع iaf کشورهای جهان

مراجع تحت اعتبار iaf در جهان همان نهادهای دولتی هر کشوری هستند. میتوان از این مراجع IAF بدین مراجع بعنوان مثال یاد کرد: NACI ایران ,IAS  آمریکا, انگلیسUKAS  و در آلمان DAKKS, SAS  سوئیس,ACCREDIA  ایتالیا,JAS-ANZ  استرالیا. ممیزی اینگونه گواهی ISO با اعتبار iaf زمانبر میباشد. زیرا بایستی تک تک فرآیندها بررسی شده و عدم انطباق تک تک فرآیندها بررسی و رفع شود.

ممیزی شرکتهای ممیزی ایزو غیر IAF

سازمانهای ممیزی کننده ایزو غیر IAF زیاد به اصول ممیزی پایبند نیستند. همچنین ممیزی را به درخواست سازمان متقاضی انجام میدهند. اما نیاز به ممیزی در حیطه گواهی ایزو غیر آی اف نبوده و الزامی نمیباشد. در صورت نیاز خود مشتری، مراجع غیر IAF نیز که تعدادشان درون ایران 500 الی 600 عضو هستند شخصی بعنوان ممیز را به شرکت متقاضی گواهی ایزو میفرستد که ممیزی را انجام میدهد. ولی سختگیرانه عمل نمیکند و جهت رفع عدم انطباقها سختگیری نمیکند. برای همین راحت سازمان را جهت دریافت گواهی نامه ISO تایید میکند. ممیزی اینگونه گواهی ایزو غیر iaf از لحاظ زمانی زمانبر نمی باشد.

انجام ممیزی اصولی و استاندارد راه و روش خود را دارد. ممیز یک چک لیست مهیا میکند که درونش تمامی فرآیندهای لازم را نوشته و طبق چک لیست انطباق و عدم انطباق را بررسی میکند.

نهادهای ممیزی انواع گواهی ایزو با این تفاسیر همان شرکتهایی میباشند که وظیفه ثبت و صدور گواهینامه ایزو را با هر گونه اعتبار بر عهده دارند. این شرکتها شخصی را که اغلب بعنوان مشاور هستند بعنوان ممیز به شرکتهای متقاضی درخواست استاندارد ایزو میفرستد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هر گونه خدمات اطلاع رسانی در خصوص گواهینامه ISO و ممیزی ایزو جهت متقاضیان عزیز میباشد.

استخدام ممیز ایزو
ممیزین یاهمان کارشناسان ایزو، کارشناسان و بازرسانی هستندکه وظیفه انها بررسی میزان تطبیق استانداردها هست

ممیزی ایزو چیست؟

ممیزی ایزو چیست؟ مرحله ممیزی ایزو یکی از مراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد که توسط ممیز انجام میگیرد. روند دریافت گواهی نامه ایزو شامل مراحل مختلفی میشود که مهمتر از همه انتخاب مرجع صادر کننده ایزو میباشد. انتخاب مرجع صادر کننده در روند اخذ دریافت گواهینامه ایزو و زمانبر بودن و همچنین هزینه و سهولت دریافت گواهی نامه ایزو بسیار موثر است.

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اولین مرحله، انتخاب مرجع صادر کننده ایزو میباشد. سپس مستند سازی و پیاده سازی میباشد که در این مرحله مستندات آماده میشود. نمونه مستندات معمولا رایگان در اختیار سازمان قرار میگیرد.

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو

سطح سخت گیری ممیزی این است که مرجع صادر کننده تا چه حد معتبر و سختگیر باشد. شخص ممیز تا چه حد سختگیرانه در خصوص انطباقها و عدم انطباقها برخورد کند و اعتبار گواهینامه ایزو در چه جایگاهی باشد، انجام میپذیرد. ممکنست مرجع صادر کننده ای سختگیرانه بابت ممیزی برخورد کند که سازمان متقاضی درخواست گواهینامه ایزو با مشکل روبرو شود. حتی ممکنه طی چندین مرحله ممیزی دستور صدور گواهینامه ایزو داده شود. یعنی انطباقها و عدم انطباقهایی مشاهده شود که طی چندین مرحله مورد تایید قرار گرفته و حل شود.

ممیز عدم انطباقها را بررسی میکند و با راهنمایی مشاور، سازمان عدم انطباقها را برطرف میکند. بعد از رفع عدم انطباقها ممیز گواهی نامه ایزو را توصیه می نماید. گاهی برخی عدم انطباقها نیاز به سختگیری ندارد و میشود از آن عدم انطباقها گذشت. اما گاهی برخی عدم انطباقها ممکنست طبعات خوبی نداشته باشد و بایستی رفع گردد.

ممیزی ایزو همانطور که گفتیم بعد از مرحله مستندسازی و همچنین پیاده سازی ISO انجام میگیرد. زمانی که مرجع صادر کننده انتخاب شد و پروسه دریافت گواهینامه ISO وارد مرحله پیاده سازی گردید.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

سیستم کاران مستندات لازم را در اختیار شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو میگذارند. شرکت و یا مشاور، مرجع صادر کننده ایزو با انتخاب شرکت متقاضی الزامات معین مستندات را به مرحله پیاده سازی در می آورد.

گواهینامه ایزو صادره از طرف مراجع IAF سختگیری بیشتری میشود. لذا بایستی مستندات بطور کامل تهیه و اجرا گردند.

ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو

مرحله ممیزی ایزو در دو مرحله ممیزی داخلی و ممیزی خارجی میباشد. ممیزی داخلی توسط خود سازمان انجام میپذیرد. ولی در ممیزی خارجی ممیزی توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ISO انجام میگیرد.

ممیزی ایزو در واقع بررسی انطباقها و عدم انطباقها میباشد. پاس کردن ممیزیهای مرحله اول و دوم مهمترین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد. زیرا شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بایستی از لحاظ دریافت گواهینامه ایزو و شرایط اخذ گواهی ایزو مورد بررسی قرار گیرد. سپس مشخص گردد که آیا حائز شرایط دریافت گواهینامه ISO میباشد. چنانچه گواهینامه ایزو درخواستی از طرف مراجع دارای اعتبار IAF باشد سختگیرانه تر خواهد بود. بنابراین سازمان بایستی شرایط لازمه را مهیا کند تا در مرحله ممیزی توسط شخص ممیز رد نشود. مراجع غیرIAF در حیطه ممیزی سختگیری بسیار کمتری میکنند.

متقاضیان ممیزی ایزو

کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو جهت اطلاع از اینکه ممیزی چیست و اینکه اصلا ممیز کیست ممکنست درون گوگل با این عناوین جستجو نمایند:

 • ممیزی چیست؟
 • ممیز کیست؟
 • روش ممیزی گواهینامهISO  چگونه است؟
 • شرکتهای ممیزی ISO چه شرکتهایی هستند؟
 • سرممیزی چیست؟
 • شغل ممیزی چیست؟
 • وظایف ممیز ایزو چیست؟

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سابقه درخشان در خدمت شماست. این مرکز در خصوص مشاوره و اطلاع رسانی در حوزه انواع گواهینامه ایزو و همچنین ممیزی انواع گواهینامه ایزو جهت متقاضیان محترم میباشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز رایگان میباشد.

گواهینامه ISO و ممیزی مراقبتی

گواهی نامه ISO و ممیزی مراقبتی در اصطلاح لاتین Surveillance Audit میگویند.

فلسفه ممیزی مراقبتی گواهی نامه ISO چیست؟

چراشرکتهای دارای گواهینامه ISO باید ممیزی مراقبتی انجام دهند؟

ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO برای اکثر شرکتها لازم الاجرا میباشد شرکتهای تولیدی ، سازمانهای بزرگ ، نهادهای دولتی ،که گواهینامه ISO دریافت کردند، موظف هستند تا ممیزی مراقبتی انجام دهند. اجرای این ممیزی مراقبتی باید توسط کسانی انجام شود که مجری صدور گواهینامه ISO هستند.

مراحل اجرای ممیزی مراقبتی برای گواهینامه های ISO چگونه میباشد؟

پس از دریافت گواهینامه ISO توسط شرکتها ، سازمانها و مجموعه ها، CB صدور گواهینامه ISO برای انجام ممیزی سالیانه الزامی که باید انجام دهند. بازرسی، برای شرکت مربوط اعزام میکنند. ممیز یا بازرس مدارک و مستندات اثبات کننده اجرای سیستم و الزامات اجرایی را چک میکند. هر گونه عدم انطباق که همخوانی با این مدارک ندارد مجدد مهلت دوباره به این شرکتها میدهند تا عدم انطباقها را برطرف کند. مجدد ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO با هماهنگی CB مورد نظر انجام میشود. بازرس دوباره برای بازرسی اعزام شود تا صلاحیت انطباقها تایید شود.

در خصوص بحث ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO بازرس اعزامی ممیزی مراقبتی ، سعی خود را بر این خواهد گذاشت که بتواند سریعتر و با سرعت بیشتر بحث ممیزی مراقبتی گواهینامه ISO را به پایان برساند. اما در بعضی موارد CB صادر کننده گواهینامه ISO بشدت سخت گیری میکنند. لذا به راحتی این انطباقهای شرکتها یا سازمان یا هر مجموعه ای که دارای گواهینامه ISO هستند را تایید نخواهد کرد.

گواهینامه ایزو | از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟
گواهینامه ایزو | از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر و ارزان و فوری

گواهینامه ایزو از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

گواهینامه ایزو | از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟
گواهی نامه ایزو چیست؟
شرایط ثبت نام گواهینامه ایزو چیست؟
آدرس سایت ثبت نام گواهی ایزو
مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو
مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو IAF
مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو غیر IAF
تفاوت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو IAF و گواهینامه ISO غیر IAF
 • گواهی نامه ایزو چیست؟
 • از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟
 • مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو کدامند؟
 • شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران کدامند؟
 • نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو ISO کدامند؟
 • گواهینامه ISO چیست؟
 • نهاد معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو ISO چه نهادهایی هستند؟

و هزاران سوال دیگر که برای متقاضیان اخذ گواهی ایزو پیش میاید.

در اولین گام برای متقاضیان ثبت و صدور گواهی نامه ایزو سوالات متعددی پیش میاید. آنها به دنبال دریافت تمامی سوالاتشان درون فضای مجازی میگردند. درون مرورگرهای مختلف جستجو همچون گوگل به دنبال کسب اطلاعات بیشتر می گردند. هر کدام با عبارتی ممکنست جستجو کنند که مختص خودشان هست.

مرکز سیستم کاران به عنوان یکی از اولین و بزرگترین مراجع مشاوره و نیز ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد. سیستم کاران با حضور مشاورین با تجربه و خدمات مشاوره رایگان در خدمت متقاضیان اخذ و ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد.

گواهینامه ایزو چیست؟

از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ گواهی نامه ایزو یکی از انواع گواهینامه های مورد نیاز و مهم برای شرکتهاست که با اهداف مختلف و متعددی به دنبال دریافت گواهینامه ایزو می روند و از این جهت نیز با سوالات متعددی روبرو خواهند شد. عمده اهداف و متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ، گواهی ISO را می خواهند برای اینکه درون مناقصات شرکت کنند و یا دریافت گواهی ایزو را برای صادرات میخواهند و یا اهداف دیگر که اگر بخواهیم اهداف شرکتها را از دریافت گواهینامه ایزو ISO به طور کلی بررسی و طبقه بندی کنیم می توانیم چنین بیان کنیم.

اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت درون مناقصات

دریافت گواهینامه ایزو برای صادرات

اخذ گواهی نامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی

دریافت گواهی ایزو برای رقابت میان رقبا

اخذ گواهی نامه ایزو برای مطرح شدن در بازارهای داخلی

دریافت گواهینامه ایزو برای مطرح شدن در بازارهای جهانی

اخذ گواهی ایزو به منظور پیاده سازی واقعی

و بسیاری از اهداف دیگر که شرکتها جهت دریافت گواهی ایزو دنبال می کنند. اما غالبا در صادرات بیشتر پیش میاید که شرکتها به دنبال اخذ گواهی ایزو می روند. آنچه مهم هست مراجع صادر کننده ایزو هستند که بعد از تعیین هدف دریافت گواهینامه ایزو نوبت به مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو می رسد که در ادامه به این مبحث خواهیم پرداخت.

مرکز سیستم کاران به عنوان یکی از اولین و بزرگترین مراجع مشاوره و نیز ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد. سیستم کاران با حضور مشاورین با تجربه و خدمات مشاوره رایگان در خدمت متقاضیان اخذ و ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد.

گواهی نامه ایزو | مراجع صدور گواهینامه ایزو

 

شرایط ثبت نام گواهینامه ایزو چیست؟

سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در هر نوع کسب و کاری می‌توانند متقاضی انواع گواهینامه‌های ایزو باشند. سازمان بین المللی استاندارد ISO برای تمام مشاغل صنعتی، تولیدی و غیر تولیدی و خدماتی استاندارد‌های ایزو را تهیه و تدوین نموده است. بنابراین هر سازمانی که دارای یک دفتر مرکزی یا یک مجموعه فعال در حال انجام فرآیند داشته باشد می‌تواند قوانین و الزامات استاندارد‌های ایزو را طراحی و اجرا نماید. شرایط ثبت نام ایزو بسیار آسان است.

اهداف سازمانها در انتخاب نوع CB یا مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو تأثیر می‌گذارد. انتخاب نوع CB شرایط طراحی و اجرا و آموزش و مشاوره و پیاده سازی مستندات ایزو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو با اعتبار IAF نسبت به طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریتی ایزو سخت گیری می‌کنند. در نتیجه مجموعه خواهان ایزو ملزم هست مراحل تهیه نمونه مستندات، مشاوره و آموزش کارکنان و اجرا و ممیزی ایزو را کامل و جامع طی نماید.

بنابراین شرایطی همچون حجم سازمانی و تعداد پرسنل و تعداد فرآیندهای سازمانی و تعداد گواهینامه‌های ایزو در مدت زمان و هزینه صدور اثر گذار خواهند بود. اما اگر سازمان‌های خواهان ایزو CB های بدون اعتبار IAF را انتخاب نمایند الزامی در اجرای واقعی استاندارد‌های ایزو ندارند. در نتیجه گواهینامه ایزو صرف نظر از وسعت سازمانی و تعداد نیروی انسانی در مدت زمان کوتاهی با هزینه بسیار کم صادر می‌شود.

 

آدرس سایت ثبت نام گواهینامه ایزو چیست؟

اکثر سازمانها و شرکتها جهت اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو در فضای مجازی گوگل آدرس سایت ثبت نام ایزو را جستجو و دنبال می‌کنند. اما فقط با آدرس و اسامی شرکتها و مراکز مشاوره فعال در حوزه ایزو روبرو می‌شوند‌‌. سایت واحد و مشخصی جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو وجود ندارد. آیا میتوان در سایت ISO برای اخذ ایزو ثبت نام کرد؟

جواب خیر است. مالکیت سایت ISO به آدرس WWW.ISO.ORG برای سازمان بین‌المللی استاندارد هست. سایت ایزو صرفاً جهت اطلاع رسانی و انتشار اسامی استانداردهای ایزو به اضافه مشخصه‌های فنی آنها می‌باشد. وظیفه سازمان ایزو ثبت و صدور گواهینامه ایزو نمی‌باشد. بنابراین سازمان‌ها و شرکت‌های خواهان ایزو باید جهت ثبت و سفارش انواع گواهینامه ISO ابتدا با یک مرکز مشاوره ایزو ارتباط برقرار نمایند.

شرکت‌های فعال در حوزه ایزو بعنوان مراکز واسطه میان مشتریان و مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند. روش کار بدین صورت است که فرم ثبت نام گواهی نامه ایزو در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. بعد از تکمیل فرم درخواست کلیه مراحل اخذ توسط مرکز مشاوره کنترل و هدایت می‌شود.

 

مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو

مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو به طور کلی دو گروه می شوند و می توان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو را اینگونه تعریف کرد:

مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF

مراکز صدور گواهینامه ایزو غیر IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF

مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو اصلی ترین مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو ISO توسط نهاد بین المللی IAF صادر می گردد. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو را در اصطلاح CB می نامند که خود این CB ها باید تحت اعتبار یک نهاد دولتی با عنوان AB فعالیت کنند که در نهایت خود این AB بایستی تحت اعتبار نهاد بین المللی تحت عنوان IAF فعالیت کرده و مجوز فعالیت دریافت نماید.

این گروه از گواهینامه های ایزو اصیل ترین نوع گواهینامه ایزو محسوب می گردند که دارای اصالت بین المللی هستند و دارای اعتبار جهانی . این گروه از گواهینامه های ایزو با توجه به استانداردهای جهانی و قوانین جهانی بین المللی صادر می گردند و مراجع صادر کننده ایزو و نهادهای اعتبار دهنده بایدتابع قوانین بین المللی باشند. هر قانونی که نهاد بین المللی IAF تعیین کند AB ها بایستی ازآن تابعیت کنند و طبق همان قوانین به CB ها مجوز ثبت و صدور می دهند

مرکز سیستم کاران به عنوان یکی از اولین و بزرگترین مراجع مشاوره و نیز ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد. سیستم کاران با حضور مشاورین با تجربه و خدمات مشاوره رایگان در خدمت متقاضیان اخذ و ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد.

مراجع صدور گواهینامه ایزو غیر IAF

سری دیگر مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبار نهاد بین المللی IAF نیستند و CB و AB مستقل از نهاد IAF هستند. اینگونه مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO در داخل کشور فعالیت می کنند و وابسته به نهاد IAF نیستند. قطعا این تیپ گواهی های ISO دارای اعتبار IAF نیستند و گواهینامه های ایزو صادره توسط CB های تحت نظارت AB هایی هستند که وابسته به IAF نیستند.

این مراجع و مراکز بنابر دلایلی راه اندازی شدند مانند تحریمها و اوضاع اقتصادی و سیاسی و … و امروزه بسیاری از متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو به دنبال گواهینامه های ایزو غیر IAF می روند زیرا هم قیمت مناسب تری دارند و هم در مدت زمان کمتری صادر می گردند و به همین جهت بسیار رواج پیدا کرده اند.

مراجع صدور غیر IAF برای غالب اهداف کارآمدی دارند مثلا برای مناقصات که مهمترین هدف شرکتهاست در غالب موارد ایزو غیر IAF کافی هست. مگر در مواقع نادر که کارفرمای مناقصه گزار اعلام کند که گواهینامه ایزو ارائه شده دارای اعتبار IAF باشد که بعید به نظر میرسد. اخذ گواهینامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی ، رقابت با رقبا ، مطرح شدن در بازار داخلی و غیره،برای تمام این موارد دریافت گواهینامه ایزو ISO از مراجع غیر IAF کارساز خواهد بود.

گواهی نامه ایزو | تفاوت میان مراجع صادر کننده ایزو IAF و غیر IAF

مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو IAF و گواهینامه ISO غیر IAF

تفاوت مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو IAF و گواهینامه ISO غیر IAF

مراجع صادر کننده گواهی ایزو دارای اعتبار IAF ، با اصالت ترین نوع گواهینامه ایزو هستند و اما سخت و طبق قوانین بین المللی صادر می شوند و صدور آنها ضمن اینکه به دلایلی چون پیاده سازی و ممیزی زمانبر خواهد بود، هزینه بر نیز هست. رفع عدم انطباقها جهت ممیزی و استفاده از مشاورین باتجربه و پیاده سازی مبالغ هنگفتی را می خواهد تا یک سازمان متقاضی به استانداردهای اخذ گواهی ISO برسد.

مراجع صادر کننده گواهی ایزو دارای اعتبار غیر IAF ، اصالت مراجع IAF را ندارند اما به سهولت و آسانی به دست میایند. پیاده ساری در این گروه مراجع اختیاری هست اما در خصوص مراجع IAF اجباری ، ممیزی نیز صوری انجام می گیرد. در حالی که در مراجع دارای اعتبار آی ای اف ممیزی واقعی و سختگیرانه انجام می شود. صرف زمان و هزینه بالا در مراجع IAF چشمگیر هست و اما در خصوص مراجع غیر IAF زمان و هزینه کمتری صرف خواهد شد.

مرکز سیستم کاران به عنوان یکی از اولین و بزرگترین مراجع مشاوره و نیز ثبت و صدور گواهینامه ایزو با حضور مشاورین با تجربه و خدمات مشاوره رایگان در خدمت متقاضیان اخذ و ثبت و صدور گواهینامه ایزو می باشد.

شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران
شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران 79165 – 021 و اخذ گواهینامه ایزو معتبر ملی و بین المللی را از سیستم کاران بخواهید

شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

لیست شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران بسیار سوال شرکتها میباشد که میخواهند بنا بر هر دلیل گواهینامه ایزو بگیرند. مهمترین دلیل شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو شرکت در مناقصات میباشد. سازمانها هنگامی که میخواهند درون مناقصه شرکت کنند. بدلیل اینکه اغلب از نوع شرکتهای نوپا هستند گواهی ایزو را ندارند. و با این سوال مواجه میشوند که از کجا باید گواهینامه ایزو را بگیرند؟ توسط کدام مراجع اقدام کنند که دارای اعتبار هست. شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران کدامند؟ جهت هر نوع مقصد و هدف همچون صادرات ، مناقصات و تبلیغات و رقابت و برند سازی و بهره وری و هر نوع هدف دیگر که سازمانها میخواهند ایزو بگیرند با این سوالات مواجه میشوند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

شرکتهای صادر کننده ایزو در حقیقت همان مراجع صادر کننده ایزو هستند که CB نامیده میشوند و این CB تحت نظر و اعتبار AB اعتبار دهی میشوند و مدیریت میگردند. نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF در راس اینها گواهینامه های ایزو را اعتبار میبخشند. اینگونه گواهی ایزو دارای اعتبار بین المللی میباشد و جهت صادرات دارای اعتبارست زیرا که بر مبنای قوانین بین المللی و جهانی تهیه و تدوین میشود.

یکسری مراجع نیز هستند که ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و درون خود ایران صادر میشوند. اغلب شرکتها از این تیپ گواهی ایزو استفاده میکنند. زیرا که دارای قیمت مناسب هستند و در کوتاهترین زمان بدست میاید و درباره صدور آنها بدون سختگیری عمل میشود. ضمن اینکه کار راه انداز هستند و میتوان از آن جهت هر منظور استفاده کرد.

شرکتهای صادر کننده معتبر ایزو در ایران در جای جای ایران وجود دارند و شرکتها بهترست از طریق شهر زندگی خودشان اقدام کنند. زیرا که برایشان بصرفه تر هست بدلیل اینکه چنانچه مشاور از شهر دیگری باشد هزینه بیشتری بابت شرکت متقاضی دارد.

انواع گواهینامه ایزو

گواهینامه های ایزو شامل ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامهISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست و IMS سیستم مدیریت یکپارچه میباشد.

انواع گواهینامه ایزو تخصصی

انواع تخصصی تر برای شرکتهای فعال در حوزه های غیر عمومی هستند. از انواع این استانداردها می توان موارد زیر را نام برد.

گواهینامه ایزو 22000 ( گواهینامه ISO 22000 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان

گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

گواهی ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان

ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی

گواهی ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازی

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

گواهینامه ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

شرکتهای صادر کننده معتبر ایزو در ایران

شرکتهای صادر کننده معتبر ایزو در ایران را حتما از طریق سازمان ملی استاندارد ایران رهگیری نمایید. شناخت مراجع صادر کننده و همچنین اعتبار گواهینامه ایزو و آگاهی از اینکه اعتبار ایزو را چگونه بسنجیم خیلی مهم هست. سازمانها با جستجو در گوگل بدنبال شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران میگردند. لذا با مراکز مشاوره متعدد و شرکتهای صادر کننده مختلفی مواجه میشوند که هر کدام برند و برندهای خودشان را دارند و تعداد این برندها بسیار هست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه اطلاعات فنی و حقوقی گواهینامه های مذکور آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات و ابهامات متقاضیان علاقمندان محترم را دارد.

شرايط صدور گواهينامه ايزو
مراحل و شرايط صدور گواهينامه ايزو شرایط سختی نیست و با توجه به نوع مراجع صادر کننده ایزو سختی و سهولتش مشخص میگردد

شرايط صدور گواهينامه ايزو

کسب شرايط صدور گواهينامه ايزو برای شرکتها اهمیت دارد. كلمه iso اختصار كلمهinternattional organization for standard  و در معنای سازمان بين المللی استاندارد سازی ميباشد. اين سازمان با حدود 157 عضو ، از جمله كشور ايران از اعضای اصلی آن ميباشد. اين سوالها هميشه ذهن مديران سازمانهای بزرگ را درگير میکند.

 • شرط صدور گواهينامه ايزو چيست؟
 • بايد چه مواردي رعايت شود تا برای يك سازمان گواهينامه ايزو صادر شود؟

در ادامه اين مقوله سعی بر اين است كه شرايط اخذ گواهينامه ايزو توضيح دهیم.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

وقتي سازماني تصميم براين دارد كه گواهينامه ايزو بگيرد بايد تمام استاندارد های اين برنامه رعايت كند و به تمام انها جامع عمل بپوشاند. به عنوان مثال گواهينامه ايزو 9001 كه مربوط به مديريت كيفيت ميباشد دارای چند بند اصلی است. هر بند خود شامل زير بند های دیگری ميباشد.

در اجرای هر استاندارد بايد تمامی ضوابط بندهای اصلی و فرعی رعايت شود. ضمن اينكه جهت اخذ گواهينامه ايزو نياز به مشاور متخصص و متبحر در همان زمينه را دارد.

با شناخت و دقت كافی می توانید تمامی مراحل را به مرحله ی اجرا برسانید. اولين قدم در اين زمينه اين است كه وضعيت شركت را با الزامات گواهينامه ايزو مورد نظر هماهنگ كرد. اقدام بعدی به كارگيری اين ملزومات توسط مركز صدور گواهينامه ايزو جهت انجام مميزی توسط کارشناس مميزی بررسی خواهد شد.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

و در اين مهم ميبايست صدور گواهينامه ايزو از مركز صدور يا (cb) هاي معتبر اخذ گردد. اين بدين معناست كه بايد تحت نظارت مراجع iaf گواهينامه ايزو را اخذ كرد. شركتهای زيادي هستند كه گواهينامه ايزو را تحت اعتبار مراجع iaf صادر ميكنند. چه بسا جهت اطمينان خاطر بهتر است به اين مراكز مراجعه شود.

در دنيای كنونی كه شركتها و سازمانهای كوچك و بزرگ كه به دنبال اخذ گواهينامه ايزو چه با اعتبار مراجع iaf و چه خارج از اعتبار آن ميباشند. بايد بسيار مراقب شركتهای تقلبی باشند كه بی هيچ تفاوتی گواهينامه ايزو را صادر ميكنند.

گواهینامه هایی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد نیستند، هيچگونه ارزش و اعتباری ندارد. اين يكی از پيامدهای گواهينامه های ارزان وفوری ميباشد.

تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو با ممیزی مراقبتی

گواهينامه ايزو با اعتبار مراجع iaf هيچگاه نميتواند تقلبی باشد.  گام بعدی برای اخذ گواهينامه ايزو اقدامات و مميزی های مراقبتی سالیانه است.

هنگامی گواهينامه ايزو صادر ميشود با اعتبار سه ساله ميباشد كه در سال دوم و سوم بايد مورد بررسی مجدد قرار بگيرد. تمامی اين عمليات ميتواند به صورت آنلاين و ظرف كوتاهترين زمان انجام شود.

سازمانهای بزرگ و كوچك وقتی كه بخواهند وارد مناقصه شوند يا حتی در زمينه صادرات كالا وارد دنيای رقابت شوند يا حتی بخواهند خدمات خود را به بهترين نحو ممكن ارائه دهند بايد به دنبال اخذ گواهينامه ايزو باشند.

از شرايط صدور گواهينامه ايزو اين است كه مديريت سازمان استانداردهای ايزو را در طی مراحل كاری و هميشه پياده كند. نه اينكه وقتی گواهينامه ايزو صادر شد توجهی به اعمال آن قوانين نكند. اين كار به نفع سازمان تقاضا دهنده گواهينامه ايزو ميباشد. چون با پافشاری بر رعايت اين قوانين اعتبار خوبی بدست مياورد و در نتيجه توليد بالاتر و سود بيشتری نصيبشان ميشود.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرايط صدور گواهينامه ايزو و اخذ ايزو براي شركتها سخت و دشوار نيست. هركسی كه شركتی تاسيس ميكند و افرادی در آن مشغول فعاليت باشند ميتواند ايزو دريافت كند. البته هر چه تعداد كاركنان آن سازمان بيشتر باشد و افراد بيشتری در مجموعه كار و فعاليت داشته باشند. راحت تر ميتوانند گواهينامه ايزو دريافت كنند.

زمان اخذ گواهینامه ایزو

مدت زمان لازم براي صدور ایزو حدودا دو هفته الی 6 ماه ( بستگی به CB صادر کننده دارد ) ميباشد. البته اين گواهينامه هاي ايزو با اعتبار iaf ميباشد. متاسفانه امروزه اخذ گواهينامه iso يك مساله پيش پا افتاده قلمداد میشود. در جامعه امروزی فقط به گرفتن گواهينامه ايزو بسنده ميشود. در حالی كه تمركز سازمان تقاضا دهنده بايد روی پياده سازی بيشتر اين مستندات در تمام عرصه های توليد باشد.

 جهت صرفه جويی در زمان و هزينه سازمان متقاضی تمامی اعمال مربوط به صدور گواهينامه ايزو به صورت آنلاين و طی يك روز كاری با پرداخت هزينه كمی امكان پذير است. اين به معنی اين نيست كه معتبر نيست بلكه تنها فرق اين دو گواهينامه ايزو در داشتن اعتبار IAF است.

وقتی شركت تازه تاسيس قصد شركت در مناقصه را دارد و نياز فوری به اخذ گواهينامه ايزو پس به همان گواهينامه ايزو ارزان و فوری كه خارج از اعتبار iaf هست بسنده ميكند. ولی هنگامی كه سخن از صادرات كالا به خارج از كشور باشد بايد گواهينامه ايزو با اعتبار iaf را دنبال كند. تمامی اين تلاشها در راستای تلاش شركتهای معتبر صدور گواهينامه ايزو امكانپذير خواهد بود.

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده
نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده طوریست که باید قبل از ارزیابی مشخصات تامین کننده مورد نظر براساس گواهینامه ISO9001 انجام دهیم.

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو 9001 تامین کننده

چگونگی و نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده طوریست که باید قبل از ارزیابی مشخصات تامین کننده مورد نظر براساس گواهینامه ISO9001 انجام دهیم. لذا باید از شرکت متقاضی بخواهیم یک کپی گواهینامه ISO9001 در اختیار شما قرار دهند. اگر شرکت متقاضی دارای گواهینامه ISO9001 باشد از دادن کپی گواهینامه ایزو9001 نباید امتناع کند. در اینجا ما مراحل اعتباربخشی، جهت صدور گواهینامه را برای شما بیان میکنیم.

تنها یک (CB) می تواند صدور گواهینامه ISO9001 را انجام دهد. (CB) که در اصطلاحcertification body  خوانده میشود حق صدور گواهینامه ایزو9001 را دارد. سازمانها به تنهایی نمی توانند گواهینامه ISO 9001 صادر کنند. برای استعلام وضعیت اعتباری گواهینامه های ایزو و مراجع صادر کننده آنها حتما از کارشناسان سیستم کاران بصورت رایگان با تلفن 79165-021 راهنمایی بگیرید.

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه
اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه در کشور ایران تعداد زیادی هستند، اکثر کارفرمایان بدون توجه به نیاز اصلی خود از پیمانکاران خود انواع مدارک و گواهینامه ها را مطالبه می کنند. در زیر ما به چند تا از این مدارک اشاره میکنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با مرکز تماس بگیرید.

گواهینامه های ایزو ISO

مدرک یا گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه

گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی

مدرک افتا

مدارک مربوط به وندور لیست شرکت نفت

گواهینامه HSE-MS

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اداره کار

 

شرایط دریافت گواهینامه ایزو و عوامل دخیل

دریافت ایزو بدلایل گوناگونی صورت می گیرد که شرایطی متفاوت در آن دخیل است. از جمله این شرایط کشور و زمینه فعالیت شرکت یا مجموعه میباشد. همچنین بهتر است بابت ارائه یک مشاوره خوب و کارامد حتما دلیل دریافت این گواهی را جویا شویم. قطعا با جوابهای متفاوتی روبرو میشویم.

اولین دلیل رایج شرکت مناقصات دولتی و غیر دولتی هست. در ایران از رایجترین دلایل شرکت توی مناقصات هست. چون کارفرمایان در بیشتر موارد برای شرکت توی مناقصه حتی بابت شرکت کردن بایستی ایزو را داشته باشند. به همین جهت نیز گواهی ایزو را میخواهند.

پیمانکارانی که جهت دریافت ایزو صرفا بخاطر مناقصه به مراجع صدور مراجعه میکنند شناخت کامل و جامعی از این استانداردها ندارند. از این رو در اینجا معرفی مختصری از این استاندارد ایزو انجام میدهیم. تا بتوان پس از مطالعه یک دید خوب و جامع از استاندارد ایزو پیدا کرد. تا بتوان دلیل گرفتن گواهینامه را هم بهتر مشخص کرد.

 

گواهی ایزو چیست؟ (خلاصه)

گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد با نام لاتین: International Organization for Standardization با نام مخفف ISO تعریف میشود. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگردد که CB نام دارد با نام لاتین: CERTIFICATION BODY بمعنای موسسه صادر کننده گواهی ایزو هستند.

CB ها در جهان زیر نظر یکسری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیر مجموعه آنها بحساب میایند، ABگفته میشود. ABها بنوعی اعتبار دهنده و ناظر فعالیت CB هستند. AB با نام لاتین: Accreditation Body به معنی موسسه اعتبار دهندست.

هرکشور AB مجزا و مخصوص به خود را دارد که همگی زیر مجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF با نام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM به معنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست.

این انجمن برای هرکشور AB بخصوص و متفاوتی را تعریف کرده است. با مراجعه به سایت میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB آن کشور را مشاهده کرد. در ایران NACI تنها AB انجمن IAF است.

اخذ گواهینامه ایزو از مراجع IAF

دریافت گواهی ایزو از طریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه زمان. این زمان در موسسات خصوصی تا 3 روز کاهش پیدا میکند. پس در نتیجه دریافت ایزو بخاطر مناقصه بدلیل اینکه زمان زیادی را به پیمانکاران به جهت ارائه مدارک جهت شرکت توی مناقصه نمی دهند قطعا امکان گرفتن ایزو ، مراجع عضو iaf امکان ندارد. بالاجبار پیمانکار به سمت گواهینامه های صادر شده مراجع خصوصی روی میاورد. در این موارد فقط دریافت گواهی از طریق مراجع یا CB های خصوصی میتواند راهکار منطقی و عاقلانه باشد.

اخذ گواهینامه ایزو از مراجع غیر IAF

دریافت ایزو از طریق مراجع غیر IAF پروسه بسیار راحتی دارد و این امر باعث میگردد در داخل کشور بسیاری مدیران بدین نوع گواهی روی آوردند. روال کار بسیار سادست و میتوان آن را در زمانی کوتاه و در دیرترین تایم ممکن زمانش به 2 روز میرسد دریافت کرد.

گواهی نامه های مورد نیاز شرکت مناقصه و دریافتشان، چه ایزو باشد و چه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، بابت مناقصه میتواند یک توفیق اجباری به جهت پیشرفت مجموعه باشد. به نحو احسنت میتوان از آن بهره برد و نواقص مجموعه را توسط شرایط مورد نیاز اخذ آنها رفع کرد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مجموعه با سابقه در خدمت شماست. این مرکز در زمینه اخذ انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهی ملی و بین المللی در کمترین زمان در کنار شماست. کارشناسان مرکز سیستم کاران آماده ارائه هر گونه مشاوره بصورت کاملا رایگان میباشند.

نظرات کاربران:

آقای رجبی گفت:
گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ با اعتبار IAF‌را از مرکز سیستم کاران با هزینه مناسب دریافت کردم. یکسری مراکز برای گواهی نامه IMS هم هزینه می‌گرفتند ولی سیستم کاران این گواهی را بصورت رایگان اهدا کردند. از تلاش بی وقفه و مشتری شما ممنونم.

خانم ندا34 گفت:
بحث کیفیت که در گواهینامه ایزو 9001 اعلام شده آیا همه این مورد را رعایت می کنند؟ در بحث کیفیت آیا ممیزی سخت گیرانه انجام میشه؟

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

9 Responses

 1. حدود چند ماه پیش درخواست گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را داشتیم. هدف اجرای واقعی مستندات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بود. متاسفانه ابتدا فکر کردیم بدون دخالت کارشناس ایزو خودمان به تنهایی از پس طراحی و پیاده سازی دستور العمل‌ های این استاندارد بر می‌آییم ولی نتونستیم و هنوز موفق به عبور از مرحله ممیزی توسط بازرس cb نشدیم. الان هم مرکزی که ازش گواهینامه گرفتیم دیگه حاضر به همکاری با ما نیست . آیا میتونید به ما کمک کنید تا مرحله ممیزی را بگذرونیم و بتونیم گواهی ایزو ۹۰۰۱ را بگیریم؟

 2. سلام و عرض ادب
  خدمت مشتریان و درخواست کنندگان گواهینامه های ایزو که سوال داشتند مرکز سیستم کاران آیا کارهای ممیزی را هم انجام میدهد عرض نمایم بله این مرکز با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران مجرب و متخصص کلیه مراحل طراحی، مستند سازی ، اجرا و ممیزی را برای مشتریان انجام میدهد. هم با مراجع تحت اعتبار IAF و هم با مراجع بدون اعتبار IAF کار میکنیم. بصورت کلی صفر تا صد پروژه ثبت و صدور گواهینامه ایزو را به مرکز سیستم کاران بسپارید.

 3. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را از یک مرجع بسیار معتبر و برند درخواست داریم. جسارتا تا حالا نتوانستیم به هیچ مرکز مشاوره ای اعتماد کنیم چون هر کدام اسم‌ یک مرجعی را بعنوان مرجع معتبر و برند معرفی میکنند . از طرفی هزینه ها خیلی متفاوت و بالا و پایین بوده . شما با چه مدرک و سندی می توانید اثبات کنید که واقعا گواهی معتبر و اصل برامون صادر میکنید . اکثرا شعار می‌دهند با توجه به مطالعه مطالب سایت اعتماد ما را بیشتر جلب کردید ممنون میشم با شماره بنده تماس بگیرید و اطلاعات لازم و درست را به بندع ارائه دهید.

 4. شرکت یا CB که در ممیزی گواهینامه ایزو سخت گیری نداشته باشه ولی گواهی نامه ای که صادر میکند معتبر باشد شما باهاش کار میکنید یا میتونید معرفی کنید. هر CB تحت اعتبار IAF که پیدا کردیم فهمیدیم تو زمینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو خیلی سخت گیری میکند و هزینه های زیادی هم میگیرند. یکی از دوستان گفت شما با همه نوع مرجعی کار می کنید یکی از کارشناسان هم همین طور نوشته
  ممنون میشم راهنمایی کنید و یه CB معتبر و ارزون و بدون سخت گیری زیاد به ما معرفی کنید.

 5. آیا لیست مشخصی از اسامی شرکتهای ممیزی ایزو هست وارد سایت اصلی سازمان استاندارد جهانی ایزو شدیم فقط نام استاندارد های ایزو اطلاع رسانی شده است و نامی از شرکت‌ها و مراجع وجود ندارد. دنبال شرکتی هستیم که قوانین را به درستی اجرا کند ولی ممیزی را خیلی سخت نگیرد چون برخی از دوستان با اینکه مدتهاست پروژه ثبت و صدور گواهینامه ایزو را دنبال می‌کنند هنوز نتونستند از مرحله ممیزی عبور کنند هم زمان زیادی از دست داده اند هم هزینه زیادی. شما چه شرکتی را پیشنهاد میکنید.

 6. مستند سازی و ممیزی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را درخواست دارم برای تولید غلتک های ماشین‌های صنعتی و یک گواهی معتبر و IAF دار را خواهان هستم ولی متاسفانه بخاطر تقلب کاری‌های زیاد نمیتوانم هر شرکتی را صرفا جهت تبلیغات و حرف خودش انتخاب کنم
  رزومه کاری شما را از کجا میتونم ببینم و چطور میشه استعلام اعتبار و اصالت مراجع صادر کننده گواهی ایزو را بگیرم
  پس از بررسی و مشورت در صورت صلاحدید با شما همکاری خواهیم کرد.

 7. شما آموزش ممیزی استاندارد های ایزو را هم دارید مخصوصا گواهینامه ایزو ۹۰۰۱
  بنده قصد فعالیت در این حوزه را دارم ولی مرکز و ارگان معتبر و با تجربه ای پیدا نکردم که راحت بتونم برم دوره و آموزش ببینم
  اگر مرکز سیستم کاران چنین دوره ای دارد که لطف کنید مدارک و شرایط لازم را بفرمایید اگر نه نام شرکت یا ارگانی که باید مراجعه کنم را لطفاً بفرمایید

 8. بنده ممیز ایزو هستم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در نت میگشتم که با سایت شما آشنا شدم و بعد از مطالعه ی مقاله ی شما در رابطه با ممیزی ایزو اطلاعات مفیدی دستگیرم شد. مطالب را بسیار ساده و کامل قرار دادید. متشکرم.

 9. شرکت‌های ممیزی ایزو ISO شرکت‌هایی جدا از مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هستند یا همان شرکتی که گواهینامه ایزو صادر می‌کنه کار ممیزی و بازرسی اجرای استاندارد های ایزو را هم انجام میده
  در واقع بدنبال شرکت‌های آسان و بدون سخت گیری هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo