نمونه شعار محیط زیست

نمونه شعار محیط زیست
5/5 - (3046 امتیاز)

نمونه شعار محیط زیست

نمونه شعار محیط زیست همواره مورد توجه دوستداران محیط زیست هست. همچنین متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 14001 بدنبال نمونه شعارهای زیست محیطی هستند. کارشناسان محیط زیست و HSE سعی میکنند تامسئولین مربوطه دراذهان جامعه از طرق مختلف همچون شعارنویسی در اماکن عمومی ، ارسال sms ، ارسال پیام ازطریق شبکه های اجتماعی و غیره فرهنگ سازی کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نمونه شعارهای زیست محیطی رادر قالب بسته زیر دراختیار علامندان و متقاضیان دریافت گواهینامه ISO14001 قرارمیدهد.

نمونه شعارهای زیست محیطی مندرج در زیر فقط جهت الگو برداری هستند. نحوه اطلاع رسانی این شعارهای محیط زیستی با توجه به نوع سازمان متفاوت هست.

نمونه شعار در مورد محیط زیست

توسعه پایدارتنهابا بهره وری درمحیط زیست میسر میشود.

تخریب طبعیت، تضییع نعمت الهی است.

حفاظت ازمحیط زیست راهیست برای بقا سالم زندگی و نسل آینده.

طراوت زندگی ازسخاوت طبیعت است، بخاطر زندگی به طبیعت احترام بگذاریم.

آب ، خاک و هوا سه عنصر اساسی محیط زیست هستند. آنهارا آلوده نکنیم.

آب ، مروارید صدف هستی است ، آنرا آلوده نسازیم.

نمونه های شعار حفظ محیط زیست

لطافت هوای پاک برای عشاق طبیعت، روح افزا ست، هوارا آلوده نسازیم.

بهترین وسیله زندگی ، دوست داشتن طبیعت است.

درهرچیزی و هرکاری میتوان به فکر محیط زیست بود.

حفاظت ازمحیط زیست = تشکر ازموهبتهای الهی.

ازبین بردن حیاط سبز=خیانت درامانت الهی.

حفاظت ازمحیط زیست رابه فرزندانمان بیاموزیم.

باطبیعت زندگی میکنیم و بدون آن میمیریم.

توسعه پایدار تنهابا حفاظت ازمحیط زیست امکان پذیراست.

آوای طبیعت دلنشین ترین صدای زندگی هست.

حفاظت ازطبیعت ، هدیه نسل امروزبه آیندگان.

سکوت یعنی آرامش، سرو صدا یعنی آلودگی.

دوستی باطبیعت دوستی باخداست.

نمونه شعار برای تابلو در مورد محیط زیست

طبیعت قلب تپنده محیط زیست است، آنرااز تپش نیاندازیم.

طراوت زندگی امروزو بقای فردا، درگرو حفاظت ازمحیط زیست هست.

حفا ظت حرمتها، ارزش است وحرمت طبیعت راحفظ کنیم.

دویتدار محیط زیست باشیم.

تخریب محیط زیست ، تهدیدی برای زندگی هست.

بامصرف بهینه منابع طبیعی به حفاظت ازمحیط زیست کمک میکنیم.

طبیعت دوست ماست نه دشمن ما!

باتخریب طبیعت، لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر میشویم.

اگرقدر طبیعت رابدانیم، همیشه دراختیارما خواهد بود.

طبیعت زنده است.

حفا ظت ازمحیط زیست پیونددهنده نسل امروز بانسل فردا.

بیاییدزیبایی طبیعت راازیادها نبریم.

باحفاظت ازمحیط زیست، حیات همه راتضمین کنید.

طبیعت تنهابرای ماخلق نشده ،به نسلهای دیگرنیز تعلق دارد.

محیط زیست رامثل خانه خودمان بدونیم.

باحفاظت ازطبیعت، ارزش واقعی محیط زیست متجلّی میگردد.

طبیعت رادرحدنیازبه خدمت بگیریم.

شعار در مورد محیط زیست

بدون بهره وری درمحیط زیست به توسعه پایدار نخواهیم رسید.

بهره وری درمحیط زیست تنهابا بهره برداری معقول ازمنابع طبیعی امکان پذیراست.

برای استفاده ازطبیعت، بایداز قوانین طبیعت پیروی کنیم.

حفظ محیط زیست نشانه شخصیت ماست.

درتلاشی همگانی برای حفاظت محیط زیست شرکت کنیم.

بگذارید طبیعت بماند، تاآیندگان درآن زندگی کنند.

تنهایک زمین داریم آنرا ازبین نبریم.

زمین رادوست بداریم.

شناخت درباره محیط زیست مارابه استفاده معقول ازمنابع طبیعی هدایت میکند.

حفا ظت ازمحیط زیست رایک وظیفه ملی و انسانی بدانیم.

حفظ محیط زیست درگرو ارتقاء فرهنگ زیست محیطیست.

حفا ظت ازمحیط زیست یک واجب الهی است.

اگربی تفاوت باشیم، طبیعت سبزبه بیابانی برهوت تبدیل خواهدشد.

خشنودی خدادر حفاظت ازمحیط زیست است.

باحفاظت ازمحیط زیست ازقهر طبیعت جلوگیری کنیم.

چوب خداباتخریب جنگل به صدا درمی آید.

قدر طبیعت رابدانیم.

نمونه شعار زیست محیطی

بابازیافت زباله درحقیقت طلای کثیف راتمیز کرده ایم.

انجام هرکاری محیط زیست راتخریب میکند. بادوباره کاری محیط زیست رابیشتر تخریب نکنیم.

حفا ظت ازمحیط زیست، نشانه خرد یک انسان است.

باتخریب محیط زیست درحقیقت دستور مرگ خودراصادر کرده ایم.

باحفاظت ازمحیط زیست، زندگیمان راارج نهیم.

زندگی بدون محیط زیست معنا ندارد.

زندگی مادردست طبیعت هست و زندگی طبیعت دردست ماست.

حفا ظت ازمحیط زیست یعنی شناختن قدرنعمتهای الهی.

سهم ماازطبیعت محدود هست، آن را به قدرنیاز استفاده کنیم.

وجود طبیعت، طلیعه ایست برای زندگی.

تخریب طبیعت خشم الهی را به همراه دارد.

طبیعت یعنی زندگی.

بخا طرزندگی به طبیعت احترام بگذاریم.

فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست یعنی احترام به زندگی همه.

باتخریب محیط زیست، نبض زندگیمان راقطع نکنیم.

امروزو فردایی سبز تنهاباحفاظت ازمحیط زیست.

حفاظت ازمحیط زیست ضرورتی برای همه.

محیط زیست یک موهبت الهیست.

باحفاظت از محیط زیست، زندگی خود را طولانی کنیم.

نعمات الهی رابا حفاظت از محیط زیست پاس بداریم.

محیط زیست هر جامعه نشانه فرهنگ آن جامعه هست.

باحفاظت از محیط زیست ، آنرابرای همگان ارزانی بداریم.

حفاظت از محیط زیست راچون عبادت خدا جدی بگیریم.

تخریب محیط زیست پیامدهای ناگواری بهمراه دارد.

طبیعت زیباست وخدا زیبائیها را دوست دارد.

نمادهای طبیعت، میراث ملی و بخشش یزدان پاک است.

عشق به طبیعت، موهبتی هست که همگان را نداده اند.

آشتی با طبیعت را به فرزندانمان بیاموزیم.

با تخریب طبیعت خدا را نرنجانیم.

شعار در مورد محیط زیست برای تابلو

ارزیابی اثرات زیست محیطی اولین قدم در توسعه پایدار هست.

حفاظت ازمحیط زیست را ازخودمان آغازکنیم.

حفاظت ازمحیط زیست، ضرورتی اجتناب ناپذیر.

درمحل کارو زندگی همگان رابه حفظ محیط زیست تشویق کنیم.

زندگی درقلمرو محیط زیست میسراست.

توسعه، بدون ارزیابی زیست محیطی امکانپذیر نیست.

تخریب طبیعت نبض توسعه را کند میکند.

بهاندادن به محیط زیست، یکی از دلایل عقب ماندگی است.

باآلوده کردن محیط زیست حق زندگی راازدیگران سلب نموده ایم.

تخریب طبیعت گناهی نابخشودنی است.

از خاک بوجود آمده ایم وبه خاک برمیگردیم ، پس آنراآلوده نسازیم.

آلودگی صوتی راازیادها نبریم.

حق طبیعت آن است که بدانی طبیعت امانتی ازجانب خدا درنزدماست.

سبز بیندیشیم، سبز عمل کنیم.

طبیعت سبز هدیه ما به نسل آینده.

بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی.

محیط زیست را از نیاکانمان به ارث نبرده ایم، بلکه آنراازفرزندانمان به امانت گرفته ایم.

شعار زیست محیطی – ایزو 14001

شعار زیست محیطی ارتباط مستقیم با ایزو 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی دارد. در پیاده سازی ایزو 14001 رعایت موارد محیط زیست بسیار مهم هست و حائز اهمیت می باشد. رعایت الزامات گواهینامه ISO 14001 در سازمانها در نهایت به محیط زیست پاک و عاری از آلودگی می انجامد. ارائه شعارهای محیط زیستی و فرهنگ سازی به روشهای متنوع نوعی آموزش به پرسنل نیز هست.

فعالیت نهادها منطبق با الزامات محیط زیست در نهایت به یک محیط زیست پاک می انجامد. همچنین بیماریهای متعددی هستند که از طریق محیط زیست آلوده منتقل می شوند. رعایت سازمانها منطبق با استاندارد ISO14001 می تواند درصد بسیاری از آلودگی زمین و هوا و خاک و آب را کاهش دهد. در نهایت محیط زیست برای آیندگان حفظ گردد.

سازمان محیط زیست ایران و نمونه شعار زیست محیطی

سازمان محیط زیست ایران بعنوان متولی حفظ محیط زیست در ایران می تواند کمک خوبی برای دریافت شعار زیست محیطی باشد. با مراجعه به وبسایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران گاهی شعارهای خوبی در مورد محیط زیست میتوان یافت.

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و نمونه شعار در مورد محیط زیست

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (International Union for Conservation of Nature)  با نام اختصاری آی‌یوسی‌ان (IUCN) میباشد. سازمان بین المللی با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در سراسر جهان فعالیت میکند. کار اصلی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل، بررسی، پروژه‌های درست، حمایت، لابی و آموزش و پرورش است. مأموریت آی‌یوسی‌ان تأثیرگذاری، تشویق، و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ طبیعت و حصول اطمینان به هر گونه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست یک بهره‌گیری عادلانه و پایدار است.

IUCN از ناظر و مشاور در سازمان ملل متحد برخوردار است و در اجرای چندین کنوانسیون بین‌المللی در مورد حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی نقش دارد. این شرکت در تأسیس صندوق جهانی طبیعت و مرکز نظارت بر حفاظت از جهان شرکت داشت. در گذشته، IUCN به دلیل قرار دادن منافع طبیعت بر منافع مردم بومی مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در سال‌های اخیر، روابط نزدیکتر آن با بخش تجاری بحث و مجادله ایجاد کرده‌است.

نمونه شعارهای زیادی در مورد محیط زیست در این سایت وجود دارد. همچنین در حوزه ایمنی نیز نمونه شعارهای زیادی تدوین می گردد. جهت دریافت نمونه شعار ایمنی کلیک کنید.

 

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و انواع نمونه شعار در مورد حفظ محیط زیست

سازمان برنامه محیط زیست ملل متحد، UNEP ( United Nations Environment Program) یا محیط زیست سازمان ملل متحد یک سازمان عام المنفعه هست. این سازمان وظیفه هماهنگی فعالیت‌های زیست‌محیطی سازمان ملل را دارد. علاوه بر این کمک به کشورهای در حال توسعه را در اجرای سیاست‌ها و اقدامات مربوط به محیط زیست را بر عهده دارد. از این تیپ نهادهای بین المللی متاسفانه در دنیا کم هستند. چون هیچ کشوری بودجه برای اینکار نمی گذارد.

ترویج شعار محیط زیستی و فرهنگ اشاعه نمونه شعارهای زیست محیطی از جمله مزایای بازدید سایت فوق هست.

UNEP، در سال ۱۹۷۲، توسط موریس استرانگ ایجاد گردید. موریس یک فرد تاجر و نیکوکار کانادایی الاصل بود.

وی پس از اجرای کنفرانس محیط زیست سازمان ملل (کنفرانس استکهلم) این نهاد را تاسیس کرد. وظایف UNEP طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌گردد. موضوعاتی همچون: جو زمین، اکوسیستم‌های دریایی و زمینی، حاکمیت زیست‌محیطی و توسعه اقتصادی سبز میباشد.

فعالیت‌های UNEP همچنین تدوین کنوانسیونهای بین‌المللی زیست‌محیطی نیز میباشد. ترویج علم و اطلاعات زیست‌محیطی، کار با ذی‌نفعان دولتی و خصوصی در اجرای سیاست‌ها نیز از فعالیتهای این نهاد هست.

UNEP، به عنوان عضوی از گروه توسعه سازمان ملل متحد، قصد دارد به جهانیان در رسیدن به ۱۷ هدف توسعه پایدار کمک کند. در طول سی سال گذشته، به‌طور فزاینده‌ای بر روی تغییر آب و هوا متمرکز بوده است.

دانلود رایگان نمونه شعار زیست محیطی

مرکز سیستم کاران با چندین سال فعالیت درخشان در زمینه ترویج فرهنگ سیستم مدیریت زیست محیطی در خدمت علاقمندان هست. در صورت تمایل جهت دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو 14001 با ما تماس بگیرید. شماره تلفن مرکز 79165-021 برای تماس تلفنی ارایه میگردد.

دانلود رایگان نمونه شعارهای ایمنی و کیفیت و محیط زیست در پیاده سازی استاندارد های ایزو بسیار موثر هستند. بخصوص نمونه شعار کیفیتی برای تمامی شرکتها حائز اهمیت زیادی هست.

با ما در ارتباط باشید…

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

7 Responses

 1. سلام
  خیلی جالبه یک مرکز مشاوره در حوزه استاندارد های ایزو به تبلیغات در مورد حفظ محیط زیست هم اهمیت داده و در کنار اخذ گواهینامه های مرتبط با حفظ و حمایت از محیط زیست نمونه شعارهای به این زیبایی و تاثیر گذاری را نیز نوشته واطلاع رسانی کرده است. عالی بود

 2. نمونه مستندات مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ را شما دارید ‌ به دنبال دستورالعمل های سیستم مدیریت زیست محیطی هستم. لطفاً راهنمایی فرمایید.

 3. مراحل اخذ گواهی نامه مرتبط با حفظ و صیانت از محیط زیست را میخواستم. اگر بخواهیم بطور کامل دستور العمل‌ ها و قوانین و الزامات این استاندارد ایزو را طراحی و اجرا کنیم به چقدر زمان و هزینه نیاز هست؟

 4. برای گرفتن گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ باید حتما ایزو ۹۰۰۱ را هم بگیریم؟‌ هزینه های هر گواهینامه چقدر هست لیست قیمت را همراه با فایل نمونه مستندات که گفتید رایگان میشه ارسال کنید.

 5. پیاده سازی نمونه مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ را قصد داریم توسط کارشناس داخلی انجام بدیم و از طریق یک مرجع ارزان و مرجعی که سخت گیری کمتری در ممیزی دارد گواهینامه ایزو ۱۴۰۰ را بگیریم. لطفاً راهنمایی فرمایید.

 6. نمونه شعارهای محیط زیست را اگر اجرا هم نکنیم میتونیم گواهی نامه حفظ و صیانت از محیط زیست را بگیریم .
  یک گواهی نامه ارزان و بدون درد سر می‌خواهیم.

 7. ما برای دریافت ایزو 14001 از مرکز شما اقدام کردیم، میخواستم بدونم که شما خودتون نمونه شعار محیط زیست هم برای ما انجام مدید؟
  هزینش هرچقدر باشه میپردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo