نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو
4.9/5 - (3564 امتیاز)

 نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

مراحل تمدید گواهینامه ایزو

مراجع تمدید اعتبار گواهینامه های ایزو

گواهینامه های ایزو دو مرحله دارد. مرحله صدور و مرحله تمدید، انجام این صدور توسط مراجع انجام میشود و این صدور بصورت سه ساله انجام خواهد شد. صدور گواهینامه ایزو برای هر نوع گواهینامه ای انجام میشود. مراجع صدور گواهینامه متفاوت هست. و هر متقاضی با توجه به نیاز خود که چه نوع گواهینامه از چه مرجعی را درخواست دارند را انتخاب کنند. صدور انجام میگردد. گواهینامه های ایزو موجود به بیش از هزار نوع گواهی میباشد که در سطح جهان مطرح گردید.

تمدید اعتبار گواهی ایزو

گواهینامه ایزو تاریخ صدور و تمدید دارد. مراجع ثبت گواهینامه ایزو تاریخ صدور را سه ساله میزنند و تاریخ تمدید را بصورت یک ساله درج خواهند کرد. مراجع ثبت و صدور جهت جذب مشتری بیشتر تاریخ سه ساله روی مدرک ایزو درج میکنند. چنانچه مشتری جهت دریافت گواهینامه ایزو مرجعی مدنظر دارد که با اعتبار سه ساله گواهینامه ایزو صادر می کند و سالی یکبار هزینه مجدد حق تمدید دریافت نکند، طبعا برند خود را تعویض و از طریق آن مرکز اقدام خواهد کرد.

مراجع صدور گواهینامه اگر میخواهند مشتری خود را همچنان داشته باشند باید سه سال تاریخ گواهی ایزو را تنظیم کنند. همچنین گواهینامه ایزو را هم هر ساله تمدید کنند و هم صدور مجدد آن را انجام دهند.

صادر کنندگان ایزو بایستی بیان کنند که سالی یکبار مراجع صدور سازمان را ممیزی میکنند. چنانچه مشتری میخواهد برای گواهی ایزو یش رجیستری انجام شود و نام شرکت خود را همچنان در سایت مرجع صدور مشاهده کند، بایستی سالیانه گواهی ایزو خود را تمدید کند.

استعلام اصالت گواهینامه ایزو
استعلام اصالت گواهینامه ایزو چگونه انجام می شود؟ چگونه اعتبار گواهی ایزو خود را استعلام بگیرم؟ از کجا می توانم استعلام گواهی نامه ایزو مرجع انتخابی خود را بگیرم؟

استعلام از طریق سایت مرجع صادر کننده ایزو

مشتری برایش مهم میباشد اعتبار نام شرکتشان را طبق استعلام و رجیستری در سایت تحت نظر مرجع صدور گواهینامه ISO مشاهده کنند.

جهت تمدید اعتبار گواهی ایزو مرجع صادرکننده ، نامه کتبی تمدید گواهی ایزو را تحویل مشتری میدهند. مشتری نامه ارسالی را مطالعه کرده بررسی انجام میدهد. با مدیران مشورت کرده تصمیم نهایی جهت تمدید انجام می شود که میخواهند تمدید کنند یا از آن منصرف شدند. گواهی ایزو برای شرکت در مناقصه اهمیت زیادی دارد.

گواهینامه های دریافتی به همراه نام شرکت در سایت مرجع قابل استعلام میباشد. مراجع تحت اعتبار بین المللی رجیستری سایت را با مراجع IAF می شناسند. کلمه IAF به معنای وابسته بودن مرجع تمدید ایزو به مراجع تحت اعتبار IAF میباشد. اما مراجع بدون اعتبار IAF این وابستگی را ندارند.

مشتریانی که میخواهند صدور یا تمدید گواهینامه ایزو را از طریق مراجع IAF انجام دهند به کلمه IAF دقت کنند. زیرا درخواست تمدید گواهینامه ایزو iaf ی توسط مراجع بین المللی وابسته به مراجع IAF میباشد.

تمدید گواهی نامه ایزو و hse فقط از طریق مراجع صدور ایزو انجام میگردد که به این مراجع اصطلاحا CB می گویند. این CB ها کار تمدید اعتبار گواهینامه ایزو را انجام میدهند.

تمدید گواهینامه ایزو – اهمیت ایزو برای شرکتها

تمدید گواهینامه ایزو برای شرکتهایی که میخواهند در مناقصه حضور داشته باشند اهمیت ویژه ای دارد. بدلیل اینکه صدور مجدد ایزو به دلیل عدم تمدید میتواند سازمان را متحمل هزینه زیادی کند.

سیستم مدیریت ایزو ، در هماهنگی کارکنان شرکت جهت نظم داخل مجموعه بسیار موثر میباشد.

سیستم میتواند بر اساس تعریف فرآیندها، مدیریت فرآیندها، تمرکز کلی برتفکر مبتنی ریسک، فرصتها، جلوگیری نتایج ناخواسته پیاده سازی گردد.

مزایای پیاده سازی و تمدید اعتبار ایزو برای شرکتها

استفاده رویکرد فرآیند سیستم مدیریت کیفیت سازمان را قادر به انجام موارد زیر میباشد.

درک، استقرار و برآورده کردن الزامات

در نظر گیری فرآیندها بر اساس ارزش افزوده

دستیابی عملکرد اثر بخش فرآیندها

بهبود فرآیندها بر مبنای ارزیابی دادها و اطلاعات

نمایش هر گونه فرآیند تعامل عناصر جهت هر فرآیند که خاص همان فرآیند هستند و با توجه به ریسکهای مرتبط متفاوت میباشد. در بررسی پایش و اندازه گیری جهت کنترل ضروری میباشد.

اجرا، پیاده سازی

پایش، اندازه گیری فرآیندها محصولات، خدمات، قیاس خط مشی ها، اهداف، الزامات، اقدامات طرح ریزی شده گزارش دهی نتایج

انجام اقداماتی جهت بهبود عملکرد

سیستم مدیریت کیفیت برای اثربخشی تفکر مبتنی ریسک ضروری میباشد.

انطباق الزامات استاندارد بین المللی سازمان نیاز دارد. اقدامات پرداخت ریسک ها فرصت ها طرح ریزی، پیاده سازی نماید.

پرداختن توام فرصت ریسکها افزایش اثربخش سیستم مدیریت کیفیت دستیابی نتایج بهبود یافته جلوگیری اثرات منفی ایجاد میکند.

فرصت ها میتواند نتیجه وضعیت مطلوب، دستیابی یک نتیجه مورد نظر بوجود آیند.

مجموعه شرایط به سازمان امکان میدهد مشتری را جذب کند، محصولات خدمات جدیدی تولید کند. ضایعات کاهشی بهره وری، افزایش دهد.

تمدید ایزو و ریسکها و فرصتها

تمدید ایزو سازمان را مجبور به اقداماتی میکند. اقدامات رسیدگی به فرصت ها بایستی انجام شود و میتواند شامل دریافت ریسکهای مرتبط نیز باشد. ریسک در اثر عدم قطعیت میباشد. هر عدم قطعیتی میتواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.

سازمان باید اهداف استراتژیک سیستم مدیریت کیفیت را که ایجاد نموده، بصورت دوره ای بازنگری کند.

سیستم مدیریت کیفیت سالهاست مورد استفاده سازمانها هست. پیش نیاز پیاده سازی اینگونه سیستم ها داشتن درک صحیح الزامات آنهاست. در این راستا مشاوران، ممیزان و ارزیابان سیستم های مدیریتی را با بهره گیری از تجربیات تیمی دارای چند تخصص را در اختیار علاقمندان قرار میدهد. بر مبنای استاندارد بین المللی منابع استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع ، در سازمان جهانی ایزو تهیه و تدوین شده است.

استفاده از سیستم مدیریت بین المللی می تواند سبب بهبود عملکرد مناسب شغلی و اعتماد مشتریان شود. درک مشتریان توسط سازمان بسیار حائز اهمیت هست. مشتریان خواسته هایی دارند که سازمان بایستی خواسته های مشتریان را برآورده سازد.

ضرورت مقررات جدید، نحوه برخورد سازمان را در قبال مشتریانش کاهش میدهد. سیستم مدیریت کیفیت شرایطی تعریف میکند. کاربرد درون سازمانی برای صدور گواهینامه، اهداف قراردادی را قابل استفاده نماید. روش اجرایی رضایت مشتری براساس پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باشد.

ISO9001 الزامات مورد نیاز یک سیستم مدیریت کیفیت میباشد که می تواند از برنامه های داخلی موسسات صدور گواهینامه، برای اهداف قراردادی استفاده نماید.

تمدید اعتبار سالیانه ISO – مسئولیتها

انواع مسئولیتها که میتواند مورد ملاحظه قرار گیرد بشرح ذیل میباشد.

مدیریت رده بالا بایستی:

اهداف پایش را تعریف کند.

مسئولیت های پایش را  تعریف کند.

بازنگری لازم فرآیند پایش را هدایت کند.

از بهبودهای مستقر اطمینان یابد.

نماینده مدیریت برای فرآیند رسیدگی به شکایات بایستی فرآیند پایش، عملکرد ارزیابی و گزارش دهی را برقرار نماید.

استاندارد بین المللی سازگار مشتریان برای ارائه راهنمایی درباره پایش اندازه گیری، رضایتمندی مشتری، اهداف خود را دنبال میکند.

این استاندارد بین المللی که توجه خاص به بندهای استاندارد ISO9001 مرتبط با رضایتمندی مشتری میباشد، کمک شایانی میکند.

مدیریت ارشد اطمینان حاصل کند که نیازهای مشتری را میداند و هدفش که بهبود رضایتمندی مشتری هست تامین شود.

مدیریت منابع : سازمان، رضایت مشتری را با تامین نیازهای مشتری و بهبود منابع تشخیص فراهم نماید. سازمان تمهیدات موثر ارتباط، بازخورد مشتری مثل شکایات مشتری را تشخیص و همچنین اجرا نماید.

عملکرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان بایستی در رابطه با درک مشتری را پایش نماید. آیا سازمان میتواند نیازهای مشتری را برطرف کند و شیوه های اکتساب اطلاعات باید مشخص شود.

 

تمدید ایزوها و ویرایش های گواهینامه ایزو

گواهینامه های ایزو هر چند سال یکبار با ویرایش های جدید وارد بازار کار میگردد. و تمام مراجع باید از این ویرایش های جدید مطلع باشند. در خصوص انواع گواهینامه های ایزو خود را به سطح جهانی برساند و بروز رسانی کنند. ویرایش های جدید گواهینامه ها با سال میلادی بیان میگردد. و وقتی ویرایش جدید ایجاد شد چاپ جدید کتاب استاندارد مربوطه وارد بازار کار میگردد. تا مراجعی که برای صدور اقدام میکنند از آن اطلاع داشته باشند.

تمام ویرایش این استانداردها در ژنو سوئیس میباشد که استانداردهای ایجاد شده با چند کشور با همفکری هم در این مکان انجام میشود. به زبان آسانتر اتاق فکر ایجاد استانداردها در این کشور میباشد. گواهینامه های ایزو برای متقاضیان مختلف ایجاد شده که هر متقاضی باید بداند با توجه به نیاز خود چه نوع گواهینامه ای را باید دریافت کنند.

در زمان تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو شرکت خود به ویرایشهای جدید آن استاندارد توجه نمایید.

زمان انتشار گواهی ایزو

گواهی نامه های ایزو از سالهای قبل انتشار یافته و برای مشتریان که تمایل به دریافت این گواهینامه دارند صادر میگردد. در بحث استاندارد ایزو بدلیل اینکه سازمانهای مختلف نیاز به دریافت گواهینامه خواهند داشت باید گواهینامه را دریافت کنند.

اول کار برای دریافت گواهینامه ، صدور گواهینامه انجام شده سپس یک سال بعد تمدید اعتبار گواهینامه برای مشتری ارسال خواهد شد. هزینه تمدید گواهینامه ها برای مراجع مختلف متفاوت میباشد. هر مرجع بسته به هزینه های قابل پرداخت برای تمدید اعتبار گواهینامه را حساب کرده و به مشتری اعلام میکند.

IAF
نهاد بین المللی IAF معتبرترین نهاد اعتبار دهنده گواهی نامه ایزو هست

تفاوت هزینه مراجع IAF و غیر IAF

از مراجع غیر IAF تا مراجع تحت اعتبار IAF هزینه های پرداخت تمدید اعتبار گواهینامه ایزو متفاوت میباشد. مراجع غیر IAF هزینه های تمدید را کمتر حساب کرده اما مراجع تحت اعتبار IAF هزینه های بالاتر را ابلاغ میکنند. دلیل بالاتر بودن هزینه های تمدید از مراجع تحت اعتبار IAF اینست که با دلار حساب شده و از مشتری دریافت خواهد شد. اما در مورد مراجع غیر IAF علاوه بر اینکه هزینه کمتر حساب شده رجیستری گواهینامه را در آن میتوانند مشاهده کنند.

CB های دارای کادر فنی در زمینه تمدید ایزو میتواند شما مشتریان را راهنمایی کند تا به گواهی نامه ایزو مورد نظر خود برسید. برای تمدید گواهینامه ها بعضی از مراجع بسیار سخت گیر بوده و تمدید ممیزی را براحتی انجام نخواهند داد.

بازرس با انجام بازرسی از مکان مورد نظر تاییدیه تمدید ایزو را اعلام میکند یا اینکه به دلیل عدم انطباقها در سازمانها یا شرکتها گزارشی مبنی بر اصلاح و رفع این عدم انطباقها ارسال میکند. سازمان مورد نظر باید این عدم انطباق ها را برطرف نموده سپس بازرس مجدد به مجموعه سرکشی میکند. در صورت رفع عدم انطباقها دستور تمدید اعتبار را صادر میکند. تا زمانی که این عدم انطباق ها برطرف نشود بازرس تمدید را تایید نخواهد کرد.

 

تمدید اعتبار سالیانه – همکاری بین صادر کنندگان ایزو

مراجع مختلف برای صدور گواهینامه ها با کشورهای مختلف همکاری داشته و گواهینامه ها را از کشورهای مختلف صادر میکنند. کشورهای قدر که در سطح جهان نام آنها مطرح می باشد عبارتند از کشور سوئیس ، کشور انگلستان، کشور آلمان، کشور آمریکا، کشور بلژیک، استرالیا، ایران، کانادا، روسیه این چند کشور هر کدام به تنهایی از نمونه مراجع قدر به حساب می آیند.

مراجع صادر کننده ایزو معتبر گواهینامه های ایزو را یا با سخت گیری کمتر یا با سخت گیری بیشتر صادر میکنند. جالب توجه می باشد که کشور ایران هم با صدور گواهینامه NACI جزو قدرترین کشورها در خصوص صدور و تمدید گواهینامه ایزو فعالیت میکند.

تمام مراجع صدور بعد از یکسال تمدید گواهینامه ایزو را انجام میدهند. نحوه تمدید گواهینامه ایزو بسیار آسان بوده و مشتری فقط هزینه تمدید را پرداخت می کند. اتمام کار تمدید صفر تا صد با خود مراجع تمدید میباشد.

نحوه تمدید اعتبار گواهینامه های ایزو برای تمام مراجع معمولا یکی بوده فقط با کمی تفاوت اعتبار تمدید گواهینامه ایزو برای متقاضیان انجام میشود.

 

چگونه اعتبار گواهینامه ایزو خود را تمدید کنیم؟

چگونه اعتبار گواهینامه ایزو خود را تمدید کنیم؟

گواهینامه های ایزو چطور صدور برایشان انجام میشود؟

گواهینامه های ایزو چه زمانی تمدید اعتبار دارند؟

در مورد گواهینامه های ایزو انواع مختلف را میتوان به شرکتها معرفی نمود. انواع گواهی نامه ها برای مشاغل کاری مختلف که هر مجموعه میتواند گواهینامه مورد نیاز خود را دریافت کند. در مورد گواهینامه های ایزو ، نحوه صدور گواهینامه و تمدید اعتبار گواهی نامه با هم متفاوت بوده تمام موارد باید به مشتری اطلاع رسانی شود.

مراجع برای صدور گواهی نامه به دو دسته تحت اعتبار بین المللی و بدون اعتبار داشتن تقسیم میشوند. مراجع تمدید ایزو توسط نهاد بین المللی که IAF نام دارد تاییدیه دارند. صدور و تمدید با تاییدیه IAF انجام خواهد شد. اما مراجعی که اعتبار IAF را ندارند بدون اعتبار مراجع IAF تمدید گواهی نامه یا صادر کردن گواهی نامه را انجام میدهند.

 

روش تمدید گواهینامه ایزو

بحث صدور و نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو کار چندان سختی نبوده و تمام مشتریان براحتی میتوانند این تمدید اعتبار گواهینامه های ایزو را انجام دهند. تمدید اعتبارگواهینامه ایزو توسط مراجع صادر کننده انجام میشود. مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو CB نامیده میشوند. این CB ها توسط مراجع بالاتری بنام AB اعتبار دهی شده و با تایید این مراجع اجازه صدور یا تمدید گواهینامه ایزو را خواهند داشت. روش تمدید گواهینامه ایزو هم خیلی برای متقاضیان اتهمیت دارد.

متقاضیان که درخواست تمدید گواهی نامه ایزو را دارند باید به CB ها رجوع کرده تا کار تمدید گواهینامه ایزو را برایشان انجام دهند. مشتریان برای تمدید گواهینامه ایزو میتوانند با توجه به نیاز خود یا تمدید را انجام دهند یا از تمدید کردن گواهینامه ایزو منصرف شوند.

 

تمدید اعتبار ایزو – فراگیر بودن برای همه شرکتها

اعتباردهی تمدید ایزو برای انواع مشاغل کاری از تولیدی تا صادرات یا برای برند سازی و جذب مشتری انجام می شود. همچنین تمدید گواهینامه ایزو در سایت مرجع صادر کننده ایزو قابل رهگیری خواهد بود. ممیزی سالیانه مراقبتی گواهینامه ایزو برای شرکتهای مختلف که تولید محصولات و خدمات دارند باید حتما حتما انجام شود.

تمدید اعتبار ایزو – فراگیر بودن برای همه شرکتها موضوع مهم تلقی میگردد. این گواهینامه ها میتواند از هر مرجعی چه مستقل یا مراجع تحت اعتبار بین المللی انجام شود. برای صادرات تمدید گواهینامه ایزو توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی که IAF  نامیده میشود باید انجام شود.

فقط مراجع تحت اعتبار بین المللی IAF میتوانند تمدید گواهینامه ایزو برای صادرات به کشورهای دیگر را انجام دهند. دیگر مراجع غیر IAF اگر بخواهند تمدید گواهینامه را انجام دهند بدلیل نداشتن لوگوی IAF نمیتوانند صادرات محصول را انجام دهند.

در بحث تمدید گواهینامه ایزو انواع مختلف گواهینامه های ایزو به ثبت رسیده که هر شرکت یا متقاضیان با توجه به زمینه کاری خود تمدید اعتبار گواهینامه ایزو را انجام میدهند.

 

موسسات تمدید ایزو

موسسات تمدید اعتبار ایزو در ایران زیاد هستند. مراجع متفاوت با کارکردهای تقریبا متفاوت آماده هستند تا برای مشتریان ارائه خدمت نموده و صدور یا تمدید گواهینامه ایزو را انجام دهند. با توجه به گستردگی مراجع صادر کننده، ما قصد داریم در این مطلب راهنمایی جامع و کاملی در مورد موسسات تمدید ایزو ISO را برای متقاضیان ارائه دهیم.

در نحوه تمدید گواهینامه ایزو در مرحله اول باید صدور گواهینامه ایزو انجام شود. این صدور میتواند از مراجع مختلف که در سطح کشور با نام های گوناگون مشغول فعالیت هستند برای مشتری ارائه شود. مرحله بعد زمان تمدید اعتبار گواهینامه ایزو میباشد که یکسال از زمان صدور گواهینامه ایزو گذشته که مراجع صادر کننده به متقاضیان اعلام میکنند. مشتری باید بدانند که هر صدور گواهینامه ایزو سالی یکبار به مدت دوسال زمان تمدید اعتبار گواهینامه ایزو را خواهد داشت.

هزینه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

هزینه های تمدید گواهینامه ایزو با توجه به ارائه گزارشات و تهیه مستندات تمدید اعتبار گواهینامه ایزو متفاوت بوده و هر مرجع طبق سیاست کاری خود نرخ مشخص شده ایی را به متقاضیان اعلام میکند. مراجع میتوانند تحت اعتبار بین المللی که در سطح کل جهان پذیرفته شده است باشند. یا بدون اعتباردهی مراجع بین المللی کار تمدید ایزو را انجام دهند.

هزینه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو به شرکتها تمدید کننده بستگی دارد. نرخ سود مراجع بین المللی بالاتر بوده و با مبلغ ارز جهانی کار تمدید گواهینامه ایزو را انجام میدهند. اما مراجع بدون اعتبار بین المللی هزینه پایین تری را دارند آن هم بدلیل اینکه در داخل کشور مشغول فعالیت میباشند معمولا هزینه های آنها پایین تر است. چون تمام کار تمدید یا صدور گواهینامه ایزو در داخل کشور انجام میشود پس با هزینه پایین تر تمدید را برای دوستانی که نمیخواهند هزینه بالاتر را پرداخت نمایند انجام میدهند.

گواهینامه ایزو برای مناقصه
گواهینامه ایزو برای مناقصه یکی از مهمترین اهداف و شاید یکی از اصلی ترین مقاصد شرکتها من باب دریافت و اخذ گواهینامه ایزو هست.

نیاز تمدید ایزو برای مناقصه

متقاضیان به جهت شرکت کردن در مناقصه باید تمدید اعتبار گواهینامه ایزو را انجام دهند و با ارسال تمدید اعتبار گواهینامه ایزو شانس برنده شدن در مناقصه را برای خود بیشتر کنند. تمدید کردن برای اکثر شرکتها بسیار مهم میباشد. در مورد همکاری با کارفرمایان تمدید گواهینامه ایزو باید انجام شود کارفرمایان وقتی استعلام گواهی نامه ایزو را مشاهده میکنند اطمینان دارند که تمدید گواهینامه ایزو انجام شده و این اطمینان باعث همکاری بین شرکتها و کارفرمایان خواهد شد.

 

اهمیت تمدید ایزو برای سازمانها

تمدید اعتبار ایزو برای بسیاری از مجموعه ها مهم بوده زیرا با انجام تمدید ایزو هم سازمان مذکور جهت شرکت در مناقصه شانس برنده شدن را داشته باشد و هم برای همکاری با کارفرمایان از این تمدید اعتبار استفاده نماید. بر روی برگه گواهی نامه سه ساله تاریخ اعتبار خورده اما برای تمدید سالیانه جهت ثبت در سایت مرجع مشتری موظف به انجام تمدید هست. اهمیت تمدید ایزو برای سازمانها فقط مهم نیست. بلکه برای کارفرمایان و مشتریان هم مهم میباشد.

تاریخ سه ساله گواهینامه با تاریخ تمدید اعتبار به صورت میلادی بوده اما در برگه های گواهینامه میتواند به صورت سه ساله تمدید شود یعنی مشتری هزینه را واریز کرده و برای تمدید سالیانه دیگر هزینه ای پرداخت نخواهد کرد. یعنی مراجع برای صدور گواهی نامه برای مشتری هزینه را همراه با تمدید ایزو دریافت کرده و دیگر برای تمدید سالیانه هزینه دیگر دریافت نمیکنند.

 

تمدید سالیانه ایزو و کلاهبرداران

متقاضیان برای تمدید ایزو مراقب افراد کلاهبردار باشند این افراد با سواستفاده از عدم دانش متقاضیان از تمدید ایزو با مبالغ کلان برندهای مختلف را معرفی میکنند و کلمه IAF را هم بکار میبرند. در حالی که همه برندها IAF ی نبوده و بسیاری از این گواهینامه ها با برندهای مختلف ساخته خود ایرانیان بوده و در داخل کشور تمام مراحل انجام تمدید انجام میشود. تمدید اعتبار سالیانه ایزو و کلاهبرداران موضوعیست که خیلی باید بهش توجه کنید.

ممیزی مراقبتی و تمدید اعتبار سالیانه خود را با اطمینان انجام بدید. اگر می خواهید گواهینامه های ایزو تمدید کنید به مراجع تمدید که از طریق گوگل میتوانید آنها را شناسایی کنید رجوع کنید.  با استفاده از خدمات مرکز سیستم کاران – سازمان مرکزی 79165-021  اطلاعات کامل را از آنها دریافت کنید.

 

تمدید اعتبار ایزو بصورت ارزان و سریع

هزینه تمدید و صدور گواهی وقتی با هم پرداخت شود تمدید اعتبار برای سه سال معتبر بوده و برای سال سوم و بعد از اتمام دوسال تمدید اعتبار مشتری مجدد باید برای صدور گواهینامه اقدام کند. از گواهینامه های ایزو برای راهنمایی مشتریان میتوان عنوان کرد که چه کشورهایی دارای تاییدیه اعتبار مراجع IAF هستند.

کشورهایی همچون آلمان، انگلیس، آمریکا، بلژیک، سوئیس، از کشورهای دارای سطح برند موفق و معتبر در کل جهان بوده و بیشتر مشتریانی که میتوانند هزینه های سنگین این برندها را پرداخت نمایند از این مراجع تمدید اعتبار گواهینامه را دریافت میکنند. تمدید گواهینامه از این برندها برای مشتری توسط CB ها امکان پذیر میباشد.

 

نحوه انجام تمدید اعتبار ایزو بصورت معتبر و قابل استعلام

مشتری برای دریافت تمدید از این کشورها از طریق CB هایی که با این کشورها در ارتباط است و تاییدیه مراجع IAF را دریافت کرده اقدام نمایند. برای تمدید اعتبار ایزو شرکتهای تولیدی یا خدماتی اقدام به تمدید اعتبار ایزو میکنند. این تمدید ایزوها برای مشتریانی که مناقصه دارند مهم بوده و برای برنده شدن در مناقصه باید تمدید ایزوها را انجام دهند. البته برای صادرات هم تمدید اعتبار گواهینامه مهم و لازم میباشد.

 

نتایج عدم تمدید ایزو

اگر رجیستری گواهی نامه انجام نشود شرکتهای تولیدی و صادرات نمیتوانند خدمات خود را ارائه دهند. مشتریان صادر کننده با خدماتی حتما نیاز به تمدید ایزوها دارند برای رهگیری گواهینامه ایزو کارفرمایان که تمایل به همکاری با شرکت متقاضی دارند به تمدید رجیستری گواهینامه اکتفا کرده و رجیستری را حتما جستجو میکنند. پس تمدید گواهینامه ایزو خیلی زیاد مهم میباشد. برای تمدید ایزو مراجع بسیار راحت برای مشتریان کار تمدید را انجام خواهند داد. انجام این تمدید اعتبار توسط CB ها انجام خواهد شد.

 

موارد مهم برای تمدید ایزو

موارد مهم برای تمدید اعتبار گواهینامه ایزو برای شرکتهای ساخت و تولید ایران خودرو، برای تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صادرات محصولات خوراکی، تولید مواد خوراکی با استاندارد رعایت شده، تمدید استاندارد در صنایع شیمیایی، بکار گرفتن موارد مورد نیاز استاندارد ایزو در محیط زیست پیرامون زندگی انسانها، بحث ایجاد محیط ایمن و امن برای کارگران با توجه به سختی کاری که دارند. استاندارد اعلام شده برای اتاق عمل در بیمارستان، و موارد مهم دیگر برای تمدید و لزوم داشتن استاندارد ایزو اعلام شده است.

از دیگر موارد بحث تمدید ایزو برای کارفرمایانی که قصد همکاری با شرکتهای مختلف را دارند علاوه بر اعتماد دو طرف کارفرمایان به داشتن تمدید گواهینامه ایزو اهمیت داده و مسئله تمدید اعتبارگواهینامه ایزو برای ادامه همکاری برایشان مهم میباشد. برای تمدید اعتبار گواهینامه ایزو متقاضیان باید هزینه تمدید گواهینامه ایزو که مرجع اعلام کرده واریز کرده تا تمدید گواهینامه ایزو برایشان انجام شود.

نحوه ارسال تمدید گواهینامه ایزو به متقاضی توسط سایت بوده که مراجع نام مجموعه متقاضی و گواهینامه های دریافتی را در سایت خود درج کرده و متقاضی با مراجعه به سایت مورد نظر میتواند رجیستری گواهینامه های خود را جستجو می نماید.

مراحل تمدید ایزو

در تمدید ایزو بصورت سالیانه به مشتری اعلام شده و تاییدکردن مشتری برای تمدید ایزو به اعتبار یک ساله گواهی ختم خواهد شد. بحث بازرسی تمدید ایزو برای همه شرکتها و سازمانها و مشاغل مختلف اعلام می گردد. مشتریان با توجه به سیاست کاری خود اقدام به تمدید ایزو میکنند. تاریخ اعتبار تمدید ایزو در برگه چاپ شده هم قابل رویت میباشد.

چاپ گواهینامه بصورت لاتین بوده و مشتریان برای اطلاعات بیشتر می توانند از CB ها اطلاعات بیشتر کسب نمایند. برای اجرایی کردن الزامات ایزو در سازمان می توان از پکیج مستندات ایزو کمک گزفت. این پکیج مستندات حدود سه هزار صفحه بوده که تمام بندهای ایزو و الزامات آن در این پکیج سی دی رایت شده که همراه صدور گواهینامه به مشتری تحویل داده خواهد داد. از جمله موارد بیان شده در الزامات ایزو موارد زیر می باشد.

 

مستندات ایزو 9001 – بهبود مستمر

بهبود مستمر که هدف اصلی تلقی میگردد و به عنوان اهداف دراز مدت مورد توجه قرار می گیرد. این بهبود مستمر جزیی از مهمیات مجموعه تلقی می شود.

مستندات ایزو – ایمنی شغلی و محیط زیست

كيفيت، ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست مسئوليت همگان براي هريك از پرسنل شركت ، در هر شغل و در هر سطح ، افزایش كيفيت كار و نتيجه مطلوب فعاليت ها ، رعایت موارد ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست از اهميت خاصي برخوردار بوده و ارتقاء به سوی تعالی در هر یک از موارد مذکور از طریق خدمات يكايك كاركنان حاصل می گردد.

مستندات ISO 9001 – توسعه نیروی انسانی

تكنولوژي، توسعه و نيروي انساني : با استفاده از تكنولوژي و تجهيزات مناسب و نيروهاي كارآمد و با انگيزه مي توان زمينه اطمينان از تعالی در کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را ايجاد نمود. و موارد دیگر که در مستندات گردآوری میگردد.

مستندات ایزو – الزامات عملکردی در شرکتها

بکار گیری الزامات ایزو برای شرکتها به جهت ارتقای سطح کیفیت و سودآوری میتواند آنها را یاری نماید. انواع ایزو ها که میتوان بیان کرد ISO9001 ، ISO14001 ، ISO45001 ، ISO10002 ، ISO10003 ، HSE-MS و انواع ایزو های دیگر که در تمام جهان متقاضیان میتوانند دریافت کنند.

 

اعتبار تمدید برای شرکتهای مختلف

تمدید اعتبار گواهینامه ایزو برای شرکتهای مختلف که زمینه فعالیت مختلف دارند و گواهینامه های مرتبط با زمینه فعالیت خود را میتوانند دریافت کنند. انواع گواهینامه های دیگر که برای صادرات به کشورهای دیگر دریافت میشود. برای صادرات حتما باید تمدید گواهینامه را انجام داد. با داشتن رجیستری گواهینامه صادرات انجام خواهد شد.

 

اهمیت چارت سازمانی

در سازمان های وسیع که از واحدهای مختلف تشکیل می شود یک چارت سازمانی توسط استاندارد ایزو ایجاد میگردد که هر واحد مکانش مشخص هست و ارتباط با چه واحدهایی دارد را مشخص میکند. این چارت سازمانی میتواند نظم و هماهنگی بین تمام واحد را ایجاد کند تا سازمان کارایی بهتر را داشته باشد. تمام سازمانهایی که بی نظمی در مجموعه خود دارند با استفاده از کارشناس ایزو که بلد کار هست می توانند از این کارشناس کمک بگیرند تا هماهنگی بین تمام واحدها ایجاد شود. بحث استفاده از چارت سازمانی و هماهنگی بین تمام واحدها و همچنین برای پیاده سازی سیستم ایزو در سازمان توسط کارشناس ایزو انجام میشود.

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو در کارخانه ها

از موارد مهم استفاده از استاندارد ایزو میتوان به ایمنی کارگران ساختمان، یا حفظ محیط زیست ما اشاره نمود. همچنین به جهت حفظ هوای پاک تا حد امکان باید کارخانه های صنعتی خارج از شهر بوده و فاصله زیادی با محل زندگی انسانها داشته باشد. آلودگی کارخانه های صنعتی بدلیل آلودگی فراوان باعث مشکلات جدی نظیر درگیر شدن انواع بیماری ها خواهد شد.

 

تمدید اعتبار گواهینامه های ایزو ISO

تمدید اعتبار گواهینامه ایزو برای انواع ایزوهایی همچون ISO9001 ، ISO14001 ، ISO45001 ، HSE-MS این سه نوع گواهینامه کنار هم بازدهی بالایی دارد و شرکتها با این سه نوع گواهینامه ضعفهای شرکت خود را برطرف میکنند و برای اکثر شرکتها تمدید این سه استاندارد الزامی میباشد سه استاندارد معرف کنار هم را سیستم مدیریت یکپارچه IMS را ایجاد میکند.

اعتبار تمدید اعتبار ایزو برای صادرات زعفران ، تولید انواع مواد خوراکی ، تولید مواد شیمیایی، تولید مواد صنعتی، و دیگر موارد که جهت تمدید گواهینامه ایزو متقاضیان میتوانند انجام دهند. مشتریانی که تمدید گواهینامه ایزو را تمایل دارند انجام دهند حتما بدنبال مراجع ذیصلاح تمدید گواهینامه ایزو باشند که با مراجع معتبر تمدید گواهینامه های ایزو را انجام دهند.

 

مراحل انجام نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه ایزو برای مراجع به دو صورت میباشد. یا بصورت سالیانه و یا به صورت صدور سه ساله تمدید گواهینامه ایزو را انجام می دهند. در تمدید بصورت سه ساله وقتی صدور گواهینامه ایزو انجام شد هزینه تمدید گواهینامه ایزو به همراه صدور از مشتری دریافت خواهد شد و تمدید در مدرک ایزو بصورت سه ساله درج می شود. در مرحله ای که تمدید گواهینامه ایزو انجام شد مرجع میتواند کارشناس را برای ارائه خدمات ایزو به شرکت متقاضی اعزام نماید تا اگر متقاضی نیاز به اطلاعات در مورد تمدید ممیزی مراقبتی را دارد از کارشناس مربوطه راهنمایی لازم را بگیرد.

مراجع تحت اعتبار IAF که تمدید ایزو را انجام میدهند میتوان به کشور آلمان DAKKS ، کشور سوئیس SAS ،کشورآمریکا ، استرالیا ، فرانسه ، ایتالیا ، نروژ ، و حتی کشور ایران نام برد. این مراجع از نظر سطح اعتبار از درجه بالایی برخوردار بوده و از نظر اعتبار گواهینامه ایزو در سطح بالایی از کشورهای دیگر قرار دارند.

مقابله با مراجع IAF آنقدر سخت بوده که اگر کشورهای دیگر بخواهند به سطح این کشورها از نظر گواهینامه ایزو برسند بدلیل اینکه سخت گیری صدور و تمدید گواهینامه ایزو بسیار زیاد می باشد نمیتوانند در بازار کار با این مراجع قدر رقابت نمایند. این مراجع تمدید در کل جهان شناس هستند و برای رقابت باید تلاش بسیار نمود. همچنین هزینه این مراجع هم بسیار گران میباشد.

 

دریافت گواهینامه ایزو

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

10 Responses

 1. مگه اعتبار گواهینامه های ایزو سه ساله نیست و روی گواهینامه ها سه سال درج نمیشه پس چرا باید هر سال تمدید بشه؟

  1. اعتبار گواهینامه های ایزو سه ساله هست اما نیاز هست هر ساله سازمان مورد ممیزی قرار بگیره و هر ساله گواهینامه ایزو تمدید بشه. قبل از سررسید سالیانه بایستی این امر صورت بگیره تا گواهینامه ها باطل نشه

 2. میشه برای تمدید کردن گواهینامه ISO که میخوایم انجام بدیم پیاده سازی هم در مجموعه اجرا بشه ؟
  سوال دوم آیا با تمدید کردن گواهینامه ایزو ضعفهای سازمان برطرف میشه ؟ اگر تمدید کردن گواهینامه ایزو اثری نداره چه راهی پیشنهاد میکنید؟

  1. بله هر زمان سازمان نیاز به پیاده سازی رو حس بکنه میتونه پیاده سازی رو در سازمان انجام بده. در خصوص سوال دم باید گفت بله چون سازمان مورد ممیزی دوباره قرار می گیره و انطباقها و عدم انطباقهاش چک میشه و بررسی میشه و جهت رفع عدم انطباقها با کمک مشاور میتوان ضعفهای سازمان رو بررسی و برطرف کرد

 3. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را دو سال پیش از یک مرکز مشاوره ایزو دریافت کردیم و متاسفانه به ما حرفی از تمدید نزده بودند و ما امسال هنگام استفاده از گواهی نامه به مشکل برخوردیم شما میتونید کارهای تمدید را برای ما انجام بدید؟

 4. جناب اگر الان هزینه ممیزی جهت تمدید سالیانه را ندیم و هر سال موعد تمدید بخواهیم هزینه را پرداخت کنیم هزینه ها تغییر می‌کنه یا طبق همان قرارداد تعرفه قبلی حساب میشه . یکم دست شرکت خالیه گفتیم اگه میشه هزینه تمدید اعتبار را الان ندیم.

  1. گواهینامه ایزویی که گرفتیم اصلا از هیچ کدام این مراجع تحت اعتبار IAF که گفتید نیست آیا نیاز هست که سر سال تمدیدش کنیم بعدا موقع مناقصه به مشکل بر نمی‌خوریم ؟

 5. سایت بسیار خوب و پر محتوایی دارید از اطلاعات درست شما سپاس گزارم . مطالعه مطالب مفید در این سایت باعث شد تا سر موقع بدون هیچ گونه اتلاف وقتی گواهینامه ایزویی که گرفته بودم تمدید نمایم و از ابطال گواهی جلوگیری نمایم.

 6. گواهینامه ایزو را شما فرمودید با اعتبار سه ساله صادر میکنید ولی شرکت دیگری به ما گفت اعتبار گواهینامه های ایزویی که صادر میکنن یک ساله هست چه فرقی بین این دو هست؟

 7. گواهینامه ایزویی که گرفتیم اصلا از هیچ کدام این مراجع تحت اعتبار IAF که گفتید نیست آیا نیاز هست که سر سال تمدیدش کنیم بعدا موقع مناقصه به مشکل بر نمی‌خوریم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo