دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی
5/5 - (1137 امتیاز)

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی شامل شرح چگونگی انجام امور مربوطه به کلیه ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی میگردد.  در دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی هر مرحله از این امور شامل مراحل درخواست، صدور، پیگیری، ابطال، آزادسازی، تعدیل و کنترل و پایش میگردد. کاربرد دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی در قسمت فروش شرکتها و سازمانهاست.

1- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام امور مربوطه به کلیه ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی در هر یک از مراحل درخواست، صدور، پیگیری، ابطال، آزادسازی، تعدیل و کنترل و پایش در هر یک از مراحل می باشد.

2- دامنه كاربرد :

این روش اجرایی در واحد فروش کاربرد دارد .

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : مدیر فروش
 • اجرا : واحد فروش

4- شرح :

4-1- ضمانت نامه

ضمانت نامه سندی است که ضامن (بانک) تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را در مدت معینی با تعیین سقف ریالی یا ارزی معین برای موضوعی خاص در قبال مضمون له (ذینفع) بعهده می گیرد. هر ضمانتنامه ارکان زیر را دارد.

ضامن

مضمون عنه

سررسید

مضمون له یا ذینفع

وجه الضمان

موضوع ضمانت نامه

4-2- ضمانت نامه بانکی

4-2-1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه

به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366 (معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار، به استثنا مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

استفاده از روش مناقصه و مزایده در معاملات با نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و به منظور آگاهی کلیه کسانی که واجد شرایط شرکت در مناقصه یا مزایده می باشند انجام می گیرد.

به لحاظ آنکه دستگاه مناقصه ( مزایده ) گذار از انجام معامله تحت هر شرایط پیشنهادی داوطلبان اطمینان حاصل نماید، درصد معینی از مبلغ پیشنهادی معامله را به حساب دستگاه اجرایی مزبور توزیع نموده و برگ رسید آن را همراه پاکت بسته شده ( لاک ومهر ) پیشنهاد مربوطه برای مناقصه گذار یا مزایده گذار ارسال می نماید.

ضمانت نامه هایی که در اینگونه موارد و در واقع بعنوان ضمانت اجرای پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و به درخواست آنان و توسط بانک ها صادر می شود، بنا به مورد، ضمانت نامه های شرکت در مناقصه یا مزایده نامیده می شود.

پس از اینکه پیشنهادات مربوطه به مناقصه و یا مزایده در کمیسیون مناقصه یا مزایده با حضور داوطلبان و یا نمایندگان آنان از پاکتهای مربوطه خارج و مورد مطالعه و اعلام عمومی قرار گرفت در نهایت 3 فقره از بهترین پیشنهادات تعیین و برنده مناقصه یا مزایده اعلام می گردد.

در صورتی که در برگزاری نفر اول مناقصه باشیم بایستی ظرف مدت معینی نسبت به امضاء قرارداد اجرای کار و ارائه ضمانت نامه دیگری بنام ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماییم.

با این شرایط با امضاء قرارداد و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای ابطال طی نامه ای به بانک های صادر کننده ارسال می شود.

در صورتی که نفر دوم مناقصه شویم در این صورت اگر برنده اول ظرف مدت تعیین شده از امضاء قرار داد به اجرای کار استنکاف ورزد امضاء قرارداد به شرکت دوم ابلاغ می گردد که در این صورت نیز بایستی نسبت به امضاء قرارداد و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماییم و با این اقدام ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر اول ضبط و وجه آن از بانک صادر کننده (بعنوان جریمه) مورد مطالبه قرار می گیرد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه ما نیز ابطال و به بانک اعلام می گردد.

در مورد نفر سوم نیز دقیقا همین مراحل صادق است.

بدیهی است اگر هر سه شرکت کننده در مناقصه انصراف دهند تمامی ضمانت ها ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

در خصوص مدت این نوع ضمانت نامه بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به تمامی دستگاه های اجرایی دولت ابلاغ می گردد، ضمانت نامه های شرکت در مناقصه را برای سه ماه دریافت و برای سه ماه دیگر نیز تمدید می نمایند که مجموعا مدت شش ماه و افزایش آن برای دستگاه دولتی مجاز نمی باشد و همان طوری که صریحا اشاره شد این بخشنامه جهت اجرای دستگاه های دولتی است بنابراین در صورتی که تمدید نامه ای بیش ازمدت شش ماه به بانک اعلام شود بانک موظف به تمدید مدت ضمانت نامه می باشد. شرط اصلی در تمدید ضمانت نامه وصول درخواست توسط بانک جهت تمدید قبل از انقضای سررسید می باشد.

شرکت به درخواست کارفرما یا مشتری اقدام به تهیه ضمانتنامه بانکی می نماید. میزان ریالی ضمانتنامه نباید بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط کارفرما یا مشتری باشد. تسریع در امر اخذ ضمانتنامه از وظایف واحد فروش می باشد. تمامی ضمانتنامه بایستی مراحل قانونی خود را طی کرده باشند.

4-2-2- ضمانت نامه حسن انجام تعهد

 دومین نوع از ضمانت نامه ها ، ضمانت نامه حسن انجام تعهد ( یا اجرای تعهد ) می باشد. این نوع ضمانت نامه بدین که مبلغ آن معادل درصدی از مبلغ قرارداد است و علت صدور آن وجود سندی معتبر برای موظف نمودن طرف مقابل به اجرای دقیق تعهدات خود در قبال کارفرما به عهده دارد.

پس از اعلام نام برنده مناقصه و هنگام امضاء و تبادل قرارداد فی مابین کارفرما و شرکت می باشد.

4-2-3- ضمانت نامه پیش پرداخت

در تفاهمات صورت گرفته ممکن هست که کارفرما و یا مشتری در قبال پرداخت پیش پرداخت از شرکت ضمانت نامه پیش پرداخت مطالبه نماید. در اینصورت شرکت نسبت به اخذ ضمانتنامه پیش پرداخت اقدام خواهد کرد.

4-2-4- ضمانت نامه حسن انجام کار یا استرداد کسور وجه الضمان

اگر چه پرداخت صورت حسابهای شرکت پس از بررسی دقیق و اطمینان از کمیت و کیفیت درست انجام کار او مورد اقدام قرار می گیرد، ولی از آنجایی که اطمینان بیشتر از صحت انجام کار کارفرما اختیار پیدا نموده است تا از هر پرداخت صورتحساب درصدی از مطالبات شرکت را در حسابی در خود نگهداری نموده تا پس از سپری شدن دوران تضمین و گارانتی و وارانتی، تسویه کامل با شرکت، وجوه مزبور را به ایشان تادیه نماید.

البته وجوه مکسوره می تواند در مقاطعی از زمان با اخذ ضمانت نامه ای که در این خصوص از بانک ها برای کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان یا ضمانت نامه حسن انجام کار نامیده می شود. لذا شرکت برای دریافت چنین مبالغی می تواند ضمانت نامه حسن انجام کار تهیه و به کارفرما ارایه نماید.

4-2-5- ضمانت نامه های گمرکی

این نوع ضمانت نامه به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر می شود و این گروه از ضمانت نامه ها نیز به موضوعیت در چند نوع قرار دارند.

الف : ضمانت نامه پرداخت عوارض گمرکی

ب: ضمانت نامه ترخیص موقت کالا

ج: ضمانت نامه ترانزیت کالا

د : ضمانت نامه پاساوان کالا

4-2-6- ضمانت نامه پاساوان کالا :

ضمانت نامه هایی که به لحاظ عدم امکان نگهداری کاالا در گمرک و ورودی کشور و یا سایر مشکلات موجود در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مورد قبول گمرک و وارد کننده کالا منتقل شده و پس از پرداخت عوارض مربوطه ضمانت نامه مذکور باطل اعلام می شود.

4-3- اعتبارنامه بانکی

اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی که Letter of Credit نام داشته و مخفف آن LC می باشد و یک نوع تعهد بانکی برای خریدار و فروشنده محسوب می شود.

این تعهد نشان از وصول به موقع و بدون دیرکرد مبلغ از سوی خریدار برای فروشنده است. بانک همچنین از سوی خریدار به نگهداری اعتبار اسنادی پرداخته و تا زمانی که کالای خریداری شده تحویل داده نشود، مبلغی برای فروشنده واریز نخواهد کرد.

اعتبارنامه همانطور که نامش پیداست یک سند مالی محسوب شده که توسط یک نهاد مالی چون بانک صادر می شود و بیشتر در امور مالی بازرگانی کاربرد دارد و یک نوع تعهد پرداخت برای خریدار است. اعتبارنامه همچنین نوعی تضمین نیز از سوی بانک برای خریدار به شمار می رود و بانک را ضامن خریدار خواهد کرد. با اعتبارنامه، فروشنده می تواند اطمینان حاصل کند که با ضمانت بانک مبلغ مورد نظر به قطع یقین پرداخت می شود.

ال سی در معاملات تجاری بین المللی بسیار کاربرد داشته و کاربری آن در اولویت این نوع معاملات است. ال سی می تواند بین یک فروشنده از کشوری و یک خریدار از کشور دیگری رد و بدل شود و در این میان جنبه مالی بین المللی پیدا می کند.

اعتبارنامه عمدتا در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار می گیرند و ال سی تعهدی جهت پرداخت پول محسوب می شود. در تجارت بین الملل ال سی در معامله ای بین دو فرد از کشورهای مختلف انجام خواهد گرفت و شامل ذی نفع که می تواند بانک یا موسسه مالی باشد، گردد.

درون اعتبارنامه یا همان ال سی اصطلاحاتی وجود داشته که از جمله باید به سور شارژ یا همان هزینه اضافی در کرایه حمل، کابوتاژ یا حمل کالا از یک نقطه کشور به نقطه دیگر بوسیله راه دریا و دموراژ یا هزینه معطلی کشتی اشاره داشت. در اعتبار نامه فروشنده هنگام دریافت وجه باید اسناد مطابق با شرایط اعتبار امکانپذیر را ارائه دهد. هنگامی که پرداخت توسط بانک صورت گرفت نقش بانک در این میان همچون یک واسطه است. البته با واسطه گری بانک بررسی کالا صورت نمی گیرد زیرا در این میان وجود اسناد لازم نیاز به بررسی کالا را برطرف می سازد مگر آن که خریدار خود درخواست کرده باشد. در این نوع روش بیشتر منافع عاید فروشنده می شود زیرا از یک سو بررسی کالا صورت نمی گیرد و در سوی دیگر مبلغ با ضمانت به افراد ارائه می شود.

با این حساب باید اعتبارنامه را یک سند اعتباری برای خریدار دانست که به نفع فروشنده صادر می شود تا یک برگه ضمانتی در خرید و فروش های بین المللی به شمار رود. با واسطه گری بانک فروشنده از فروش کالای خود اطمینان حاصل کرده و مطمئن است در تاریخ مقرر می تواند به مبلغ موردنظر خود دست پیدا کند. همچنین با وجود سند اعتباری ریسک عدم دریافت وجه ساقط شده و فروشنده به قطع یقین مبلغ موردنظر را بدست خواهد آورد.

با توجه به اینکه اعتبار نامه بانکی بیشتر در معاملات بین المللی کاربرد دارد، اما گاهی در معاملات داخلی هم مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین در صورت تفاهم شرکت با کارفرما یا مشتری ، شرکت نسبت به اخذ اعتبار نامه بانکی اقدام خواهد کرد.

4-4- مدیریت ضمانت نامه ها و اعتبار نامه ها:

 در کلیه مراحل از اخذ تا ابطال ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی بایستی تحت کنترل واحد فروش باشد. واحد فروش از زمان اخذ این ضمانت نامه ها و اعتبار نامه ها تا ابطال آنها همواره نسبت به پایش آنها اقدام می کند. کلیه ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی در فرم لیست ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی با کد F-31-03-01 ثبت می گردد. بدیهی است که با پایش این لیست کلیه ضمانتنامه ها و اعتبار نامه ها مدیریت می گردند. برای ابطال ضمانت نامه ها و اعتبار نامه ها بایستی بدون فوت وقت اقدام نمود و از رسوب آنها جلوگیری کرد.

 

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 فرم لیست ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی F-31-03-01

اخذ دریافت گواهینامه ایزو

ضمانت نامه ها و اعتبارنامه ها ، اسناد مالی هستند که توسط بانکها صادر می گردند. شرکتها مخصوصا شرکتهای پیمانکاری و یا بازرگانی به دلایل مختلف نیازمند ضمانت نامه بانکی و اعتبار نامه بانکی هستند. دریافت ضمانت نامه بانکی و دریافت اعتبار نامه بانکی معمولا بر عهده مدیران مالی شرکتها می باشد. ضمانت نامه بانکی دارای یک مدت اعتبار خاص می باشد. وقتی که مدت اعتبار ضمانت نامه تمام می شود. ضمانت نامه باطل می گردد. مگر اینکه شرکت قصد تمدید تاریخ ضمانت نامه را داشته باشد.

صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبارنامه بانکی توسط بانک هزینه دارد. شرکتها معمولا به تعداد زیادی ضمانت نامه و اعتبارنامه نیاز دارند. وقتی تعداد ضمانت نامه و اعتبار نامه های دریافتی زیاد شود، کنترل و مدیریت آنها از دست خارج می شود. بنابراین شرکتهای بزرگ و منظم اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل ضمانت نامه و اعتبار نامه بانکی می نماید.

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی – استاندارد های ایزو

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی از الزامات ایزو نیست. یعنی اگر شرکتها قصد اخذ گواهینامه ایزو9001 را داشته باشد الزاما نیازی به تدوین این دستورالعمل ندارد. اما برای شرکتی که گواهینامه ISO دارد و یا خواستار نظم سازمانی باشد شایسته است چنین دستورالعملی داشته باشد. از اینرو مرکز سیستم کاران در راستای آموزش مهارتها و شرکت گردانی، نمونه دستورالعمل فوق را تهیه و تدوین کرده است.

نمونه مستندات ایزو ISO به همراه نمونه فرمهای ایزو امروزه با توجه به علم و تکنولوژی ، بسیار مورد توجه و نیاز شرکتهاست.

شرکتهایی که می خواهند جهت دریافت انواع گواهینامه ایزو اقدام کنند. همچنین میخواهند به معنای واقعی به پیاده سازی استانداردهای ایزو بپردازند بایستی مستندات ایزو مرتبط با گواهی خود را در اختیار داشته باشند.

یکی از خدمات رایگان سازمان مرکزی سیستم کاران دانلود رایگان مستندات ایزو می باشد. دانلود رایگان سایر نمونه مستندات ISO در صفحه قبلی میسر است. با نظرات خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر ترغیب و راهنمایی نمایید.

 

لینک دانلود نمونه دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی –  فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

6 Responses

 1. روشهای اجرایی و دستورالعملهایی که شما درون سایتتون میزارید عالیه. ما از مراکز همکار شما میخواستیم مستندات ایزو رو بگیریم به ما هزینه های نجومی گفتن تا اینکه توی سایت شما این روشهای اجرایی رو به راحتی داریم دانلود می کنیم . واقعا ممنونم

 2. تمامی روشهای اجرایی رو شما توی سایتتون میزارید؟ زمان میبره؟ آیا الان مستندات ایزو رو آماده دارید که کامل باشه و ما بتونیم اونو تهیه کنیم؟

  1. مستندات ایزو به صورت یک پکیج آماده هست. شما می تونید جهت دریافت پکیج کامل مستندات ایزو هم به کانال تلگرامی ما که از طریق تماس با مرکز می تونید بهش دسترسی پیداکنید و یا با 79165-021 تماس بگیرید.

 3. سلام علیکم
  آیا شما بغیر از دستور العملهای مدیریت ضمانت نامه دستورالعمل های دیگر را هم دارید و میتونید بصورت یک پکیج کامل برای ما ارسال کنید ؟ ممنونم

  1. مستندات ایزو به صورت یک پکیج آماده هست. شما می تونید جهت دریافت پکیج کامل مستندات ایزو هم به کانال تلگرامی ما که از طریق تماس با مرکز می تونید بهش دسترسی پیداکنید و یا با ۷۹۱۶۵-۰۲۱ تماس بگیرید.

 4. سلام وقت بخیر ما از شرکت سیستم کاران گواهینامه ایزو 9001 و 14001 و 45001 اصلی و معتبر تحت اعتبار IAF دریافت کردیم. علاوه بر اینکه هزینه گواهینامه ها بسیار معقول و مناسب بود مشاوران مرکز با صبر و حوصله در دریافت مستندات و پیاده سازی دستورالعمل ها به ما کمک کردند و من برای دریافت گواهینامه ایزو شرکت سیستم کاران را به همه پیشنهاد میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo