روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی ممیزی داخلی
4.9/5 - (1240 امتیاز)

روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی ممیزی داخلی منطبق با ISO 9001:2015 تهیه و تدوین گردیده است. این روش اجرایی توسط مشاورین خبره مرکز سیستم کاران به زبانی ساده تدوین شده و در اختیار شما متقاضیان محترم قرار میگیرد. دریافت گواهینامه های ایزو همواره مستلزم اجرایی کردن مستندات ایزو می باشد.

روش اجرایی ممیزی داخلی ، انطباقها و رفع عدم انطباقهای موجود در سازمان را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده تشریح می کند. کارشناسان ایزو ، این روش اجرایی را به عنوان یک روش اجرایی عمومی در سیستمهای مدیریتی ، شامل ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 و ایزو 22000 و ایزو 27001 و ایزو 29001 و ایزو 10002 و ایزو 10004 و ایزو 10001 و تمامی استانداردها می توانند استفاده نمایند.

متن کامل روش اجرایی ممیزی داخلی ، به همراه فرمهای مربوطه در زیر آمده است.

1 هدف :

تشريح چگونگي برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي به منظور حصول اطمينان از انطباق فعاليت هاي موثر بر كيفيت، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و نتايج مربوط به آنها با ترتيبات برنامه ريزي شده و همچنين حصول اطمينان از كارآيي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) مي باشد.

2– دامنه كاربرد :

اين روش اجرايي كليه فعاليتهاي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) و همچنين عملكرد كليه واحدهاي مؤثر بر كيفيت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در جهت رعايت نيازمنديهاي استاندارد مديريت یکپارچه (IMS) را در شركت، دربرمي گيرد.

 

3– مسئوليت نظارت و اجرا :

  • نظارت : نماینده مدیریت
  • اجرا : واحد سیستم مديريت یکپارچه (IMS)

4– شرح:

4-1- واحد مديريت یکپارچه (IMS) در ابتداي هر سال مطابق با فرم جدول زمانبندي سالیانه ممیزی داخلی با كد F-03-00-01 نسبت به تنظيم و برنامه ريزي مميزي داخلي در طول سال جدید مبادرت می ورزد.

4-2- واحد مديريت یکپارچه (IMS) براساس جدول زمانبندي سالیانه ممیزی داخلی در هر نوبت اقدام به تهيه برنامه مميزي داخلي مطابق با فرم برنامه مميزي داخلي با كد F-03-00-02 مي گردد.

4-3- یک نسخه از برنامه ممیزی داخلی به مميز(ان) و مميزي شوندگان مربوطه ابلاغ مي‌شود. زمان ابلاغ حداقل دو هفته قبل از اجراي مميزي داخلی خواهد بود.

4-4- مميز(ان) داخلي براي اجراي مميزي مطابق برنامه انتخاب می گردند. اين افراد مي‌بايست علاوه بر آشنائي با مفاهيم استاندارد، دوره مميزي داخلي را گذرانده باشند. اين افراد مي‌بايست علاوه بر آشنائي كافي با اموري كه قرار است مميزي نمايند را داشته و مستقل از واحدهائي باشند كه فعاليت آنرا مميزي مي‌نمايند.

4-5- نماينده مديريت چك ليست مميزي با کد F-03-00-03 را در اختيار مميز(ان) قرار داده و مميز(ان) مطابق برنامه مميزي كه به واحدها اعلام شده، اقدام به مميزي نموده و مطابق با چك ليست شواهد را دنبال مي‌نمايند.

4-6- مميز(ان) نتايج حاصل از مميزي خود را در فرم گزارش نتايج مميزي داخلي با كد F-03-00-04 ثبت مي نمايند و به نماينده مديريت تحویل میدهند.

4-7- در صورتيكه در فرآيند يا واحد تحت مميزي، عدم انطباقي مشاهده گردد، مميز(ان) نسبت به تكميل فرم گزارش عدم انطباق با كد F-03-00-05 اقدام نموده و نسبت به تعيين اقدام اصلاحي لازم جهت رفع انطباق مورد نظر با مميزي شونده توافق نموده و جهت پیگیری تا حصول نتیجه در فرم اقدام اصلاحی با کد  F-02-00-02 ثبت مینماید.

 

روش اجرایی ممیزی داخلی – وظایف نماینده مدیریت

4-8- نماینده مدیریت مطابق با روند تعریف شده در روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی با کد P-02 در موعد مقرر ( تاريخ مهلت انجام اقدامات اصلاحی ) جهت بررسي اقدامات اصلاحي و صحت و كارا بودن آن به واحدهاي ذيربط مراجعه نموده و در صورت صحت اقدامات اصلاحي و اطمينان از كارا بودن آن نسبت به ثبت نتيجه و تأييد اقدام اصلاحي انجام شده اقدام میکند.

اقدامات اصلاحي در صورتی که مؤثر نبوده و يا نياز به تعيين طول زمان بيشتري باشد با توافق مسئول واحد مميزي شونده نسبت به دادن مهلت مجدد اقدام میکند. در صورت عدم تایید مجدد مراتب جهت پيگيري و اعلام نظر به مدير عامل اعلام مي‌شود.

4-9- نماينده مديريت با توجه به كليه گزارشات مرتبط با مميزي داخلي، گزارش نهايي را تهيه و به مدير عامل تسليم مي‌نمايد. اين گزارش به عنوان بخشي از ورودی جلسات بازنگري مديريت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

4-10- فرایند ممیزی داخلی حداقل دو بار در سال با فواصل شش ماهه انجام می گردد. همچنین بنا به تشخیص جلسه بازنگری مدیریت واحد هایی بیش از دو بار در سال ممکن است مورد ممیزی قرار گیرند.

5– توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه (IMS) توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف

نام

کد

6-1

فرم جدول زمانبندي سالیانه مميزي داخلی

F-03-00-01

6-2

فرم  برنامه مميزي داخلي

F-03-00-02

6-3

فرم  چک لیست مميزي

F-03-00-03

6-4

فرم گزارش نتايج مميزي داخلی

F-03-00-04

6-5

فرم گزارش عدم انطباق

F-03-00-05

6-6

فرم  اقدام اصلاحی

F-02-00-02

 

7-مدارک مربوطه :

ردیف نام کد

7-1

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

P-02

اخذ دریافت گواهینامه ایزو

روش اجرایی ممیزی داخلی ، اهمیت آن

روش اجرایی ممیزی داخلی یکی ازروشهای الزام شده در استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE میباشد. نوع روش اجرایی ممیزی داخلی ساز و کاری جهت ممیزی و ارزیابی فرایندهای سازمان جهت حصول اطمینان از انطباق سیستم مدیریت پیاده سازی شده با استانداردهای ایزو ارائه میدهد. فرایند ممیزی داخلی جز لاینفک و جدانشدنی استانداردهای ایزو ISO میباشد.

فرایند ممیزی داخلی بخصوص در استانداردهای مدیریتی مانند ISO9001 ، ISO14001 و ISO45001 و HSE – MS نقش پررنگ و شفافی دارد و یکی از بندهای استانداردهای فوق الذکر شاخصا به فرایند ممیزی داخلی پرداخته است. به همین سبب از اقدامات مهم سازمان در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ایزو 45001 تدوین و اجرای روش اجرایی ممیزی داخلی است.

روش اجرایی ممیزی داخلی و کاربردش در سایر ایزو ها

روش اجرایی ممیزی داخلی در تمامی مستندات انواع گواهینامه ISO کاربرد دارد. گواهینامه ISO10003 ، گواهینامه ISO10015 ، گواهینامه ISO29990 ، گواهی نامه ایزو 10006 ، گواهی نامه ایزو 21502 ، گواهی ایزو 20000 ، گواهی ایزو 15189 و دریافت گواهینامه های ایزو همواره مستلزم روشهای اجرایی و دستورالعملهای ممیزی داخلی هستند.

اخذ گواهینامه ایزو همواره بهمراه مستندات ایزو معنا می گیرد. گواهینامه ایزو وقتی صادر می گردد متقاضیان محترم جهت بهره وری بیشتر و بهتر نیاز به پیاده سازی گواهینامه ISO دریافتی خود دارند. جهت طراحی و پیاده سازی گواهی نامه ایزو نیاز هست مستندات ، روشهای اجرایی و دستورالعملها در دسترس شرکتهای دریافت کننده ایزو قرار گیرد.

روش اجرایی ممیزی داخلی ، انواع ممیزی

ممیزی سازمان به دو شکل صورت میگیرد. ممیزی اول شخص یاهمان ممیزی داخلی با ممیزیانی از اعضای سازمان به طوری که واحدهای سازمان فرایندهای یکدیگر را ممیزی مینمایند. روش اجرایی ممیزی داخلی تشریح همین ممیزی اول شخص یا ممیزی داخلی سازمان است. فرایند ممیزی داخلی حداقل دو بار درسال درفواصل شش ماهه صورت میپذیرد. ممیزی نوع دوم ممیزی شخص ثالث یا ممیزی خارجی است. نوع ممیزی شخص ثالث توسط شرکتهای گواهی دهنده ایزو یا همان CBها یا Certify Bodyها صورت میپذیرد.

ممیزی صدور گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو بعد از ممیزی و بررسی تمامی فرایندهای سازمان ، سوابق و مستندات سازمان و در صورت عدم وجود عدم انطباق ماژور یا عمده و رفع عدم انطباق مینور یا جزیی به سازمان اعطا میشود. نمونه ای از روش اجرایی ممیزی داخلی در زیر آورده شده است.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری اما اگر بخواهیم روش اجرایی ممیزی را اجرایی کنیم، امری بعید هست. با توجه به پیاده سازی روش اجرایی ممیزی و زمانبری و هزینه بری آن دریافت گواهینامه ISO فوری و ارزان را امری بعید نشان می دهد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، به عنوان یکی از بزرگترین و اولین مراکز فعال در زمینه اخذ گواهینامه ایزو ، سیستمهای مدیریتی ، در خدمت متقاضیان محترم می باشد. این مرکز افتخار دارد به روزترین و کاملترین روشهای اجرایی مستندات ایزو را به رایگان در خدمت متقاضیان قرار دهد.

جهت دانلود رایگان مستندات ایزو اینجا را کلیک نمایید. لینک تمامی روش های اجرایی و دستورالعملها در سایت در قسمت دانلود رایگان مستندات ایزو قرار داده شده است.

دانلود رایگان فرم های ایزو ISO نیز در قالب وورد به راحتی امکانپذیر هست. می توانید این فرم ها را دانلود کنید و با توجه به نیاز و زمینه فعالیت خود آن را تغییر دهید.

 

دانلود رایگان روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

4 Responses

  1. جامعترین و کاملترین روش اجرایی ممیزی داخلی که خوندم. واقعا ممنونم از مطالب مفید شما. تهیه این روشهای اجرایی کلی هزینه داره ممنونم که ریگان خدمات را ارائه می کنید

  2. این روش اجرایی برای همه شرکتها کاربرد داره؟ من شرکتم صنایع غذایی هست. میخام ایزو 22000 بگیرم

  3. استانداردهای ایزو 9001 بهمراه مستندات میباشد یا میتوان بدون دریافت گواهینامه ایزو 9001 مستندات را برامون بفرستید؟

  4. روش اجرایی ممیزی داخلی منطبق با ISO 9001:2015 برای تمامی گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۲۲۰۰۰ و ایزو ۲۷۰۰۱ و ایزو ۲۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴ و ایزو ۱۰۰۰۱ کاربرد داره و چگونگی برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي به منظور حصول اطمينان از انطباق فعاليت هاي موثر بر كيفيت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و اطمينان از كارآيي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo