اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه شعار ایمنی

نمونه شعار ایمنی
5/5 - (1 امتیاز)

نمونه شعار ایمنی

درراستای ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان مجموعه متقاضی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( ISO 45001 ) و یا سیستم مدیریت HSE ) HSE-MS ) بایستی باتبلیغ و اطلاع رسانی دراماکن عمومی سازمان ویا ازطرق مختلف مانند درج شعار درفیش حقوقی ، ارسال SMS ، برگزاری جلسات ، برگزاری مسابقات و… همواره گام برداشت. لذا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بااستفاده ازتجارب و آموخته های تخصصی خود یک مجموعه ازجملات کلیدی و شعار درمورد ایمنی و بهداشت حرفه ایی تهیه ، تدوین و ارائه نموده است.

کار گروهی یک ضرورت برای پیشگیری ازحوادث.

سالم بودن حق شماست.

عامل اصلی درایمنی خودشما هستید.

ایمنی درکار مقدم برپیشرفت کار هست.

آیاشما هم تلاش خود رابرای پیشگیری ازحوادث کرده اید؟

تجربه حادثه خیلی تلخ تر ازسختی آموزش حادثه هست.

هیجان و شتابزدگی حادثه آفرین است.

ایمنی بایستی درفرهنگ کارکنان نهادینه شود.

یک سهل انگاری مساویست باآتش سوزی.

افسار هرحادثه باپیشگیری ازآن دردستان ماست.

درمقابل خطرات هوشیار باشید.

رعایت بهداشت فردی ازضروریات اسلام هست.

اول ایمنی بعد کار.

النظافته من الایمان.

قبل ازانجام هرکاری ابزار کاررا بازرسی کنید.

حوادث قابل پیش بینی اند. علل راشناسایی و حذف کنید.

عقل سالم دربدن سالم.

قبل ازانجام هرکاری به ایمنی فکر کنید.

آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.

بهداشت فردی ازبیماریها پیشگیری میکند.

ازتصادفات دیگران درس عبرت بگیرید.

عجله درکارها حادثه سازاست.

اگربه سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت راسرلوحه کارتان قرار دهید.

ابزارهای دستی راروی کف زمین، در راهروها نگذارید.

اطراف کارخودرا ایمن کنید.

استفاده ازگوشی ایمنی درمحیطهای پرسر و صدا الزامیست.

آمار نشان میدهدکه اکثر حوادث ناگوار درنتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده است.

اولین اشتباه، آخرین اشتباه هست.

ابزار هم میتوانند مفید باشند و هم میتوانند خطرناک.

احتیاط کن تابیشتر زندگی کنی!

ازحوادث پیشگیری کنید امانه به حرف بلکه به عمل.

اهمیت و فوریت هرکاری چندان زیاد نیست که نتوان آنرابه طریق بی خطر انجام داد.

خطر همیشه درکمین ماست.

ایمنی زمانی حاصل میشودکه بدانیم چگونه ازخطر دور شویم.

ایمنی و بهداشت شغلی لازمه هرکاریست.

احتیاط شرط عقل است.

ازحمل چندین بسته باحجم بادو دست که مانع دید شما میشود خوداری کنید، ازتعداد بسته ها بکاهید و بردفعات حمل آن بیافزایید.

زمین چرب حادثه سازاست.

از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید.

جایگاه نردبان راقبل ازاستفاده محکم کنید.

آیا میدانید شوخیهای خطرنا ک درمحیط کار یکی ازمهمترین عوامل ایجاد حادثه است.

استفاده ازلوازم حفاظت فردی (ماسک ، دستکش ، و غیره …) درکار بامواد شیمیایی ضروری است.

باحادثه لبخند کودک خودرا ازبین نبریم.

اگردر معرض عبوریاپرتاب شدن اجسام قراردارید، بایدکلاه ایمنی مقاوم و درعین حال سبک برسر بگذارید تاآسیب نبینید.

ایمنی مسئله ایست مربوط به همه.

ابزار کار رادر جیب خودجای ندهید.

ازتماس بااشیا مشکوک جدا خودداری کنید.

ازآلوده شدن زخم به گرد و غبار و یاتماس باابزار کار خودداری کنید.

کاهش حادثه نیز میتواند اهداف ماباشد.

ازتجارب دیگران استفاده کنید.

حادثه فقط برای دیگران نیست.

ابزار ناقص رااز محیط دور کنید.

ایمنی ضامن سلامتی است.

استعمال دخانیات ممنوع

ازاستعمال کهنه برای پاک کردن روغن وگریس اضافی روی قطعات ماشین درحال حرکت خودداری کنید.

مراقب مواد آتش زا باشید.

اگر نمیدانید سوال کنید.

به علائم هشداردهنده مواد شیمیایی توجه فرمایید.

از بازیهای مسخره و اعمالیکه ممکن است، همکارانتان راناراحت و عصبانی نماید، پرهیز نمایید.

ازوسایل حفاظتی خودهمیشه استفاده کنید.

ایمنی اصل ضروری ازاشتغال به شمار میرود.

سرعت حادثه سازاست.

به شانس تکیه نکنید، دستورالعملهای ایمنی رادقیق اجرا کنید.

برق خادمیست که قاتل هم میتواند باشد.

به دستورالعملها و علائم ایمنی توجه نمایید.

بهتراست ازتجارب مصدومین پند بگیریم نه آنکه خودمصدوم شویم.

مسئول وقوع هرحادثه خودما هستیم.

برای انجام کاربا ابزار و وسایل مختلف ، بایداز دستکشهای مناسب استفاده نمود.

بارعایت اصول ایمنی ، ازافزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم.

ایمنی جزئی اززندگی ماست.

بهای هرحادثه همیشه سنگین است.

همیشه به ایمنی فکر کنید.

بعد از اتمام کار ، وسایل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهید.

برق کسی را دوست دارد که از او بترسد.

برای انجام هر کار اول فکر کنید.

باتوکل زانوی شتر راببند.

به امید روزی که اصول ایمنی درکلیه شئون اجتماعی رعایت شود.

بسته های حجیم مانع دیداست.

بالابرها و جرثقیلها حادثه سازهستند. مراقب باشید.

برای نظافت ماشین یاروغن کاری آن ،ابتدا ماشین رامتوقف سازید سپس حفاظ آنرا بردارید.

خطر خبر نمیکند، آماده باشیم.

چشمان ما نعمت بزرگ الهیست. باحادثه آنرا ضایع نکنیم.

به ایمنی فکر کنیدتادرامان باشید.

برخورد دست بانوک تیز و برنده ابزار کارکه ازجیب بیرون آمده، موجب زخمی شدن دست میگردد.

برق هم خادم است و هم دشمن.

بمحض زخمی شدن دست یاسایر اعضاء ازکمکهای اولیه استفاده کنید، کوچکترین جراحت و خراش میتواند سلامتی شمارابه خطر اندازد.

بامدیر HSE همکاری کنید.

بابکاربردن وسایل حفاظتی فردی ازحوادث جلوگیری کنید.

بمحض بریدگی دست وپا وسایر اعضاء ازکمکهای اولیه استفاده کنید.

هرچیزی میتواند آلوده باشد. مراقب باشید.

هرحادثه راکه میبینید سریعا به اطلاع مسئول HSE برسانید.

برای حفظ جان خودبه دستورات حفاظتی توجه کنید.

با روش صحیح خود ایمنی راعملاً تبلیغ کنید.

شماره تلفنهای ضروری راحفظ کنید.

همیشه پیشگیری موثرتر ازدرمان است.

پیشگیری امروز رابه علاج فردا موکول نکنید.

تصمیم بگیرید سال نورابدون حادثه بگذرانید.

تجربه را، تجربه کردن خطاست.

توصیه های ایمنی راجدی بگیرید.

جهت ایمنی ، کاررا بازرسی نمایید.

هشیاری دربرابر خطرات یعنی نشانه عقلانیت.

چون برق دیده نمیشود ، هیچ موقع کابل رالمس نکنید.

چرا عاقل کندکاری که باز آرد پشیمانی.

خودتان راتمیز نگهدارید.

خوب فکر کنید تاخوب به مقصد برسید.

خطر همیشه به چشم دیده نمیشود.

خطر پاره شدن یاباز شدن و سقوط باررا همیشه درنظر داشته باشید.

حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد.

حوادث راقبل ازوقوع پیش بینی کنید.

فکر وخیال حادثه سازاست.

حصول ایمنی درنتیجه همکاری دسته جمعی هست.

حفاظت ضامن سلامتیست ، عزیزان شماانتظار دارند سلامت به خانه برگردید.

حوادث قابل پیشگیری است.

عوامل بیماری زا رااز محیط کارخود دور کنید.

حفظ سلامتی شما گرانمایه ترین اصل درزندگی بشمار می آید.

حفظ جان کارکنان بسیار ساده تر وبهتر ازجبران خسارت ناشی ازحوادث درمحیط کار میباشد.

درهنگام کار بایداز لباس منظم و صحیح استفاده نمود.

در یک محیط آرام کار کنید.

دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید.

دریچه ها و چاله های کف کارگاه راباید بانرده محصور و با چراغ قرمز ( علامت خطر ) مشخص گردد تا کسی درآن سقوط نکند.

درپس هر حادثه نوعی سهل انگاری وجود دارد.

کابلهای سرگردان راسامان دهید.

درسر راه خود مواظب میخ ها باشید.

درهرکاری که عقل و احتیاط باهم بکار رود ازحوادث پیشگیری خواهد شد.

بزرگترین آتش سوزیها با کوچکترین بی احتیاطیها شروع میشود.

درموقع کارکردن بااشیا ازکفشهای حفاظتی استفاده کنید تادرصورت سقوط شیئی سنگین پای شما آسیب نبیند.

در برابر خطرات ناشی ازکار، خود راحفظ کنید.

دقت بیشتر، احتیاط بیشتر

رعایت نظم و انضباط درکارگاه خطر حوادث راکم میکند.

شناسایی خطر اصل اولیه پیشگیری است.

رعایت نظم و تربیت درکارگاه برابر نصف کار انجام شده است.

راهروها و محل آمد و رفت کارگران درکارگاه بایدخالی ازهرگونه مانعی باشد.

روز خوش روز بدون حادثه است.

سال خوش ، سال بدون حادثه است.

سلامتی بالاترین نعمت است، آنرابه آسانی ازدست ندهید.

سانحه ازشتابزدگی و عدم دقت ناشی میشود.

سیگار نکشید.

شتابزدگی وبی نظمی حادثه آفرین است.

عجله کار شیطان است.

شتابزدگی پشیمانی بدنبال دارد.

شستشوی لباس بابنزین و مواد نفتی جان عده ای رابه آتش کشیده است. شما دیگر آنرا آزمایش نکنید.

تجهیزات فردی برای محافظت است نه برای نمایش!

شرایط و موقعیتهای خطرناک رااصلاح کنید.

صدمات هراندازه جزئی باشد تحت معاینه و درمان قراردهید.

صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یک نوع سرمایه گذاری است.

کاهش حوادث سودآور است.

طریقه صحیح انجام کاررا ازسرپرست خود بیاموزید.

علاج واقعه راقبل ازوقوع بایدکرد.

عدم رعایت ایمنی=وقوع حادثه.

علم ناقص خطرناک است.

عزیزان شما انتظار دارند، سلامت به خانه برگردید.

عصبانیت و خستگی حادثه بدنبال دارد.

عمر کوتاه خودرابا حادثه کوتاه تر نکنید.

ما به فکر ایمنی و سلامت شما هستیم. شما نیز به فکر ایمنی و سلامت خودباشید.

غفلت، اشتباه، مسامحه، فراموشی ازعوامل حوادث میباشد.

غرور درهنگام کار باوسایل برقی جان انسان راتهدید میکند.

فقط شماهستیدکه موقع زخمی شدن رنج و زیان میبینید.

فقط عینک قابل تعویض است نه چشمها.

قبل ازتوقف ماشین حفاظ رابرندارید.

عوامل نشت گاز راشناسایی و برطرف کنید.

قسمتهای گردنده بدون حفاظ خطرناک ترین قسمت ماشین آلات است.

قبل ازهر نوع کاربه علائم توجه کنید.

کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمیشود.

کوچکترین ضایعه درمدار برق، مرگ آفرین است.

کاراز محکم کاری عیب نمیکند.

کوچکترین خراش و جراحت میتواند سلامتی شمارا به خطر اندازد.

کلاهک حفاظتی اره دواّر برای پیشگیری چنین حادثه تعبیه شده است.

بطور دوره ایی خود راچکاپ سلامت کنید.

کار خودراباتوجه به مقررات ایمنی انجام دهید.

کوچکترین خراش وجراحت راپانسمان کنید.

درحد توان خود کارکنید.

کاررا بعدازکنترل نمودن کامل شرایط شروع کنید.

کسی ازشما محافظت نمیکند.

محکم کنید بند کلا هتان را.

محیط کار خودرا تمیز و مرتب نگهداری کنید.

ممکن است وضع شما خوب باشد ولی بهتراست ازوضع همکاران و زیردستان خود آگاه باشید.

معایب کار و شرایط خطرناک رافوری به مافوق اطلاع دهید.

نظم و نظافت درکارگاه ازحوادث کم میکند.

مراقب همکاران خودنیز باشید.

وسایل حفاظت فردی ، ضامن سلامتی و تندرستی شماست.

هرگزبه بیرون هجوم نبرید.

هرگزبا ابزار فرسوده و معیوب کارنکنید.

همیشه و درهمه حال محتاط باشید و قبل ازهرکاری به عواقب آن فکرکنید.

هنگام بدست گرفتن و حمل اشیاییکه قسمتهای برنده و لبه های تیزدارد، دستکش حفاظتی بدست کنیدتا زخمی نشوید.

کسب پول بشرط وقوع حادثه بی عقلیست.

هنگام جوشکاری، ریخته گری وسایرکارهایی که درنور بسیار شدید صورت میگیرد، استعمال عینک حفاظتی ضروری است.

یک کبریت خاموش نشده، یک ته سیگار روشن ممکن است لحظاتی بعد حادثه شومی ببار آورد.

درکاهش حوادث مارا یاری کنید.

یک خطای کوچک میتواند حادثه ای بزرگ بوجود آورد.

یک لحظه غفلت ، یک عمر پشیمانی.

حادثه یعنی تلخی درزندگی و ایمنی یعنی شیرینی درزندگی

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط